Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «jejich»:


Total: 52 results - 0.037 seconds

Podmínky va 100%

 Do  soutěže  se  nemohou  přihlásit  zaměstnanci  nebo  dodavatelé  společnosti  Student  Agency   nebo  Busbud,  jakákoli  osoba  přímo  nebo  nepřímo  zapojená  do  organizace  nebo  vedení  soutěže,   přímí   členové   jejich   rodiny   nebo   jiné   organizace,   mimo   jiné   například   cestovní   kanceláře   nebo   cestovní  agentury.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/podm-nky-va/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky StudentAgency 99%

Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci nebo dodavatelé společnosti Student Agency nebo Busbud, jakákoli osoba přímo nebo nepřímo zapojená do organizace nebo vedení soutěže, přímí členové jejich rodiny nebo jiné organizace, mimo jiné například cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/podm-nky-studentagency/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky studentagency 99%

 Do  soutěže  se  nemohou  přihlásit  zaměstnanci  nebo  dodavatelé  společnosti  Student  Agency   nebo  Busbud,  jakákoli  osoba  přímo  nebo  nepřímo  zapojená  do  organizace  nebo  vedení  soutěže,   přímí   členové   jejich   rodiny   nebo   jiné   organizace,   mimo   jiné   například   cestovní   kanceláře   nebo   cestovní  agentury.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/16/podm-nky-studentagency/

16/10/2015 www.pdf-archive.com

7ukoly 99%

Rady pro dohled nad finanční stabilitou – identifikace bankovních i nebankovních společností, jejichž pád by představoval riziko pro celý finanční systém.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 99%

Repase starších reprosoustav a jejich výhybek Mnozí z Vás jistě při úklidu nebo průzkumech půd a sklepů svých rodičů narazili na odložené reproduktorové soustavy, případně se Vám je podařilo v bazarech či zastavárnách za velmi výhodnou cenu zakoupit.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

nabijecka 98%

V této nabíječce můžete současně nabíjet akumulátory NiCd a NiMH společně, a to nezávisle na jejich kapacitě (do každé nabíjecí šachty můžete vložit akumulátory různého typu s různou jmenovitou kapacitou).

https://www.pdf-archive.com/2014/12/20/nabijecka/

20/12/2014 www.pdf-archive.com

91 90%

Jejich největším nedostatkem je proto malý rozsah a relativně krátkodobé působení.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

SRS40-48 87%

Bohumil Sýkora Poznámka „do èeho a z èeho“ v závìru minulé èásti mìla naznaèit, že se zaèneme zabývat ozvuènicemi, a to jak z hlediska jejich akustické konstrukce, tak z hlediska materiálu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 83%

(emisi zajišťují OB), emisi oběživa určuje poptávka klientů OB- sami OB držení oběživa minimalizují- není úročené - Subjekty drží oběživo podle toho, zda očekávají inflaci či deflaci - Reálná výnosnost = výnosnost po odečtení inflace - Neexistuje spolehlivý vztah mezi objemem peněz a cenovou hladinou (inovace fin.aktiv tyto vztahy oslabují) Peněžní agregáty - měří peněžní zásobu, M0 = oběživo - mezibankovní vklady nejsou peníze (tyto položky se kompenzují) - rezidenti, ti co bydlí na daném místě (do agregátů se počítají jen jejich nástroje) (zahr.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 81%

(emisi zajišťují OB), emisi oběživa určuje poptávka klientů OB- sami OB držení oběživa minimalizují- není úročené - Subjekty drží oběživo podle toho, zda očekávají inflaci či deflaci - Reálná výnosnost = výnosnost po odečtení inflace - Neexistuje spolehlivý vztah mezi objemem peněz a cenovou hladinou (inovace fin.aktiv tyto vztahy oslabují) Peněžní agregáty - měří peněžní zásobu, M0 = oběživo - mezibankovní vklady nejsou peníze (tyto položky se kompenzují) - rezidenti, ti co bydlí na daném místě (do agregátů se počítají jen jejich nástroje) (zahr.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

