Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ivanje»:


Total: 7 results - 0.029 seconds

plur 7 8 100%

Tako je Špicino anketno istraživanje sadržavalo i nekoliko pitanja o tome što ljude na partyju zanima.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Članak Avaz Briševo 82%

Austrijsko udru`enje FUTUREBAG Darovali 1.600 |a~kih torbi prva~i}ima u BiH U povodu Svjetskog dana mladih, predstavnici austrijskog udru`enja za pomo} ugro`enoj djeci u Bosni i Hercegovini FUTUREBAG - Torba za budu}nost, uru~ili su 1.600 |a~kih torbi s priborom za prva~i}e iz osnovnih {kola Vrijednost donacije vi{e od 200.000 KM {irom Bosne i HerSve~ano uru~ivanje torbi cegovine i {ti}enicima orga- prva~i}ima u vi{e od 50 nizacije „Obrazovanje gradi osnovnih {kola bit }e upriBiH“.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak-avaz-bri-evo/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 79%

U Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu re~eno je da su Osmanagi} i U`i~anin predati de`urnom tu`iocu Adviji Hajdo-Balta, koja }e nakon saslu{anja odlu~iti da li }e podnositi zahtjev za odre|ivanje pritvora.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

02 60%

"O~ekujemo da }e tu`beni zahtjev biti odbijen, a pogotovo u dijelu koji se odnosi na potra`ivanje iznosa od 113 miliona maraka na ime {tete zbog pada vrijednosti akcija na berzi, nakon odr`avanja pete sjednice", istakao je Milanovi}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

PLUR 12 crop 57%

Sada, bivπi studenti postali su zaposleni ljudi i vremena za ureivanje fanzina viπe nema.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-12-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 48%

Meðutim, relativno nezavisno od tih mišljenja, postoji nekoliko èinjenica koje smo se potrudili prikupiti kroz Špicino anketno istraživanje.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 3 39%

glazbom koju slušamo i koja je mnogima od nas pokazala neke nove strane doživljavanja fenomena zvanog “uživanje u glazbi”.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com