PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 04 July at 18:17 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «kanyang»:


Total: 12 results - 0.026 seconds

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 100%

Kapag ang isang muslim ay dumaranas ng maraming problema sa kanyang buhay at hindi niya ito masolusyonan, maaari po ba siyang manalangin ng kamatayan para sa kanyang sarili upang siya ay maibsan mula sa mga problemang ito?

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan-1/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 99%

Kapag ang isang muslim ay dumaranas ng maraming problema sa kanyang buhay at hindi niya ito masolusyonan, maaari po ba siyang manalangin ng kamatayan para sa kanyang sarili upang siya ay maibsan mula sa mga problemang ito?

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Wahy الوَحْي 97%

Halimbawa ang gawi ng isang ina na magpasuso sa kanyang anak upang alagaan ito.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/07/wahy/

07/05/2016 www.pdf-archive.com

Morgan Reviewer Jan 2017 PDF 91%

Natuwa si Aling Henya nang makita niyang nangitlog ang kanyang inahing manok.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/15/morgan-reviewer-jan-2017-pdf/

15/01/2017 www.pdf-archive.com

2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF 87%

Ito ay (maituturing na) pagsamba nila kay Allah sa pagsunod sa Kanyang magsujood (bilang pagrespeto kay Adam.) Ang sujood naman ng mga magulang ni Yusuf at kanyang mga kapatid ay mula din sa sujood bilang pagbati at pagrespeto.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/2-ang-sujood-kay-adam-at-yusuf/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF 87%

Ito ay (maituturing na) pagsamba nila kay Allah sa pagsunod sa Kanyang magsujood (bilang pagrespeto kay Adam.) Ang sujood naman ng mga magulang ni Yusuf at kanyang mga kapatid ay mula din sa sujood bilang pagbati at pagrespeto.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/2-ang-sujood-kay-adam-at-yusuf-1/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 85%

Iniulat ni Umm Salamah (kalugdan nawa siya ni Allah) “Hindi ko nakita ang Sugo ni Allah na nag-ayuno ng dalawang magkasunod na buwan liban sa Sha’baan at Ramadan.”(1) Sa isa pang pagtatala ni Imam Abu Daawood “Ang Propeta ay hindi kailanman nag-ayuno ng isang buong buwan sa (loob ng) isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan.”(2) Ang lantad mula sa mga hadeeth na ito ay nag-aayuno ang Propeta sa buong buwan ng Sha’baan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan-1/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 85%

Iniulat ni Umm Salamah (kalugdan nawa siya ni Allah) “Hindi ko nakita ang Sugo ni Allah na nag-ayuno ng dalawang magkasunod na buwan liban sa Sha’baan at Ramadan.”(1) Sa isa pang pagtatala ni Imam Abu Daawood “Ang Propeta ay hindi kailanman nag-ayuno ng isang buong buwan sa (loob ng) isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan.”(2) Ang lantad mula sa mga hadeeth na ito ay nag-aayuno ang Propeta sa buong buwan ng Sha’baan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 81%

Iniulat ni Umm Salamah (kalugdan nawa siya ni Allah), ‫صيهى ه‬ ‫س٘ َه ه‬ َ ‫ص ُو‬ َ ً‫ا‬ َُ‫َا‬ ُ ‫ٍَا َرأَيْتُ َر‬ َ ٍَ ‫ش ْعثَاَُ تِ َر‬ ِ َ‫ش ْٖ َري ِِْ ٍُتَت َاتِعَي ِِْ إِال أَّهُٔ َماَُ ي‬ َ ُ‫اَّلل‬ َ َٗ ِٔ ‫عيَ ْي‬ َ ٌَ ‫سيه‬ َ ِ‫اَّلل‬ َ ‫ص‬ “Hindi ko nakita ang Sugo ni Allah na nag-ayuno ng dalawang magkasunod na buwan liban sa Sha’baan at Ramadan.”(1) Sa isa pang pagtatala ni Imam Abu Daawood, ‫صيهى ه‬ َ ‫ش ْٖ ًرا ت َا ًٍّا إِال‬ َ ‫سَْ ِة‬ َُ‫َا‬ ‫ص٘ ًُ ٍِ ِْ اى ه‬ ُ َ‫سيه ٌَ ىَ ٌْ يَ ُن ِْ ي‬ َ ٍَ ‫صئُُ تِ َر‬ ِ َ‫ش ْعثَاَُ ي‬ َ ُ‫اَّلل‬ َ َٗ ِٔ ‫عيَ ْي‬ َ ‫ي‬ ‫أ َ هُ اىْهثِ ه‬ “Ang Propeta ay hindi kailanman nag-ayuno ng isang buong buwan sa (loob ng) isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan.”(2) Ang lantad mula sa mga hadeeth na ito ay nag-aayuno ang Propeta ‫ ﷺ‬sa buong buwan ng Sha’baan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan-1/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 81%

Iniulat ni Umm Salamah (kalugdan nawa siya ni Allah), ‫صيهى ه‬ ‫س٘ َه ه‬ َ ‫ص ُو‬ َ ً‫ا‬ َُ‫َا‬ ُ ‫ٍَا َرأَيْتُ َر‬ َ ٍَ ‫ش ْعثَاَُ ِت َر‬ ِ َ‫ش ْٖ َري ِِْ ٍُتَت َا ِت َعي ِِْ ِإال أَّهُٔ َماَُ ي‬ َ ُ‫اَّلل‬ َ َٗ ِٔ ‫عيَ ْي‬ َ ٌَ ‫سيه‬ َ ِ‫اَّلل‬ َ ‫ص‬ “Hindi ko nakita ang Sugo ni Allah na nag-ayuno ng dalawang magkasunod na buwan liban sa Sha’baan at Ramadan.”(1) Sa isa pang pagtatala ni Imam Abu Daawood, ‫صيهى ه‬ َ ‫ش ْٖ ًرا ت َا ًٍّا ِإال‬ َ ‫سَْ ِة‬ َُ‫َا‬ ‫ص٘ ًُ ٍِ ِْ اى ه‬ ُ ‫سيه ٌَ ىَ ٌْ َي ُن ِْ َي‬ َ ٍَ ‫صئُُ ِت َر‬ ِ ‫ش ْعثَاَُ َي‬ َ ُ‫اَّلل‬ َ َٗ ِٔ ‫عيَ ْي‬ َ ‫ي‬ ‫أ َ هُ اىْه ِث ه‬ “Ang Propeta ay hindi kailanman nag-ayuno ng isang buong buwan sa (loob ng) isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan.”(2) Ang lantad mula sa mga hadeeth na ito ay nag-aayuno ang Propeta sa buong buwan ng Sha’baan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

K2011 1stQpi 77%

Ang paghahangad ng tunay at pangmatagalang kapayapaan ng mamamayang Pilipino, ay nakabatay sa kanyang pagnanais na mawakasan ang kawalan ng lupa at monopolyo sa lupa ng iilan, kahirapan, kawalang trabaho at serbisyong panlipunan, dominasyon ng imperyalistang Estados Unidos at lokal naghaharing uri at paglabag sa mga 2011KWARTO1ENERO-MARSO 1992 Agosto 31 - Setyembre 1 nBinuksan ang Usapang Pangkapayapaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas (GPH) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

https://www.pdf-archive.com/2011/03/22/k2011-1stqpi/

22/03/2011 www.pdf-archive.com

SG Primer 2016 73%

Hindi rin agad napagbigay-alam ni Galvez ang kanyang naging desisyon sa dating mga kapartido.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/23/sg-primer-2016/

23/02/2016 www.pdf-archive.com