Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «katedry»:


Total: 26 results - 0.054 seconds

Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS 100%

Potwierdza się, że w/w są studentami i pracownikami naszej (go) katedry (instytutu) Pieczątka i czytelny podpis pracownika katedry/instytutu ................................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/formularz-zg-oszeniowy-dzie-sportu-wziks/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Porada 14.10. 99%

Akce A) Vánoční večírek - rezervace místnosti Velkého sálu - pití, jídlo plus nádobí - dekorace - hudba - playlist - koledy - aktivity - proslov vedoucí katedry, přednes poezie/klavír - předběžný termín 19:30 středa 21.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/26/porada-14-10/

26/10/2016 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA 2019 90%

Agnieszka Suder, dr Jerzy Saczuk RZECZNIK PTA dr Aleksandra Pudło ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ PTA mgr Barbara Mnich 3 Profesor Antoni Janusz (1929 – 2019) członek honorowy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego W dniu 3 października, dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Pana Profesora Antoniego Janusza, naszego Mistrza, wieloletniego kierownika Zakładu Morfologii Funkcjonalnej, Katedry Morfologii Funkcjonalnej oraz Katedry Antropologii i Biometrii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wybitnego antropologa i Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

https://www.pdf-archive.com/2019/12/24/biuletynpta2019/

24/12/2019 www.pdf-archive.com

diplomka 78%

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci „Měření frekvenčních charakteristik mikrofonů a reproduktorů“ vypracoval samostatně, s využitím zdrojů, uvedených v seznamu použité literatury a souhlasím s jejím použitím pro potřeby katedry, včetně libovolné formy prezentace.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/diplomka/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Seminarium 23.listopada.2017 78%

Oleh Soskin, dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Narodowej Akademii Zarządzania, Kijów Prof.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/17/seminarium-23-listopada-2017/

17/11/2017 www.pdf-archive.com

ROMAN 13 ost 78%

Uciążliwy dla Katedry był także brak kontaktu z Zachodem, brak dostępu do obcojęzycznej literatury;

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/roman-13-ost/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

Moje bc 76%

Dále také bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům katedry technické a informační výchovy za pomoc při práci.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/moje-bc/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

111936-312892777 73%

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci „Návrh a realizace dvoupásmové reproduktorové soustavy“ vypracoval samostatně , s využitím zdrojů, uvedených v seznamu použité literatury a souhlasím s jejím použitím pro potřeby katedry, včetně libovolné formy prezentace.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Ausschreibung KAS SK 71%

• • • • podrobné zdôvodnenie zámeru dizertačnej práce (náčrt výskumnej otázky, údaje k plánovanému metodickému postupu, pracovný a časový plán) v nemeckom alebo anglickom jazyku, odporúčanie vysokoškolského pedagóga, ktorý zhodnotí zámer dizertačnej práce, vedeckú kvalifikáciu uchádzača o štipendium a jeho osobnú spôsobilosť (pokiaľ máte už potvrdenie o prijatí na príslušnú vysokú školu či univerzitu, musí byť toto odporúčanie podpísane vedúcim diplomovej práce), odporúčanie ďalšieho vysokoškolského pedagóga, ktorý zhodnotí vedeckú kvalifikáciu žiadateľa (pri žiadosti o štipendium pre doktorandské štúdium nie je potrebné predkladať odporúčanie o osobných kvalitách uchádzača), potvrdenie fakulty, prípadne katedry o prijatí na doktorandské štúdium bez toho, aby sa vyžadovalo splnenie akýchkoľvek ďalších podmienok (pokiaľ je už k dispozícii).

https://www.pdf-archive.com/2020/01/04/ausschreibung-kassk/

04/01/2020 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 67%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 2       Redakcja:   Wydawnictwo Szkolne PWN  ul. G. Daimlera 2,  02­460 Warszawa  tel. 22 695 45 61    fax 22 831 26 16  e­mail: sekretariat@wszpwn.com.pl   http://www.wszpwn.com.pl      Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki      Copyright© by Wydawnictwo Szkolne PWN      Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                          Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 3     Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 4     Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 5 Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

info2 67%

Anna Boroń-Kaczmarska – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Anna Marzec-Bogusławska – Dyrektor Krajowego Centrum ds.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 67%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 2        Redakcja:   Wydawnictwo Literackie  ul. Długa 1   31­147 Kraków    tel. (+48 12) 430 00 96   e­mail: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl   www.wydawnictwoliterackie.p    Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki    Copyright© by Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                  Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 3    Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 4      Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 5  Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki-1/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

2016 prva informacia 66%

Alžbety v Bratislave / vedúca Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/18/2016-prva-informacia/

18/05/2016 www.pdf-archive.com

przedmioty 65%

Katedry Wydziału ...................................................................................................................................................................6 1.5.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/31/przedmioty/

31/05/2014 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Nienawiść.PDF 63%

Kościoły i katedry oraz sale królestwa, meczety itp.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/28/mariusz-jan-gosi-ski-nienawi/

28/10/2016 www.pdf-archive.com

Ogłoszenia duszpasterskie 63%

Wyruszamy już 17 października, o godzinie 6:00, spod wrocławskiej Katedry.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/09/og-oszenia-duszpasterskie/

09/10/2015 www.pdf-archive.com

przekłady 62%

Le Corbusier, Kiedy katedry były białe.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/22/przek-ady/

22/12/2014 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 61%

Łojasiewicza 4 potwierdzonej przez sekretariat danego instytutu/katedry listy zgłoszenia imiennego zawodników wg.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Nankin - chiński Wołyń. Filmowe wizje masakry 60%

Dzieci czują się bezradne, ale ich ciężki los się odmienia, kiedy do katedry przyjeżdża amerykański grabarz wynajęty do pochowania duchownego.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nankin-chi-ski-wo-y-filmowe-wizje-masakry/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 58%

Kapituła będzie składać się trzech pracowników naukowo-dydaktycznych z Instytutu Filologii Polskiej oraz Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Úvod do teologie 58%

Můj dík patří též vedoucímu katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Prof.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/28/vod-do-teologie/

28/08/2016 www.pdf-archive.com

Lab-4 48%

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK Kierownik katedry:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/05/lab-4/

05/12/2016 www.pdf-archive.com

przewodnik-bonn-pdf 43%

Posągi przedstawiające ich głowy znajdują się obok wejścia do katedry.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/przewodnik-bonn-pdf/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Londyn 41%

We wnętrzu katedry znajduje się kilka galerii sztuki.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/14/londyn/

14/02/2016 www.pdf-archive.com