Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «funduszu»:


Total: 30 results - 0.047 seconds

ZFŚS 06.02.2015 r. 100%

"ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2015 r.'' Przybliżenie i omówienie przepisów w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy 95%

Komitet inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy 1) Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Lp.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/04/lista-poparcia-inicjatywa-ustawodawcza-40-lat-pracy/

04/02/2016 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-oferty redakcja-www MICHALSKA 86%

kujawsko – pomorskim” POIŚ.05.01.00-00-362/12 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2013r.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-oferty-redakcja-www-michalska/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

sprawozd z dzial jedn za rok 2016 86%

Zakupiono sprężarkę – inwestycja ta została zrealizowana dzięki pozyskaniu środków z funduszu sołeckiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/sprawozd-z-dzial-jedn-za-rok-2016/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 85%

kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 81%

Art.​​ 19.1​​ §​​ 1.Osoba​​prawna​​aby​​spełnić​​zobowiązania​​finansowe​​względem​​osoby fizycznej​​ lub​​innej​​jednostki​​organizacyjnej​​pozyskuje​​kapitał​​z​​funduszu​​danej​​jednostki organizacyjnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Kwota bazowa 1998-2014 67%

20 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118 Oprac.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/16/kwota-bazowa-1998-2014/

16/02/2014 www.pdf-archive.com

list referencyjny Bruno Muschalik ŚRFP 67%

LIST REFERENCYJNY Zaswiadcza sie,, ze Pan Bruno Muschalik odbyt staz (byt zatrudniony na umowQ zlecenie) w Sla.skim Regionalnym Funduszu PorQczeniowym Sp.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/05/list-referencyjny-bruno-muschalik-rfp/

05/07/2014 www.pdf-archive.com

180417 Wyrok war.umorzenie art. 178a par.1 k.k..PDF 67%

w zw, z, att, i9 pkt 7 k.k, orzeka od na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i pomocy Postpenitencjarnej $wiadozenie pienig2ne w kwocie 5 000 (pigciu tysigcy) zlotych;

https://www.pdf-archive.com/2018/04/21/180417-wyrok-war-umorzenie-art-178a-par-1-k-k/

21/04/2018 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 67%

Nazwa Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ……………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

Ulotka 66%

biuro@eurocompass.pl, www.eurocompass.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EuroCompass Sp.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2563277 66%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 66%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 66%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 66%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 65%

– kontynuacja amortyzacji, kapitały, kontrakty • Składki związkowe • Wydatki na funkcjonowanie Rady Nadzorczej i Zarządu spółek • Kary, odszkodowania, grzywny • Odpisy aktualizujące z tytułu wierzytelności nieściągalnych • Korekta VAT po zakończonym roku – kup • Moment ujęcia korekty przychodu • Ponadlimitowe wykonania dla Narodowego Funduszu Zdrowia a koszty • Dotacje na gruncie CIT.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 62%

a) Fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy – tworzony z zysku na pokrycie strat b) Organy wykonawcze JST upoważnione do zatwierdzania sprawozdań finansowych instytucji kultury, c) Zasady zmniejszania funduszu instytucji o nieumorzone środki z dotacji celowych inwestycyjnych oraz unijnych lub z innych źródeł otrzymanych na zakup lub wytworzenie majątku trwałego na rozliczenia międzyokresowe przychodów d) Zmniejszenie straty instytucji z tytułu pokrycia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z obcych źródeł pozostałymi przychodami operacyjnymi w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów już za 2014 rok.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

welcomepack polish 60%

Były one zebrane przez André Plisnier i Jonathana Clarke z pomocą i poparciem Grachama Nichollsa, Postępu WB oraz Europejskiego Funduszu Socjalnego.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/30/welcomepack-polish/

30/06/2011 www.pdf-archive.com

Wyroki TK ustawa z FUS 58%

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 32 wyroki TK w ciągu 15 lat obowiązywania ustawy P - pogrubione – pytania prawne skuteczne SK - czerwone – skargi konstytucyjne nieskuteczne Dz.U.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/wyroki-tk-ustawa-z-fus/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

Kossaka 34-36 57%

Każda wypłata z funduszu remontowego jest uzgodniona ze współwłaścicielami (właścicielem) nieruchomości.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/kossaka-34-36/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

statut wprowadzono zmiany 11 06 2015r 54%

§4 Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą oraz może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/08/statut-wprowadzono-zmiany-11-06-2015r/

08/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 49%

Projekt „Zawody przyszłości ” jest realizowany przez Fundację Nowe Technologie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie, w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PO WER, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 49%

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15 47%

Tytuł prawny do udziału w aktywach netto otwartego funduszu inwestycyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15/

16/12/2013 www.pdf-archive.com