Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 05:08 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «jezika»:


Total: 19 results - 0.054 seconds

CV 100%

Gimnazija 'Ivan Supek', Zagreb (Hrvatska) 2001–2004 Završen srednji stupanj poznavanja engleskog jezika Škola stranih jezika 'Sova', Zagreb (Hrvatska) 2004–2008 Završen visok stupanj poznavanja engleskog jezika Škola stranih jezika 'Nova varšavska', Zagreb (Hrvatska) 2013–2015 26/1/16 Izvanredni student 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/cv/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

3523nap05 77%

Samo nekoliko dana nakon {to je u Dragodolu kod Ose~ine utvr|eno prisustvo „plavog jezika” i to podru~je progla{eno zara`enim, otkrivene su ovce u vi{e doma}instava u ose~anskom selu Guwaci, pojavilo se `ari{te i u Kozequ kod Qiga, a potom je bolest pre{la na vaqevsku teritoriju stigla je potvrda o wenom prisustvu na farmi u Mili~inici.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 66%

- Volonterska akcija ˝Mladi čitaju˝ u sklopu nacionalne kampanje ˝Čitaj mi!˝ - Večer društvenih igara - Radionica pisanja eseja - Francuske filmske večeri - Konverzacijski tečaj engleskog jezika - Okrugli stol:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

diplomski ceo kor MLP 18062014 66%

Tokom školovanja je učestvovala na brojnim takmičenjima iz hemije, matematike, srpskog i francuskog jezika, i dobitnik je nekoliko diploma i nagrada.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/diplomski-ceo-kor-mlp-18062014/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

Nosonja 55%

Britkog sam jezika i o#trog uma, anti-menad$er, samostalan i uporan, sklon igranju, #alama na tu%i ra!un, mentalnim provokacijama i nagovaranju cura na bludne radnje.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/nosonja/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 7 52%

Bukovica l|ana No!akovic ) lezi1n3 z a\ | Rajka Balai Sla\ko Bujanic Jclcna \latosevii \lile Torrljenor ic lcktorr Zorica Vraga, mastavnik hnatskog jezika graliika priprcma:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-7/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 52%

Saglasnost za realizaciju kurseva iz engleskog i njemačkog jezika donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport Tuzlanskog kantona, pod brojem 10/1-3827745-3/11 od 01.02.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 9 51%

jezika Grafidka priprema: Web design TURE llsak:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-9/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Matko Sorić - Gajo Petrović - kritički esej 49%

Vjerujem da će jednog dana, kada se hrvatska filozofija konačno iskobelja iz ovog akutnog provincijalizma i ozbiljnije pozabavi teorijom evolucije, kognitivnom znanošću, kvantnom teorijom i filozofijom jezika, na vidjelo doći neke komparativne prednosti Petrovićeve filozofije.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/18/matko-sori-gajo-petrovi-kriti-ki-esej/

18/10/2014 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 10 48%

Zorica Varga, nastavnik hr jezika Grafidka priprema:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-10/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

SAS survival handbook 48%

Kako je prethodno rečeno, priručnik je sačinjen od materijala koji su sakupljani iz raznih skripti, od kojih je jedna prevedena sa engleskog jezika.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/25/sas-survival-handbook/

25/05/2017 www.pdf-archive.com

SqlPriručnik 48%

SQL koji se koristi u ovom dokumentu predstavlja ANSI verziju tog jezika, ili standardni SQL, i nijedna posebna mogućnost SQL-a koja je specifična za sisteme za upravljanje bazama podataka neće se razmatrati do odeljka „Nestandardni SQL“.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/02/sqlpriru-nik/

02/09/2016 www.pdf-archive.com

statut 45%

- Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaitite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predikolske dobi koji su prilagodeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogudnostima i sposobnostima, - Programi za djecu rane i predSkolske dobi s te5koiama u razvoju, - Drograrni za darovitu djecu rane i predikolske dobi, Programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Ftogrami predikole, Programi ranog utenja stranih jezika i drugi programi umjetnidkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadrZaja elanak 16.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 8 44%

Zorica Varga nastavnik hwatskog jezika Grafiika priprema:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-8/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 3 44%

Zoica Varga, nastavtik hrvatskog jezika GraJiika priprcma :

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-3/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 5 41%

Zorica Varga, nastavnik hrvatskog jezika Grafidka priprema:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-5/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 1 40%

(do toga temena poviest sela jezika Kozica nalazi se u monografii Kozica).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

plur 7 8 29%

Dakle, ako smo tu èinjenicu apsolvirali (oni koji nisu, neka ipak još jednom razmisle...), jasno je da nam ostaje pokušaj meðusobnog približavanja ili, pak, eskiviranja od njihovih zahtjeva i zabrana…U boljem sluèaju - ipak pokušaj pronalaženja zajednièkog jezika.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

fekkcatalog2015 26%

Ker kratkometražna produkcija odnekdaj, tako v številčnem smislu, kakor v smislu raziskovanja zmožnosti filmskega jezika, neprimerno prekaša celovečerno.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/21/fekkcatalog2015/

21/05/2016 www.pdf-archive.com