Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «godzin»:


Total: 120 results - 0.025 seconds

raport R PPS PLAN STUD 100%

Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w 1 2 3 4 5 FZP001061C FZP001061W INZ001518C INZ001518W INZ001519L Fizyka 1.1B Fizyka 1.1B Logika dla informatyków Logika dla informatyków Podstawy programowania ć 1 l p s 15 30 30 30 15 120 2 2 2 Razem:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/raport-r-pps-plan-stud/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z DIAGNOZĄ 85%

E E h E/ ʹ d Z W/ W 'K'/ E / 'EK ϮϬϭϳͬϮϬϭϴ >W ϭ͘ Ϯ͘ ϯ͘ ϰ͘ ϱ͘ ϲ͘ ϳ͘ ϴ͘ ϵ͘ ϭϬ͘ ϭϭ͘ ϭϮ͘ ϭϯ͘ ϭϰ͘ ϭϱ͘ ϭϲ͘ ϭϳ͘ ϭϴ͘ ϭϵ͘ ϮϬ͘ Ϯϭ͘ WZ D/Kd dƌƵĚŶŽƑĐŝ ĚLJĚĂŬƚLJĐnjŶŽͲ ǁLJĐŚŽǁĂǁĐnjĞ ǁŝĞŬƵ ƐnjŬŽůŶĞŐŽ tLJďƌĂŶĞ njĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂ nj ƉƐLJĐŚŽůŽŐŝŝ ƌŽnjǁŽũŽǁĞũ͕ ǁLJĐŚŽǁĂǁĐnjĞũ ŝ ŬůŝŶŝĐnjŶĞũ tLJďƌĂŶĞ njĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂ nj ƉĞĚĂŐŽŐŝŬŝ ƐƉĞĐũĂůŶĞũ ĂďƵƌnjĞŶŝĂ ƐƉŽųĞĐnjŶŽͲ ĞŵŽĐũŽŶĂůŶĞ tLJďƌĂŶĞ ƉƌŽďůĞŵLJ ƉĂƚŽůŽŐŝŝ ƐƉŽųĞĐnjŶĞũ tLJďƌĂŶĞ njĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂ nj ůŽŐŽƉĞĚŝŝ ŝ njĂďƵƌnjĞŷ ŵŽǁLJ ^ŽĐũŽŬƵůƚƵƌŽǁĞ ƉŽĚƐƚĂǁLJ ǁLJĐŚŽǁĂŶŝĂ ŝĂŐŶŽnjĂ ǁ ƚĞƌĂƉŝŝ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐnjŶĞũ /ŶƐƚLJƚƵĐũŽŶĂůŶĞ ǁLJŵŝĂƌ ƚĞƌĂƉŝŝ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐnjŶĞũ LJƐůĞŬƐũĂ ƌŽnjǁŽũŽǁĂ nj ƉƌĂĐČ ƚĞƌĂƉĞƵƚLJĐnjŶČ DĞƚŽĚLJŬĂ njĂũħđ ĚůĂ ĚnjŝĞĐŝ ĚLJƐůĞŬƚLJĐnjŶLJĐŚ dĞƌĂƉŝĂ ŶŝĞƉŽǁŽĚnjĞŷ ƐnjŬŽůŶLJĐŚ ǁ njĂŬƌĞƐŝĞ ƵĐnjĞŶŝĂ Ɛŝħ ŵĂƚĞŵĂƚLJŬŝ DĞƚŽĚLJŬĂ njĂũħđ ĚůĂ ĚnjŝĞĐŝ nj njĂďƵƌnjĞŶŝĂŵŝ ƐƉŽųĞĐnjŶŽͲ ĞŵŽĐũŽŶĂůŶLJŵŝ <ŽŶƐƚƌƵŽǁĂŶŝĞ ŝ ƌĞĂůŝnjŽǁĂŶŝĞ ŝŶĚLJǁŝĚƵĂůŶLJĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵſǁ ĚůĂ ŽƐſď nj njĂďƵƌnjĞŶŝĂŵŝ njųŽǏŽŶLJŵŝ tĂƌƐnjƚĂƚ ƌƵĐŚƵ ƌŽnjǁŝũĂũČĐĞŐŽ t͘ ^ŚĞƌďŽƌŶĞ tĂƌƐnjƚĂƚ ŬŝŶĞnjũŽůŽŐŝŝ ĞĚƵŬĂĐLJũŶĞũ W͘ ĞŶŝƐŽŶĂ ůĞŵĞŶƚLJ ŵƵnjLJŬŽƚĞƌĂƉŝŝ ŝ ĂƌƚĞƚĞƌĂƉŝŝ WƌĂŬƚLJŬĂ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ďĂĚĂŷ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐnjŶLJĐŚ ^ĞŵŝŶĂƌŝƵŵ ĚLJƉůŽŵŽǁĞ Z D >/ 'K /E t t ϭϱ Ͳ ^WK^M >/ E/ WhE<dz d^ Ϯ ^ D ^dZ / ϭϱ Ͳ Ϯ / ϭϬ Ͳ K ϭ / ϭϬ Ͳ K ϭ // ϭϬ Ͳ ϭ /ͬ// ϱ ϭϬ K Ϯ / ϲ Ͳ ϭ / ϱ ϭϱ K ϯ / ϭϬ Ͳ ϭ / ϱ ϭϬ K Ϯ // Ͳ ϯϬ K ϯ // Ͳ ϭϱ K Ϯ // Ͳ ϮϬ K Ϯ // Ͳ ϭϱ K Ϯ // Ͳ ϭϱ ϭ /// Ͳ ϭϱ ϭ /// Ͳ ϭϱ ϭ /// Ͳ ϭϬ ϲϬ Ͳ K ϯ ϭ /ͬ// Ͳ ϯϬ ϲ /͕ // ŝ /// ϵϱ ϮϱϬ / ŝ // ƐĞŵ͘ Ăů // ƐĞŵ͘ Ăů nj ŽĐĞŶČ ϯϴ ZajĊcia realizowane poza harmonogramem zajĊü Praca własna – 55 godzin dydaktycznych , dokumentowana esejem/referatem/studium z kaĪdego przedmiotu , ocenianym przez wykładowcĊ .

