Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gospodarki»:


Total: 38 results - 0.022 seconds

karta zgloszenia 2017 czestochowa 100%

KARTA ZGŁOSZENIA udziału w spotkaniu Członków Izby Przemysłowo - Handlowej Gospodarki Złomem w dniu 23 listopada 2017 roku w Częstochowie Hotel Arche Częstochowa, ul.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/karta-zgloszenia-2017-czestochowa/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 99%

Wyjątkowe, bo na zawartość tegorocznej publikacji złożyły się artykuły uczestników polskiej gospodarki – ludzi bezpośrednio zaangażowanych w kreowanie zmian, sukcesów i strategii polskich firm, przedsiębiorstw oraz kluczowych dla obywateli resortów rządowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 84%

Kompletność i prawidłowość ustalania zasad prowadzenia gospodarki finansowej:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

Płyta2 (2) 82%

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/28/p-yta2-2/

28/05/2017 www.pdf-archive.com

notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej 81%

Stadiu społe ze st a i gospodarki trady yj ej- utożsa ia e z gospodarką feudal ą, e huje je do i a ja rol i t a 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/22/notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej/

22/01/2016 www.pdf-archive.com

agroturystyka 78%

Współpraca ta jest niezbędna do racjonalnego wykorzystania środowiska geograficznego dla planowej gospodarki Niedostateczna znajomość środowiska biologicznego i nie umiejętne wykorzystywanie praw przyrody może doprowadzić działalność gospodarczą 1 do zupełnie niespodziewanych następstw, a także stać się przyczyn wielu kłopotów i szkód w gospodarce człowieka.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 78%

gospodarki wodnej, prezes krajowego zarządu gospodarki wodnej (jako centralny organ administracji rządowej), wojewoda oraz organy jednostek samorządu terytorialnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Tramwaj do Dworca PKP 78%

• naniesienia dokonane przez gestorów uzbrojenia podziemnego oraz podane przez nich warunki techniczne, • inwentaryzacje budynków kolidujących z projektowaną trasą oraz szaty roślinnej (drzew i krzewów), • wstępne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz istniejących nawierzchni torowisk, jezdni i chodników, • uzgodnienia dokonywane z Inwestorem na bieżąco w trakcie opracowywania dokumentacji, • ustalenia dokonane ze służbami zarządzającymi infrastrukturą kolejową, • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r zawarte w Dz.U Nr 63 Poz.735 w sprawie warunków technicznych jakim powinny od powiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie • Prawo Budowlane.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/16/tramwaj-do-dworca-pkp/

16/01/2012 www.pdf-archive.com

Ewelina Michta cv. 67%

ewemichta@gmail.com WYKSZTAŁCENIE 02.2013-07.2013 Uniwersytet Jagielloński, filologia polska (Program wymiany studenckiej MOST) 2009-2013 Katolicki Uniwersytet Lubelski, filologia polska (specjalizacja tekstologiczno-redaktorska) 2010-2012 Katolicki Uniwersytet Lubelski, socjologia (studia magisterskie) 2007-2010 Katolicki Uniwersytet Lubelski, socjologia (studia licencjackie, specjalizacja socjologia gospodarki) 2004-2007 III Liceum Ogólnokształcące im.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/12/ewelina-michta-cv/

12/07/2013 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-oferty redakcja-www MICHALSKA 67%

kujawsko – pomorskim” POIŚ.05.01.00-00-362/12 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2013r.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-oferty-redakcja-www-michalska/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 67%

z polskim Ministerstwem Gospodarki, grupą kapitałową firmy ORLEN.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 66%

kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 66%

- analiza wzrostu, rozwoju i wahań koniunkturalnych gospodarki i jej poszczególnych sektorów;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

Ulotka 66%

Dominika Łakota Projekt „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki W projekcie nie mogą wziąć udziału przedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w Działanie 8.1.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 64%

DZIERŻAWCA POWINIEN WYKONYWAĆ S WOJE PRAWO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI I NIE MOŻE ZMIENIAĆ PRZEZNACZENIA PRZEDMIOTU DZIE RŻAWY BEZ ZGODY WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 64%

