Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «funkci»:


Total: 18 results - 0.067 seconds

Auxíkova kuchařka na průběh funkce 100%

(sry, nebudou tu příklady, 2 lazy) 1) Dostanem funkci ve tvaru y=f(x).

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/aux-kova-kucha-ka-na-pr-b-h-funkce-1/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

SRS30-39 73%

Kmitoètová závislost pøenosu nìjaké soustavy zpracovávající signál se popisuje pøenosovou funkcí.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Poliklinika Pod Marjánkou 73%

pro celou spádovou oblast, tedy funkci, kterou tradičně plní.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/19/poliklinika-pod-marj-nkou/

19/04/2016 www.pdf-archive.com

Porada 14.10. 65%

Jednání ohledně členů rady a udělování stipendií A) odhlasován návrh na změnu vedení oborové rady - Pavel předal funkci Alešovi, dvojčata externě souhlasila (Erasmus) B) Aleš si vzal rovněž na starost správu emailu a organizaci akcí;

https://www.pdf-archive.com/2016/10/26/porada-14-10/

26/10/2016 www.pdf-archive.com

Moje bc 63%

V další kapitole popisuje základní principy pro funkci rozhlasového přijímání a vysílání.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/moje-bc/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

PREZIDENT 2013 63%

Všem je evidentní, že by taková osoba mohla funkci prezidenta zastávat.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/21/prezident-2013/

21/11/2012 www.pdf-archive.com

SoilMod 59%

Co vyžaduje SoilMod pro svou správnou funkci.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

mt-mm 54%

https://www.pdf-archive.com/2017/06/09/mt-mm/

09/06/2017 www.pdf-archive.com

nabijecka 44%

Základní parametry nabíječky, krátký přehled funkcí................................................5 4.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/20/nabijecka/

20/12/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 39%

V žádném pøípadì nemá ozvuènice reproduktorové soustavy funkci nìjak analogickou rezonanèní skøíni hudebního nástroje, která je sama hlavním zdrojem zvuku tím, že její stìny kmitají vybuzeny chvìním strun apod.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 2t 36%

ekonomický týždenník analyzy@pabk.sk 2.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-2t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Moderní přímá demokracie (Švýcarsko-český dialog) 36%

Účast na veřejném životě a právo vykonávat úřední funkci byly poprvé dostupné pro širší vrstvy populace.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/modern-p-m-demokracie-v-carsko-esk-dialog/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 35%

Øekli jsme si toho dost o neblahém vlivu kmitoètové závislosti zatìžovacích impedancí na funkci výhybek, pokud jde o chování impedance reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 8t 35%

ekonomický týždenník analyzy@pabk.sk 8.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-8t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 26%

Tato činnost se ovšem neobejde bez značných zkušeností a proto – nerozumíte-li dokonale funkci výhybek a celé soustavy- raději se zatím do podobných náročnějších úprav nepouštějte.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 22%

časový průběh jednotlivých veličin lze popsat funkcí sinus o jistém kmitočtu a fázovém po- sunu, pak existuje dalekosáhlá analogie mezi chováním těchto soustav a chováním elektrických obvodů, složených z odporů, indukčností a kapacit.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 19%

Uzavøená ozvuènice tedy dosti úèinnì a z konstrukèního hlediska i jednoduše potlaèuje nepøíznivý vliv vzájemného pùsobení pøední a zadní vlny na funkci reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 18%

Uzavøená ozvuènice tedy dosti úèinnì a z konstrukèního hlediska i jednoduše potlaèuje nepøíznivý vliv vzájemného pùsobení pøední a zadní vlny na funkci reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com