https://www.pdf-archive.com/2018/01/17/terapia-pedagogiczna-z-diagnoz-1/

17/01/2018 www.pdf-archive.com

Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) 84%

Zakrzewska Zajęcia realizowane poza harmonogramem zajęć Praca własna – 55 godzin dydaktycznych , dokumentowana esejem/referatem/studium z każdego przedmiotu , ocenianym przez wykładowcę .

https://www.pdf-archive.com/2018/02/03/harmonogram-terapia-krotoszyn-1/

03/02/2018 www.pdf-archive.com

srednia 82%

Grudzień/Styczeń Nazwisko i imię Andrzejewska Natalia Zelkowska Karolina Korytkowska Justyna Pac Ewelina Wojewoda Michał Zielioski Dobromir Laskowska Alicja Korwek Kinga Szczytkowska Wioleta Gawiuk Joanna Marchewka Paulina Pijanowska Agata Borys Kinga Domalewski Michał Tooska Magdalena Kwiatkowska Anna Palczewski Krzysztof Modzelewska Malwina Krupioski Patryk Jakacki Mateusz Kossakowski Rafał RAZEM Średnia całej grupy Styczeń/Luty Luty/Marzec Ilośd autoryzacj Ilośd Ilośd Ilośd i godzin Średnia autoryzacji godzin Średnia szkolenia 248 148,5 1,7 524 250,5 2,1 194 123 1,6 388 199 1,9 304 163 1,9 486 231 2,1 262 206 1,3 645 301,5 2,1 Ilośd Ilośd autoryzacji godzin Średnia szkolenia 527 209,5 2,5 428 181 2,4 329 139,5 2,4 541 229,5 2,4 193 192 342 236 85 88 268 166 194 113 18 122 90 135 107 101 139 138,5 202 168,5 88 93 165 131 103,5 109,5 33,5 108 148,5 152 128 114 1,4 1,4 1,7 1,4 1,0 0,9 1,6 1,3 1,9 1,0 0,5 1,1 0,6 0,9 0,8 0,9 360 263 348 339 191 148 425 388 376 215 411 337 167 277 247 231 212 180,5 192 218,5 123 103,5 250 242 202 139,5 253,5 223,5 148,5 247,5 237 230,5 1,7 1,5 1,8 1,6 1,6 1,4 1,7 1,6 1,9 1,5 1,6 1,5 1,1 1,1 1,0 1,0 445 425 391 461 305 183 456 214 284 224 341 304 244 236 223 170 191,5 190,5 175,5 226,5 155 93,5 242 116,5 157 125 223,5 208,5 172 202 210 171,5 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 166 3 639,00 166,5 2 852,00 1,0 243 7 009 247,5 4 433 1,0 171 6 902 186 3 806 0,9 3 639 2 852 1,3 7 009 4 433 1,6 6 902 3 806 1,8

