Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «francais»:


Total: 17 results - 0.049 seconds

ពាក្យបច្ចេកទេសគណិតវិទ្យា 100%

abregated - កត,់ សេងប ខ ់ ុស ី abscissa - អបស ់ ត absolute - ដចខ ់ ត absolute error - េលៀអ ងដចខ ី abstract - អរូបយ ិ របេស ម accidental - មន ំ accolades - រ៉ត, វណណយុត,តិ របង according to - តមរយៈ accurate - របកដ acute - រសួច ំ ូ ចជង៩០អងសរ acute angle - មុរំ សួច, មុត add - បែនម ថ add - បូក add - បូក ិ ប ី ូក addition - វធ ់ ន adjacent - ែដលជបគ ំ ប់ adjacent angle - មុជ admissable - អចយកបន admit - ទុកជរតូវ, យល់រពម ់ ុកជរតូវបន, បញូ ច ល admittance - ករចតទ aleatory - ៃចដនយ ិ គណិត algebra - ពជ ចមលងមកពី េសៀវេភ Francais-Khmer-Anglais de Mathematiques 1994 Page 1 អនកផតល ់ជំនយ ួ ៈ មងគល ពកយែខ មរខងែផនកគណិតសរសត អនកចមលងៈ ម៉ុន ម៉ន ិ គណិត, ពជ ិ គណិត algebraic - តមពជ ិ ព ី ជ ិ គណិត algebraic operation - របមនវធ ់ ន , រតជ ់ ួ រគន alligned - រតរ់ តងគ allowed - អនុញញតបន alternate - ែដលឆលសគន among - កុ ងច េំ ណម ន analogue - ដូច ិ ភព analogy - សទស ី analyse - ករវភគ ិ analysis - ករវភគ ិ ិ analytical - េដយវភគ, វភគ ិ វី ភគ ិ analytical method - វធ ិ analytical representation - ករតងែបបវភគ angle - មុ ំ angular - ជមុ,ំ មុ ំ angular minute - នទរី ងវស់មុ ំ  answer - ចេំ លយ  antecedent - ធតុេដម  , រពម ី ទ ី វី antiderivative - េដម ៉ ឡ ិ ូ ករត ី antilogarithme - អងទ any - សមញញ ិ ខួប aperiodic - គមនខួប, មន ិ ខួប aperiodicity - ភពគមនខួប, ភពមន ចមលងមកពី េសៀវេភ Francais-Khmer-Anglais de Mathematiques 1994 Page 2 អនកផតល ់ជំនយ ួ ៈ មងគល ពកយែខ មរខងែផនកគណិតសរសត អនកចមលងៈ ម៉ុន ម៉ន application - អនុវតន ត ៍ apply - អនុវតត ឹ ប ីត ទ apply a theorem - អនុវតរត ទស approach - របែហល  បនច ិត approach by above - របែហលេលស ិត approach by below - របែហលខះ វ បនច approximate equality - សមភពរបែហល approximation - កររបែហល approximative - របែហល arbitrary - ណមួយ, ខុសខនត ិ តួច arbitrary small - តូចណមួយ, ខុសខនតតច arc - ធូ ន ់ ូ េសកង់ arc consecant - អកក ់ ូ សុន ី ុស arc cosine - អកក ់ ់ ៉ ូ សតងសង arc cotangent - អកក arc of a circle - ធូ មណ ន ឌ ល ់ ុន ី ុស arc sine - អកស ់ ់ ់ ងសង arc tangent - អកត area - ៃផរទ កឡ ៉ argument - អរគុយមង arithmetical - នពវន,ត ែបបនពវនត ិ around - ជុវំ ញ arrange - តេំ រៀប ចមលងមកពី េសៀវេភ Francais-Khmer-Anglais de Mathematiques 1994 Page 3 អនកផតល ់ជំនយ ួ ៈ មងគល ពកយែខ មរខងែផនកគណិតសរសត អនកចមលងៈ ម៉ុន ម៉ន arrangement - តេំ រៀប arrow - រពួញ associated - ផុ គំ association - ករផុ គំ associative - ែដលផគំ ៈផុ គំ associative - ផុ ប ខ គំ ន, ែដលមនលកណ associativity - លកណ ៈផុ គំ ខ ិ ឆុ ះ asymmetrical - មន ល ិ សុេី មរទ,ី ភពមន ិ ឆុ ះ asymmetry - មន ល ំ ូត asymptote - អសត ំ ូត asymptotical - ៃនអសត ំ ូត asymptotical cone - េកនអសត ិ , យ៉ងេហចណស់ at least - យ៉ងតច  at most - យ៉ងេរចន ំ ួយ auxiliary - ជន ់ ន ំ ួយ ៉ ជ auxiliary argument - អរគុយមង average - មធយម axial - ែនអកស ័ ស axial symmetry - ភពឆុ ះតមអ ក ល axiom - ស័យ វ ស័តយ ័ ស axis - អក B.