4Akciovy-trh 80%

pro podnícení zájmu o jejich nákup – nižší jmenovitá hodnota akcie Opční poukázky (warranty) - způsob prodeje akcií - opce emitované společnostmi opravňují majitele k nákupu určitého množství akcií za určitou cenu a v určitý čas v budoucnosti – používají se i jako investiční nástroj - zařazují se mezi deriváty, představují pohledávku Oceňování akcií - provádí se dvěma hlavními metodami:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/4akciovy-trh/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Teorie vědy - podpůrné poznámky 74%

Vyjmenujte společenské vědy a uveďte předmět jejich zkoumání.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/12/teorie-v-dy-podp-rne-pozn-mky/

12/10/2014 www.pdf-archive.com

mat1 74%

y = k2 x + q2 dvě přímky, pak jejich odchylka α je dána vzorcem k1 − k2 , k1 · k2 6= −1, tg α = 1 + k1 k2 α= π , je-li k1 · k2 = −1.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/mat1/

21/11/2016 www.pdf-archive.com

Samizdat 2016-1 74%

zákaz Halal neprošel Návrh obsahující povinný odběr migrantů z Turecka vyvolá opět enormní tlak na přerozdělovací kvóty a na jejich zvýšení.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/samizdat-2016-1/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

katalog 3x3 gallery 73%

Na základě jejich zkušeností s provozem tohoto již konkrétního prostoru vznikla vize vytvoření pravidelně a dlouhodobě fungu- jící Galerie 3x3.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/katalog-3x3-gallery/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

signdate 69%

  I.4. Podmínky čerpání Peněžní prostředky nebo jejich část až do výše Úvěrového limitu mohou být čerpány po splnění následujících podmínek:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Moderní přímá demokracie (Švýcarsko-český dialog) 68%

Jejich dlouhodobé a bohaté zkušenosti s různými iniciativami a referendy na všech politických úrovních jsou zdrojem množství zajímavých faktů a informací.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/modern-p-m-demokracie-v-carsko-esk-dialog/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 67%

Pokud jsou stejného druhu a mají spoleènou mezní (v tomto pøípadì dìlicí) frekvenci, takže jejich amplitudové charakteristiky jsou podle této frekvence zrcadlovì sdružené, mají oba na mezní frekvenci útlum stejný a jejich amplitudové charakteristiky se zde protínají.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

mav-lab1 67%

Zdůvodněte odchylky a rozdíly naměřených hodnot u jednotlivých reproduktorů (vzhledem k jejich vlastnostem a konstrukci).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mav-lab1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

diplomova prace andrea pekarkova 67%

v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/11/diplomova-prace-andrea-pekarkova/

11/12/2014 www.pdf-archive.com

vypr otazky 67%

Definujte data v rámci životního prostředí, uveďte alespoň jeden příklad Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismu včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/vypr-otazky/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

Petice 66%

Jsme přesvědčeni, že tramvajová trať, její příslušenství a s ní související stavební úpravy by výrazně poškodily kvalitu života ve zmíněných ulicích a jejich okolí.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/petice/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

tin-pr01-rj1 65%

ISBN 0-13-915380-2 Regulární jazyky 1 – p.2/40 Jazyky a jejich reprezentace, algebra formálních jazyku˚ Regulární jazyky 1 – p.3/40 Formální jazyky ❖ Prvotní pojmy:

https://www.pdf-archive.com/2011/09/21/tin-pr01-rj1/

21/09/2011 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 65%

O konstrukci reproduktorových soustav, o zákonitostech jejich funkce a možných úskalích jejich stavby toho bylo napsáno pomìrnì dost, a to i na stránkách tuzemských èasopisù pro radioamatéry.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

PREZIDENT 2013 64%

Co říkají, co si myslí, jaké jsou jejich politické názory a osobní hodnoty ?

https://www.pdf-archive.com/2012/11/21/prezident-2013/

21/11/2012 www.pdf-archive.com