Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «eksploatacji»:


Total: 36 results - 0.019 seconds

obowdnice stan realizacji 30.09.2019 100%

Klasa i Nr drogi Klasa drogi Limit 135 MLD PLN Stan realizacji obwodnic ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014 - 2023 Długość [km] Etap realizacji GP74 GP tak Obwodnica Opatowa -budowa łącznika północnego 4,0 Przygotowanie GP3/GP5 GP94 GP74 GP74 GP9 GP13 GP15 GP15 GP15 GP25 GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5 Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94 Budowa obwodnicy Wielunia w ciagu dk nr 74 Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciagu dk nr 74 Budowa obwodnicy Iłży Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13 Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15 Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15 Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciagu dk nr 15 Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik) 5,7 5,8 13,2 10,9 7,2 6,5 1,5 18,1 17,7 4,9 Realizacja Realizacja GP16 GP tak Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 odcinek Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe 10,0 GP20 GP tak Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20 7,6 W eksploatacji GP25 GP tak 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/01/obowdnice-stan-realizacji-30092019/

01/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Kamera Odpowiedzialności.docx 81%

​Poprzez przekazanie materiałów na konkurs „Kamera Odpowiedzialności” nieodpłatnie przenoszę na Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-konkursu-kamera-odpowiedzialno-ci-docx/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 78%

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia konkursowego) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 76%

stanowią odrębne pola eksploatacji 70.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 76%

przez wykonawcę jak wyżej , oświadczam, że wyrażam nieograniczoną w czasie zgodę na publikację mojego wizerunku przez wykonawcę na wszelkich promocyjnych polach eksploatacji i portfolio twórcy dzieła.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 67%

Opublikowane Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 64%

926 ze zm.)* Użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 63%

Użytkownik Warsztat samochodowy W trakcie eksploatacji Przed montażem W czasie montażu części Po kolizji □ □ □ □ □ □ Przyczyna reklamacji (dokładny opis usterki, ew.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/26/formularz-reklamacyjny/

26/03/2013 www.pdf-archive.com

myCV.pl Andrzej Tokaj 63%

2013-Nagroda dyrektora szkoły za wysokie osiągnięcia zawodowe Osiągnięcia 10.2011 Nagroda dyrektora szkoły Nagroda za wysokie osiągnięcia zawodowe 10.2012 Nagroda dyrektora szkoły Nagroda dyrektora szkoły za wysokie osiągnięcia zawodowe 10.2013 Nagroda dyrektora szkoły Nagroda dyrektora szkoły za wysokie osiągnięcia zawodowe Szkolenia 10.2007 2011 Technolog robót wykończeniowych z montażem urządzeń sanitarnych celem kursu było przyuczenie do zawodu technologa robót wykończeniowych Kurs uprawnień elektrycznych w zakresie eksploatacji do 1kV „E Umiejętności Prawo jazdy kat.B Hobby Piłka Nożna Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/17/mycv-pl-andrzej-tokaj/

17/03/2014 www.pdf-archive.com

1 62%

przysługują Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 61%

Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do Konkursu, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych (ale nie krócej niż na okres 5 lat) i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie, w tym:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

EWMapa 60%

a) udziela Licencjobiorcy, zaś Licencjobiorca nabywa niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z załączonego egzemplarza oprogramowania (w formie kodu wynikowego), oprogramowanie oraz wszelkie prawa z nim związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Licencjodawcy, b) gwarantuje dalszy rozwój systemu zabezpieczający potrzeby większości użytkowników, c) gwarantuje nabywanie kolejnych wersji programu na zasadzie upgrade, pod warunkiem wypełnienia i przysłania na adres Licencjodawcy podpisanej umowy, d) gwarantuje poprawną jakość nośnika (CD-R) przez okres 12 miesięcy, e) nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania programu, za niepoprawną pracę sprzętu komputerowego, do którego wkopiowano oprogramowanie ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych lub awarii, jakie mogą nastąpić w procesie eksploatacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/ewmapa/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

oferta klarsan 59%

5135,25 brutt PLN Miesięczne koszty eksploatacji:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/05/oferta-klarsan/

05/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 56%

93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

Katalog - 2018 - edycja 1 - www 54%

Drzwi mogą być stosowane w ciężkich warunkach eksploatacji odpowiadających 3 klasie wg PN-EN 1192:2001.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/08/katalog-2018-edycja-1-www/

08/03/2018 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 54%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 2       Redakcja:   Wydawnictwo Szkolne PWN  ul. G. Daimlera 2,  02­460 Warszawa  tel. 22 695 45 61    fax 22 831 26 16  e­mail: sekretariat@wszpwn.com.pl   http://www.wszpwn.com.pl      Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki      Copyright© by Wydawnictwo Szkolne PWN      Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                          Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 3     Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 4     Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 5 Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 54%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 2        Redakcja:   Wydawnictwo Literackie  ul. Długa 1   31­147 Kraków    tel. (+48 12) 430 00 96   e­mail: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl   www.wydawnictwoliterackie.p    Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki    Copyright© by Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                  Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 3    Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 4      Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 5  Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki-1/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 50%

Rodzice/Opiekunowie wyrażają/nie wyrażają zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku i danych osobowych zawodnika przez MKS Polonia-Stal Świdnica, w celach reklamowych oraz marketingowych, na wszelkich polach eksploatacji właściwych dla realizacji celów reklamowo-marketingowych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 49%

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, b) w przypadku zdjęć na których znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku, c) autorskie prawa majątkowe zostają nieodpłatnie przekazane na rzecz Organizatora konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w art.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 47%

Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną, która upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania zgłoszonych Prac Konkursowych na wszelkich polach eksploatacji – w tym do publicznego przedstawienia zgłoszonych do Konkursu Prac - z wyłączeniem czerpania korzyści majątkowych za publikację tych Prac.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

Folder Bizhub-PRO-C6500e 47%

Dzięki rozsądnym i stałym kosztom eksploatacji bizhub PRO C6500e znacząco podnosi konkurencyjność.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/27/folder-bizhub-pro-c6500e/

27/01/2014 www.pdf-archive.com

regulamin 45%

921 § 3 kc), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 45%

na następujących polach eksploatacji:

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 43%

921 § 3 Kodeksu cywilnego), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 42%

w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com