https://www.pdf-archive.com/2013/02/13/unnamed-pdf-file/

13/02/2013 www.pdf-archive.com

Emploi du temps de COTOROBAI Adrian 99%

[2GT10 FR_MATH G2],L112 INFO FRANCAIS WEISZBERG N.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/01/emploi-du-temps-de-cotorobai-adrian/

01/04/2016 www.pdf-archive.com

Our Gall.001 67%

ANALYTICS RECRUITMENT LES DEPANNEURS FRANCAIS investment advice and financial planning services UP WARD twitter.com/jamel_designs +213 666 367 603

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/our-gall-001/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

CV(3) 67%

TULIPANI LUCA DESIGNER / CONCEPTEUR DE PRODUITS ET D’ESPACES En recherche de stage du 27 mars au 13 juillet 2017 20.01.1994 FRANCAIS PERMIS 22 ANS NATIONALITÉ CATÉGORIE B ANGLAIS, ITALIEN (intermédiaire estimé B2) LANGUES PARLÉES, LUES, COMPRISES CONTACT 5 rue Corneille 59370 Mons-en-Baroeul @ tulipani.luca@laposte.net FORMATION 2017 06 13 36 03 03 lestulipesnoires.tumblr.com EXPÉRIENCES LICENCE DESIGN DU CADRE DE VIE LYCÉE CHARLES DE GAULLE.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/cv-3/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

Philips PDT 022 67%

PDT 022 ISTRUZIONI PER LUSO GGEBRAUCHSANWEISUNG =NVIMV GEBRUIKSAANWIJZING SMiS INNINGG ENGLISH FRANCAIS oir\es pages 6 et7.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/philips-pdt-022/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

twitpics for peopled 67%

pic.twitter.com/D4yJoNoDlT Single Market (en Francais) pic.twitter.com/vyweuALSKt Single market text version:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/16/twitpics-for-peopled/

16/02/2018 www.pdf-archive.com

Sarah Berman Nov15Resume 64%

GALLERY SHOW, March 2015 Brooklyn, NY FORMAT.COM SPOTLIGHT FEATURED ARTIST BOLOGNA BOOK FAIR, May 2014 Bologna, Italy Alliance Francais “Gourmandise” illustration competition &

https://www.pdf-archive.com/2015/11/19/sarah-berman-nov15resume/

19/11/2015 www.pdf-archive.com

Bulletin UDH 2011 61%

RENOUVEAU FRANCAIS Organisation de renaissance nationale Demande d'inscription à l'université d'hiver 2011 (du 4 au 6 mars) réservée aux Français de 15 à 35 ans – Nombre de places limité Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le 06 21 22 16 32 NOM :

https://www.pdf-archive.com/2011/02/21/bulletin-udh-2011/

21/02/2011 www.pdf-archive.com

FOGLIO 9 - 1954-1966 FRONTE 61%

Ancora violenza a Santiago, frattura del perone per ESCHMANN lo svizzero che gioca nello Stade Francais.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/11/foglio-9-1954-1966-fronte/

