Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «finanlare»:


Total: 1 results - 0.006 seconds

Meto CNPT, CNPS, CLP 2017 100%

h) sunt insolite de declara{ia pe propria rdspundere conform cdreia proiectul nu beneficiazdl nu au beneficiat de finan{are nerambursabild de la MTS/DJST/DSTMB/aIIe fonduri publice, conform modelului din Anexa m.2.1., iar in cazul in care acontractat, in cursul aceluiagi an calendaristic, mai mult de o finanlare nerambursabild de la MTS/DJTS/DTSMB, nivelul total al finanldrii nu depdEeEte o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul MTS/DJTS/DTSMB, declaralie conform modelului din Anexa rr.2.2;

https://www.pdf-archive.com/2017/04/24/meto-cnpt-cnps-clp-2017/

24/04/2017 www.pdf-archive.com