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/srednia/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

jak zdobyć serca i umysły publiczności - oferta 82%

Certyfikat Więcej informacji o terminach znajdziesz na www.inspiringpeople.pl www.wystapienia-publiczne.inspiringpeople.pl Inspiring People JAK ZDOBYĆ SERCA I UMYSŁY PUBLICZNOŚCI Dzień I 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ I - AUTOPREZENTACJA I PIERWSZE WRAŻENIE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SZKOLENIA MECHANIZM PIERWSZEGO WRAŻENIA JAK JESTEŚMY ODBIERANI PRZEZ INNYCH I CO NA TO WPŁYWA DOBRE PRAKTYKI AUTOPREZENTACYJNE 10.30 - 10.45 10.45 - 12.30 PRZERWA KAWOWA MODUŁ II - JAK ŚWIETNIE ZACZĄĆ I ŚWIETNIE ZAKOŃCZYĆ SPOSOBY BUDOWANIA PLANU WYSTĄPIENIA 7 MOCNYCH WEJŚĆ – JAK ZASKOCZYĆ I ZAINTERESOWAĆ SŁUCHACZY JUŻ NA STARCIE MOCNE ZAMKNIĘCIA – JAK POZOSTAWIĆ PO SOBIE DOBRE WRAŻENIE I SPRAWIĆ, ŻEBY SŁUCHACZ ZAPAMIĘTAŁ NASZE WYSTĄPIENIE 12.30 - 13.30 13.30 - 15.00 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ III - JAK SPRAWIĆ, ŻEBY LUDZIE CHCIELI NAS SŁUCHAĆ 3 ZASADNICZE PYTANIA – KTO DO MNIE MÓWI?

https://www.pdf-archive.com/2014/09/15/jak-zdoby-serca-i-umys-y-publiczno-ci-oferta/

15/09/2014 www.pdf-archive.com

internet-ciekawostki 79%

Każdego dnia na YouTube pojawia się 576 000 godzin nowych filmów:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/29/internet-ciekawostki/

29/10/2015 www.pdf-archive.com

plan poprawiony 11.03.2015 79%

SLOZ - SYSTEM LOGISTYCZNY OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ Korekta wykładu SRWL 7.03 i 12.04 (aktualizacja 24.02.2015 r.) ZMIANA TERMINU I GODZIN WYKŁADU SLOZ – zmiany 14.03, 28.03, 11.04 (aktualizacja 10.03.2015) ZMIANA GODZIN Z TLWJO ORAZ POŁĄCZNIE GRUP SLOZ - 15.03.2015 (aktualizacja 11.03.2015) ZMIANA GODZIN Z ĆWICZEŃ Z SLOZ 21.03.2015 (aktualizacja 11.03.2015) W związku z tym, że zmian będzie więcej (nie wszystkie oficjalne) podany plan może odbiegać od tego z wz.prz.edu.pl Proszę o śledzenie planu na forum.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/plan-poprawiony-11-03-2015/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

dd2.tydz 75%

Aktywnośc adminów ONLY DD2 CS:GO 03.09-10.09 10.09-17.09 Nick admina Timmy SuperMober SzwagierMeister 17.09-24.09 24.09-01.10 23 minuty 7 godzin 154 minuty 3 godziny 31 minut 2 minuty Ostrzeżenia 0-60 minut 1h-2h 3h-4h 5h-6h 7h i więcej Liczba ostrzeżeń 1 2 Timmy SuperMober SzwagierMeister x !Przynajmniej w tygodniu trzeba zagrać 5 godzin!

