Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «indictor»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

Malsara Strategy 2017 -1 BY Priyantha Wijesingha 100%

ඔයාල අද දවස ෙහ දට මතක යාග න මම අද වා යල මතක යාග න හ යට Candlestick ගැන ඉෙගන ෙගන ඔයාල මම යන යට Trade කෙර ඔයාලට ඕනෑම චා එකක ඇස්ෙදක වහෙගන උන Trade කර න ව මම ඒක සහ ක ෙවනවා.100% Profit කරග න ව sure ෙ වැෙ ට අවශ න support and resistance වල උද ග න ඔයාලට ඕන යල ෙතන ෙවලාවට indictor අරවා ෙම වා ෙම කව ඕන නෑ .

https://www.pdf-archive.com/2017/08/17/malsara-strategy-2017-1-by-priyantha-wijesingha/

17/08/2017 www.pdf-archive.com