Rzemieślnicza 1A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:

https://www.pdf-archive.com/2019/09/17/regulamin-konkursu/

17/09/2019 www.pdf-archive.com

Folder Lubasz 2012 - wyd II 61%

Lasy pokrywają niemal połowę powierzchni, dzięki czemu równie ważną dziedziną gospodarki jest leśnictwo i usługi w zakresie przetwórstwa drzewnego.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/folder-lubasz-2012-wyd-ii/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

bilans zasobow 2015 61%

WAŁKUSKA Prace obliczeniowe wykonano w Zakładzie Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych PIG-PIB na podstawie danych systemu GOSPODARKI I OCHRONY BOGACTW MINERALNYCH POLSKI "M I D A S"

https://www.pdf-archive.com/2016/12/07/bilans-zasobow-2015/

07/12/2016 www.pdf-archive.com

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 60%

z o.o.), były pracownik organów podatkowych, trener, coach, absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 59%

ustalenie nowego systemu pieniężnego opartego na złocie, określenie nowych środków płatniczych i ich relacji do dotychczasowej marki polskiej, zasady przeliczania zobo‑ wiązań na nową walutę, przyspieszenie terminów płatności podatku majątkowego, podwyższenie podatków (gruntowy, dochodowy, przemysłowy, od alkoholu, zapałek i cukru), pod‑ wyższenie taryf przewozowych i  kolejowych (zlikwidowanie dotacji na rzecz PKP), rozpisanie pożyczek wewnętrznych, podwyższenia opłat administracyjnych, zmniejszenie kredy‑ tów państwowych dla gospodarki, stworzenie państwowego monopolu spirytusowego, tytoniowego, zapałczanego, solne‑ go i loteryjnego, wprowadzenie oszczędności w administracji i przedsiębiorstwach państwowych24, które ostatecznie okaza‑ ły się mniejsze od zakładanych, reorganizację i ujednolicenie aparatu skarbowego oraz zmniejszenie wydatków na wojsko.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja B 57%

Funkcjonowanie państwa i jego gospodarki opiera się na pieniądzach i bankowości.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/25/pieni-dz-i-bankowo-wersja-b/

25/12/2016 www.pdf-archive.com

Na temat kultur azjatyckich pdf 55%

Kompetencje zdobyte przez absolwenta specjalności Kultury azjatyckie czynią go pożądanym pracownikiem w tych sektorach gospodarki, administracji publicznej i życia kulturalnego, w których zachodzą kontakty z przedstawicielami kultur azjatyckich (szczególnie jeśli kwalifikacje absolwenta zostaną poszerzone w ramach studiów drugiego stopnia lub odpowiednich szkoleń zawodowych).

https://www.pdf-archive.com/2015/07/09/na-temat-kultur-azjatyckich-pdf/

09/07/2015 www.pdf-archive.com

spis ksiązek1 51%

bogucka 1959 119 Michał strogow Verne 1987 120 Dziadów część III Mickiewicz 1967 121 Oblężenie Lech bądkowski 1976 123 Powracali nocą Jędrzej tucholski 1988 124 Śladami hubalczyków Mirosław derecki 1971 125 Opowiadania wybrane Iwaszkiewicz 1969 126 Synami pułku ich nazwano Józef czerwiński, cezary 1980 leżeński 127 Narodziny nowozytnej filozofii czlowieka Bogdan suchodolski 1968 128 Vademecum lekarza ogólnego Pzwl 1966 129 Mendel gdański, miłosierdzie gminy Konopnicka 1982 130 Umiędzynarodowienie małych i srednich przedsiębiorstw Janina witkowska, zofia 2006 a procesy integracyjne wysokinska 131 Zasady rachunkowości Tadeusz pięta, kazimierz 1983 sawicki 132 De profundis polacy i ameryka Wankowicz 1990 133 Integracja europejska wybrane problemy Dariusz milczarek Alojzy nowak 2003 134 Ludzie bezdomni Żeromski 1955 135 Dworzanin Pana morsztyna Władysław rymkiewicz 1957 136 Głos przyrody t.1-2 Andrzej srtumiłło 1963 137 Księga 1000 i jednej nocy PIW 1988 138 Geografia ekonomiczna polski Stanisław berezowski 1980 139 Gniewko z turoboi Jadwiga i anna chamiec 1965 140 Historia polski Jerzy topolski 1993 141 Wśród puszcz i jezior Zdzisław wdowiński 1955 142 Pielęgnowanie roślin pokojowych David longman 1997 143 Obsługa i naprawa FSO polonez Leszek sokolnicki, krzysztof trzeciak 1991 144 Budowa polski fiat 126p eksploatacja naprawa Jakubowski, tomiczek 1983 145 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Praca zbiorowa w polsce w latach 2007-2008 2009 146 Po prostu pyszne gotowanie 2 Ron kaleniuk 1994 147 Tajemnice zwierząt w górach MICHEL CUISINI 1978 148 L jak lucy Maissner 1985 149 Mały atlas historyczny 1993 151 Łowcy wilków Curwood 1983 152 Łowcy przygód Jerzy marlicz 1982 153 Cuda natury Joyce robins 1993 154 Magija w teorii i praktyce Aleister crowley 1999 155 Podręcznik elementy informatyki uzytkowanie komputera Leszek jagłowski 1995 156 ABC small businesu Leszek markowski 2009 157 Pierwsza wojna światowa na bałtyku Edmund kosiarz 1979 158 Na drodze stał kołobrzeg Andrzej sroga 1980 159 U wybrzeży afryki Bohdan rudnicki 1970 160 Atlas gwar polskich Karol dejna 1994 161 Wankowicz 3 tomy wydawnictwo polonia 1991 162 Geografia świat i polska Praca zbiorowa 1992 163 Podręczna encyklopedia lekarza praktyka 3 tom j.węgierka 1938 164 Rocznik statystyczny gospodarki morskiej Halina dmochowska 1997