https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/dd2-tydz/

18/09/2017 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 74%

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej Do 5 dni po 5 godzin 6.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 74%

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej Do 5 dni po 5 godzin 6.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 74%

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej Do 5 dni po 5 godzin 6.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

notatka 2 73%

Ponadto zmieniłem wielkość partii i czas pomiędzy partiami odpowiednio do 40 sztuk i 3 godzin.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/05/notatka-2/

05/11/2014 www.pdf-archive.com

KP 73%

Liczba godzin 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/15/kp/

15/10/2014 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 70%

Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Doświadczenie szkoleniowe wykształcenie wyższe w stopniu magistra (bachelor’s degree/global equivalent) 35 godzin szkolenia (Contact nie mniej niż 3 lata/36 miesięcy doświadczenia Hours) zawodowego w zakresie zarządzania projektami przy czym wymagane jest minimum 4 500 godzin spędzonych na prowadzeniu i kierowaniu zadaniami projektowymi* lub 35 godzin szkolenia (Contact nie mniej niż 5 lat /60 miesięcy lat doświadczenia Hours) zawodowego w zakresie zarządzania projektami przy czym wymagane jest minimum 7 500 godzin spędzonych na prowadzeniu i kierowaniu zadaniami projektowymi* w przypadku braku wyższego wykształcenia, wymagany jest dyplom szkoły średniej (high school diploma/global equivalent) * Prowadzenie i kierowanie zadaniami projektowymi wskazane jest w Project Management Professional Examination Specification.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

• 20 godzin zajęć z języka branżowego, • • 15 godzin zajęć związanych z tematyką realizowanego projektu, 15 godzin zajęć z przygotowania kulturowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Koszykarze-freePDF 69%

Teraz kilka godzin po tych wydarzeniach musiał się skoncentrować na swoim zadaniu, które wydawało się proste „brak zębów gadów w jego tyłku”.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/koszykarze-freepdf/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Piekło-na-ziemi-Paweł-Kaleta 69%

Uświadomiłem sobie to parę godzin temu.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/24/piek-o-na-ziemi-pawe-kaleta/

24/02/2014 www.pdf-archive.com

karty d1 d2 68%

Schnie w temperaturze 20°C Stan bezpyłowy Stan suchy Stan gotowy do uŜycia Około 24 godzin Około 12 godzin Około 3 dni Czas schnięcia produktu zaleŜy od temperatury otoczenia i względnej wilgotności powietrza.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/karty-d1-d2/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

1BADANIA OPERACYJNE PL Sokołowska 64%

BADANIA OPERACYJNE I TEORIA OPTYMALIZACJI 16 godzin dr Katarzyna Sokołowska 1 sokkat@wp.pl Program zajęć 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/1badania-operacyjne-pl-soko-owska/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