11/10/2011 www.pdf-archive.com

Bulletin de RAKOTO Flavien 56%

Abs 12,78 FRANCAIS Mme LEROY - Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne et à l’objectif - Élaborer une interprétation de textes littéraires.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/23/bulletin-de-rakoto-flavien/

23/01/2017 www.pdf-archive.com

Untitled 2 48%

C’est un musée que beaucoup de francais aiment.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/21/untitled-2/

21/03/2017 www.pdf-archive.com

MOOC A Z devoir 1 karinprof2fle 45%

Langue En français Public cible Des professeurs de secondaires (pratiquant la classe inversée), formateurs en langues, futurs enseignants (étudiants en master).

https://www.pdf-archive.com/2015/11/14/mooc-a-z-devoir-1-karinprof2fle/

14/11/2015 www.pdf-archive.com

Pourquoi tant de colère 43%

L'accord commercial de libre échange passé avec le Mercosur met en danger la compétitivité des agriculteurs et éleveurs français.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/30/pourquoi-tant-de-colere/

30/04/2018 www.pdf-archive.com

FOURRE CONTRE MPW 35%

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2015 9ème Ch Prud’homale ARRÊT N°150 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/fourre-contre-mpw/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Dangerous Additives 34%

List  of  dangerous  food  additives     Liste  des  additifs  alimentaires  dangereux   Mens  sana  in  corpore  sano     Texte  francais  en  dessous.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/03/dangerous-additives/

03/06/2013 www.pdf-archive.com

Initiativen München 30%

Behinderung Verein Sendling IG Initiativgruppe http://home.initiativgruppe.de/ interkulturlleMigration Begegnung und Bildng IHK Mü.Oberbayern http://www.muenchen.ihk.de/de/veranstaltungen/Veranstaltungen.jsp?start=true Bildung Indien Institut http://www.indien-institut.de/ International Ländervertretung Lehel Indien Initiative Gehörlosenjugend http://www.igj-muenchen.de/?cat=27 Kinder BegegnungsortNymphenburg Institut Francais http://www.institutfrancais.de/muenchen/agenda-186/?lang=de International Ländervertretung Schwabing Frankreich Institut für Gesellschaftspolitik http://www.hfph.mwn.de/igp/das-institut Bildung ThinkTank Jesuiten, Globale Fragen Institut für Medienpädagogik http://www.institut-medienpaedagogik.de/mzm/index.php?RUBRIK_ID=5 Institut für Zeitgeschichte http://www.ifz-muenchen.de/veranstaltungen/ Geschichte Institution Intakte Elternschaft http://www.iete-muenchen.org/ trotz Trennung Alleinerziehend Intensives Erleben http://www.intensiverleben.net/ Coaching Un_klein Interim http://www.interim-kultur.de/html/programm.html Kultur Kulturzentrum Poetryslam 3 Intervox http://www.intervox-pr.de/site/index.php?navi=idee Öffentlichkeitsarbeit Unternehmen Seite 4 Tabelle1 Isarlust http://www.isarlust.org/ Stadtgestaltung Initiative 2 keine Termine Jahresausstellung http://www.adbk.de/EventsNews/events/events.php der Akademie Kultur der KünsteBildende Künste 3 Hilfsprojekt Projekt der Bürgerstiftung, Jugendliche Job Mentoring http://www.job-mentoring-muenchen.de/ München Coaching Projektleitung:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/initiativen-m-nchen/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

turn it on again web version 27%

2 Florian Mundhenke ‘Falseness of creativity – the hybrid cinematic approach of Ulrich Seidl’, The powers of the false, Institute Francais &

https://www.pdf-archive.com/2012/08/05/turn-it-on-again-web-version/

05/08/2012 www.pdf-archive.com