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/spis-ksi-zek1/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

spis ksiązek 50%

bogucka 1959 119 Michał strogow Verne 1987 120 Dziadów część III Mickiewicz 1967 121 Oblężenie Lech bądkowski 1976 122 Opowieść wigilijna Karol dickens Lata 60 123 Powracali nocą Jędrzej tucholski 1988 124 Śladami hubalczyków Mirosław derecki 1971 125 Opowiadania wybrane Iwaszkiewicz 1969 126 Synami pułku ich nazwano Józef czerwiński, cezary 1980 leżeński 127 Narodziny nowozytnej filozofii czlowieka Bogdan suchodolski 1968 128 Vademecum lekarza ogólnego Pzwl 1966 129 Mendel gdański, miłosierdzie gminy Konopnicka 1982 130 Umiędzynarodowienie małych i srednich przedsiębiorstw Janina witkowska, zofia 2006 a procesy integracyjne wysokinska 131 Zasady rachunkowości Tadeusz pięta, kazimierz 1983 sawicki 132 De profundis polacy i ameryka Wankowicz 1990 133 Integracja europejska wybrane problemy Dariusz milczarek Alojzy nowak 2003 134 Ludzie bezdomni Żeromski 1955 135 Dworzanin Pana morsztyna Władysław rymkiewicz 1957 136 Głos przyrody t.1-2 Andrzej srtumiłło 1963 137 Księga 1000 i jednej nocy PIW 1988 138 Geografia ekonomiczna polski Stanisław berezowski 1980 139 Gniewko z turoboi Jadwiga i anna chamiec 1965 140 Historia polski Jerzy topolski 1993 141 Wśród puszcz i jezior Zdzisław wdowiński 1955 142 Pielęgnowanie roślin pokojowych David longman 1997 143 Obsługa i naprawa FSO polonez Leszek sokolnicki, krzysztof trzeciak 1991 144 Budowa polski fiat 126p eksploatacja naprawa Jakubowski, tomiczek 1983 145 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Praca zbiorowa w polsce w latach 2007-2008 2009 146 Po prostu pyszne gotowanie 2 Ron kaleniuk 1994 147 Tajemnice zwierząt w górach MICHEL CUISINI 1978 148 L jak lucy Maissner 1985 149 Mały atlas historyczny 1993 150 Atlas do historii starożytnej Ludwik piotrowicz 1963 151 Łowcy wilków Curwood 1983 152 Łowcy przygód Jerzy marlicz 1982 153 Cuda natury Joyce robins 1993 154 Magija w teorii i praktyce Aleister crowley 1999 155 Podręcznik elementy informatyki uzytkowanie komputera Leszek jagłowski 1995 156 ABC small businesu Leszek markowski 2009 157 Pierwsza wojna światowa na bałtyku Edmund kosiarz 1979 158 Na drodze stał kołobrzeg Andrzej sroga 1980 159 U wybrzeży afryki Bohdan rudnicki 1970 160 Atlas gwar polskich Karol dejna 1994 161 Wankowicz 3 tomy wydawnictwo polonia 1991 162 Geografia świat i polska Praca zbiorowa 1992 163 Podręczna encyklopedia lekarza praktyka 3 tom j.węgierka 1938 164 Rocznik statystyczny gospodarki morskiej Halina dmochowska 1997

https://www.pdf-archive.com/2014/10/30/spis-ksi-zek/

30/10/2014 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 50%

1) waloryzację potencjału naukowo-innowacyjnego w regionie, tworzenie baz danych i rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i gospodarki, 2) opracowywanie studiów przedinwestycyjnych, 3) identyfikację potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych (audyt technologiczny), 4) popularyzację, promocję i rozwój przedsiębiorczości technologicznej.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com