Jak zbudować efektywny zespół projektowy 63%

Certyfikat Więcej informacji o terminach znajdziesz na www.inspiringpeople.pl www.efektywny-zespol.inspiringpeople.pl JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY Dzień I 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ I - WPROWADZENIE INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE WPŁYW BUDOWANIA RELACJI NA EFEKTYWNE DZIAŁANIE ZESPOŁU 10.30 - 10.45 10.45 - 12.30 PRZERWA KAWOWA MODUŁ II - BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU MANAGERA ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU MOJE MOCNE STRONY JAKO MENEDŻERA (AUTODIAGNOZA) 12.30 - 13.30 13.30 - 15.00 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ III - ROLA MENEDŻERA PODCZAS FORMOWANIA ZESPOŁU GRUPA A ZESPÓŁ, MISJA, WSPÓLNY CEL I WARTOŚCI ZESPOŁU ORAZ FIRMY BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY PRACY ZESPOŁU I FIRM PRZERWA KAWOWA 15.00 - 15.15 15.15 - 16.45 MODUŁ IV - EFEKTYWNE STYLE ZARZĄDZANIA I RELACJI Z PODWŁADNYMI ROZPOZNAWANIE FAZ ROZWOJU ZESPOŁU DOSTOSOWANIE STYLU ZARZĄDZANIA DO TYPU PRACOWNIKA, SYTUACJI I ETAPU ROZWOJU ZESPOŁU PODSUMOWANIE DNIA 16.45 - 17.00 Dzień II 8 godzin szkoleniowych 9.00 - 10.30 MODUŁ V - KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE (SZEF-PODWŁADNI) KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZEFA Z PODWŁADNYMI NARZĘDZIA BUDOWANIA RELACJI Z PRACOWNIKIEM, DIALOG W ZESPOLE 10.30 - 10.45 10.45 - 12.30 PRZERWA KAWOWA MODUŁ VI - UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE INFORMACJA ZWROTNA JAKO MOTYWATOR TRUDNE SYTUACJE ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM INFORMACJI ZWROTNYCH PLANOWANIE PRACY I KONTRAKTOWANIE ZADAŃ Z PODWŁADNYMI 12.30 - 13.30 13.30 - 14.15 PRZERWA OBIADOWA MODUŁ VII - MOTYWOWANIE POZA FINANSOWE PRACOWNIKÓW ROZPOZNAWANIE POZAFINANSOWYCH POTRZEB PRACOWNIKÓW SPADEK/KRYZYS MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 14.15 - 15.00 MODUŁ VIII - DELEGOWANIE ZADAŃ JAKO MOTYWATOR ROLA ODPOWIEDZIALNOŚCI W DELEGOWANIU UPRAWNIEŃ ZASADY DELEGOWANIA 15.00 - 15.15 15.15 - 16.45 PRZERWA KAWOWA MODUŁ IX - KLUCZOWE OBSZARY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH CZARNA PERŁA - SESJA FEEDBACKOWA Z TRENEREM (OPCJONALNIE) WYZNACZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU 16.45 - 17.00 PODSUMOWANIE SZKOLENIA Inspiring People Inspiring People JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY SZKOLENIE POPROWADZI Jelena Kucharczyk PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY TRENER BIZNESU, COACH,MENTOR, DORADCA, MENADŻER DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Opracowanie i wprowadzenie kompleksowego programu rozwojowego w firmach z branżach finansowej i tłumaczeniowej, mające na celu maksymalizacje efektywności i rentowności firm ZE SZKOLEŃ SKORZYSTALI Trener dla kadry kierowniczej oraz zarządzającej Deutsche Telekom Obecnie współpracuje jako coach i mentor, z firmą Inspiring People VSoft SA Relizacja projektów szkoleniowych i edukacyjno-społecznych dla Ministerstwa Kultury Pracownia psychologiczna Elżbieta Sołtys, Jan Robert Sołtys Doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu w branży doradczo–finansowej Moskiewskie centrum rozwoju osobistego Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami Trener przy realizacji kilkuletnich projektów szkoleniowych PARP Biuro Tłumaczeń Vivalang Bogate doświadczenie pedagogiczne Stowarzyszenie Teatr Nowy wKrakowie WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Jagielloński Aegon S.A.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/28/jak-zbudowa-efektywny-zesp-projektowy/

28/08/2014 www.pdf-archive.com

INSTRUKCJA-MT-3030 63%

Czas ładowania zależy od pojemności używanych baterii i wynosi około 12 godzin dla Ni-MH akumulatorków (600800mAh).

https://www.pdf-archive.com/2015/05/24/instrukcja-mt-3030/

24/05/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 63%

Jury dokonuje oceny prac z I etapu na podstawie klucza z prawidłowymi odpowiedziami do zestawu pytań, który jest publikowany na fanpage’u WM „ZS” w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 62%

W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 2 godzin od czasu złożenia zamówienia, klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com

perma white karta techniczna 62%

Wysycha w ciągu dwóch godzin, łatwo zmywalna wodą z mydłem.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/12/perma-white-karta-techniczna/

12/10/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 61%

Jeżeli uczestnik nie otrzymał potwierdzenia od Organizatora w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Pracy Konkursowej, powinien skontaktować się z Organizatorem ponownie – drogą e-mailową, za pośrednictwem wiadomości na portalu YouTube lub facebookowy profil Pajdosa.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com