Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «imieniu»:


Total: 100 results - 0.02 seconds

Regulamin 100%

Oznacza, to, że za pośrednictwem platformy handlowej Allegro oferuje Ci możliwość zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na nabyciu od sprzedającego przeze mnie, ale w Twoim imieniu i na Twoją rzecz określonej w ramach Transakcji rzeczy (dalej Usługa).

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

Niżnik 97%

Niżnik Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam (w imieniu swoim oraz innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności), że zapoznałem się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa oraz pozostałymi istotnymi informacjami wymaganymi ustawą "O usługach turystycznych", znajdującymi się w katalogu z przedmiotową ofertą, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA nr 21 grudzień 2018 93%

W imieniu Zarządu Głównego PTA Krzysztof Szostek 2 POLSKIE TOWARZYSTWO ANTROPOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY Przewodniczący prof.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/21/biuletyn-pta-nr-21-grudzie-2018/

21/12/2018 www.pdf-archive.com

wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem 91%

……………………………………………………………………………………………………………………… (tutaj należy podać podmiot przyjmującego na praktykę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu podmiotu) a ………………………………………………………………………………………………………....

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 86%

§ 15 W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu.

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

D2013000036301 85%

ww 3) innym podmiocie – rozumie się przez to agenta, zleceniobiorcę, pośrednika lub inną osobę, która na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze dokonuje sprzedaży w imieniu lub na rzecz podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji;

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 85%

Nasza oferta dotyczy zamówienia towaru zaprezentowanego w ofercie, z zagranicy, w Twoim imieniu.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/12/regulamin/

12/05/2020 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 84%

Chrzanowska 21/25, NIP 5271004320 (zwaną dalej „Organizatorem”), w której imieniu i na której rzecz przy organizacji Konkursu czynności związane z jego organizacją wykonywać będzie też JJ Communications z siedzibą przy ul.Marszałkowskiej 87/28, 00-683 Warszawa, NIP 867 214 91 90 (dalej jako „Agent”).

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 76%

Zleceniobiorca może powierzyć Zleceniodawcy wystawianie rachunków w jego imieniu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 76%

akt III C 625/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2017 roku Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu Wawel - Dzień Tańca 75%

niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/regulamin-konkursu-wawel-dzie-ta-ca/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 74%

Art.​​ 20.​ ​​ Kto​​jako​​organ​​osoby​​prawnej​​zawarł​​umowę​​w​​jej​​imieniu​​nie​​będąc​​jej organem​​ albo​​przekraczając​​zakres​​umocowania​​takiego​​organu,​​obowiązany​​jest​​do zwrotu​​ tego,​​co​​otrzymał​​od​​drugiej​​strony​​w​​wykonaniu​​umowy,​​oraz​​do​​naprawienia szkody,​​ którą​​druga​​strona​​poniosła​​przez​​to,​​że​​zawarła​​umowę​​nie​​wiedząc​​o​​braku umocowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa ResteMusicFestival 2012 71%

W imieniu zespołu wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Naszych danych osobowych przez Organizatora Festiwalu w celach organizacyjnych i promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/07/karta-zg-oszeniowa-restemusicfestival-2012/

07/03/2012 www.pdf-archive.com

list do torunia 1 71%

Nie spodziewałem się, że posiada Pani, aż tyle władzy w swoim mieście by zapraszać gości w imieniu zgromadzenia Smoków.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/27/list-do-torunia-1/

27/06/2012 www.pdf-archive.com

180417 Wyrok war.umorzenie art. 178a par.1 k.k..PDF 71%

svgn.rlql WYRCIK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POTSKIEJ Dnia 26 marca 2019 roku Sqd Rejonowy dla Warszawy Pragi - P6lnoc w Warszawie, Vlll Wydzial Karny w skfadzie:

https://www.pdf-archive.com/2018/04/21/180417-wyrok-war-umorzenie-art-178a-par-1-k-k/

21/04/2018 www.pdf-archive.com

ER1127 71%

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XUII Zjazdu FINCH prof.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/01/er1127/

01/11/2018 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 69%

Oskarżycielem publicznym jest organ paostwowy, który we własnym imieniu wnosi lub popiera oskarżenie (obwinienie) w sprawach o czyny zabronione, które ustawa nakazuje lub zezwala ścigad skargą publiczną.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 67%

akt II Ca 2200/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn-5-kwiecień-2016-A5-PDF 67%

W imieniu strażaków zapraszamy do udziału!

https://www.pdf-archive.com/2016/04/28/biuletyn-5-kwiecie-2016-a5-pdf/

28/04/2016 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 67%

3.4 Klient nie może składać żadnych gwarancji czy zobowiązań w Naszym imieniu lub w imieniu producenta, licencjodawcy czy dostawcy Produktu bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

NN 2 67%

Okazało się, że jest to sympatyczny miś rodzaju męskiego, o imieniu Józek.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/27/nn-2/

27/03/2012 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 66%

Zwanymi w dalszej części umowy „Rodzicami/Opiekunami", występującymi w imieniu małoletniego, zwanym w dalszej części umowy „Zawodnikiem"

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Konkurs przemiana kosztorys20150205 66%

 historię  z  udziałem  uczestników,  pisze  początek   historii/opowiadania  (z  motywem  PRZEMIANY  i  główną  bohaterką  o  imieniu  Mara  -­‐  żeby   tytuł  książki  zapadł  w  pamięć),  a  uczestnicy  ją  kończą.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/konkurs-przemiana-kosztorys20150205/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA 65%

W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją turnieju czuwa Supervisor, który jest niezależny.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka/

05/06/2020 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA1 65%

W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją turnieju czuwa Supervisor, który jest niezależny.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka1/

05/06/2020 www.pdf-archive.com