Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kandydata»:


Total: 20 results - 0.032 seconds

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 100%

OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny* kandydata Ja, niżej podpisany (-a) ………………………………………………………………………………….

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 98%

OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu* kandydata w rodzinie Ja, niżej podpisany (-a) …………………………………………………………………………………...

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 97%

Kryterium Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (punkcie przedszkolnym) danej szkoły/ dziecko realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Goleszów 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Zarządzenie 0050.24.2018 rekrutacja(1) 94%

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/zarz-dzenie-0050-24-2018-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 94%

imię i nazwisko kandydata PODANIE O PRZYJĘCIE DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BARCINIE Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie Proszę o przyjęcie mnie od 02 września 2013r.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

PODANIE-Studio 92%

(podpis) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA do Studia Wokalno - Instrumentalnego 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/02/podanie-studio/

02/05/2015 www.pdf-archive.com

PCM - Zgłoszenie 87%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 87%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 85%

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin wyborów2016 77%

Należy postawić krzyżyk ("X") przy nazwisku wybranego kandydata i następnie wrzucić kartę wyborczą do urny.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/regulamin-wybor-w2016/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

REJESTRACJA-MARIANA-KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO 62%

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego WYKAZ PODPISÓW Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marianowi Januszowi Kowalskiemu w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/rejestracja-mariana-kowalskiego-z-ruchu-narodowego/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

oswiadczenie krewni 62%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych* w zapewnieniu mu należytej opieki Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-krewni/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie miejsce 62%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu zamieszkania Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-miejsce/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie praca 62%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu pracy Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-praca/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Odezwa do mieszkańców 52%

Szanowni mieszkańcy, bardzo prosimy i apelujemy do Was, abyście wzięli udział w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku i zagłosowali na Komitet Wyborczy Franka Marcola, kandydata na Wójta oraz kandydatów na radnych z jego komitetu, czas najwyższy skończyć z fałszem i obłudą.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/14/odezwa-do-mieszka-c-w/

14/11/2014 www.pdf-archive.com

Program całość 48%

Organizator szkolenia może wskazać dodatkowe wyposażenie wymagane od kandydata na szkolenie.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 48%

□odległość zamieszkania dziecka (kandydata) do Szkoły Podstawowej im.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin 46%

Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

statutlso 40%

Od kandydata na ministranta wymagane są odpowiednie przymioty i przygotowanie.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/02/statutlso/

02/11/2013 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 38%

Korzyści z udziału w szkoleniach PMP® Nasze kursy są bardzo intensywne i opracowane w taki sposób, by jak najlepiej przygotować kandydata do zdania egzaminu, zarówno od strony merytorycznej, jak i technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com