Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kimya»:


Total: 70 results - 0.022 seconds

mtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 100%

9530006 Biologiya Tarix CBCBBABBBD Coğrafiya ADDADCBB C DCAA ABADA +++- +-+-+ ----+-++-- CBCCADCBAD BAL 141,25 YER 1 Kimya Xarici dil ABCCCACBAD -+++--++++ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 0 5 10 10 0 0 10 65 DOĞRU 8 3 3 0 2 4 6 0 0 7 33 SƏHV 2 4 7 0 3 5 3 0 0 3 27 XALİS 7,5 2 1,25 0 1,25 2,75 5,25 0 0 6,25 26,25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

29/03/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

A BAL 293,75 YER 1 Kimya AEDDCAADEC BBBEEABCAE Tarix -+++-+++-+ BBDBACCDCA ECACECAADE BBDBACCDCA Coğrafiya ECABACCAEE ++++++++++ +++--+-+-+ DCCBAEDACB CCDBACBBAE DCCBAEDACB Xarici dil ++++++++++ ECDAAEBEAB -++-+-+-+- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili BEDDBAADCC ++-++++-++ Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 0 10 10 0 0 10 70 DOĞRU 9 8 10 10 0 7 6 0 0 5 55 SƏHV 1 2 0 0 0 3 4 0 0 5 15 XALİS 8,75 7,5 10 10 0 6,25 5 0 0 3,75 51,25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

BAL 380 YER 1 Kimya Tarix +++--+++++ ABCCEBEDCB BBEBEBBBAA ABCCEBEDCB Coğrafiya BBEBEBBBAA ++++++++++ ++++++++++ CBECEBCBCA BBDEABCDBA CBECE CBCA Xarici dil +++++ ++++ DBDCADCDBA -++-+-++++ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili ADACDEABDA ++-++++++ Məktəb:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

26/02/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

A BAL 353,75 YER 1 Kimya DADEEDADEB AACDDCBCBA Tarix +++-++++++ BACACDEAED CACEBDDDCC BACACDEAED Coğrafiya CACEBDDDDC ++++++++++ ++++++++-+ ABBEACCAAE CCBDAACDBE ABB A AAE +++ + +++ Xarici dil CCBDAACDBE ++++++++++ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili DADCEDADEB +++++++++- Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 0 10 10 0 0 10 70 DOĞRU 9 9 10 7 0 9 9 0 0 10 63 SƏHV 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 XALİS 8,75 8,75 10 7 0 8,75 8,75 0 0 10 62 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/15/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

15/06/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

A BAL 267,5 YER 1 Kimya EBDBEBAECA Biologiya -+++++-+++ +++++--++- ACDEAAECBD BCBAACCCED ACDEAD BD +++++- ++ ++-++-++-- CCCAECAEED CCADDEBBBE Tarix CCCAECAEEA Coğrafiya BCEAAECCBC CCCADECABB +++++++++- ++--++--+- BACDBCEABB CBDBEBADDD BACACCEADB Xarici dil +++--+++-+ CEEBADEDDA +--+---++- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili CBACDBABAE Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 8 7 9 7 7 6 5 0 0 4 53 SƏHV 2 1 1 3 3 4 5 0 0 6 25 XALİS 7,5 6,75 8,75 6,25 6,25 5 3,75 0 0 2,5 46,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

BAL 296,25 YER 1 Kimya BCDAEBCECA Biologiya +-+-++++++ ++-++++++- ACDEAADBBC BCBAACCCED ACDEAAABDB Tarix ECBAAECCED ++++++-+-- -++++-++++ CCCAECBEED CBADDECABE CACAECBEEC Coğrafiya CBADDEDABB +-+++++++- ++++++-++- BACDBCEABB CBDBEBADDD E DE - +- Xarici dil CBDBEBADDA +++++++++- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili CBBCDEDBAE Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 8 7 8 1 8 8 8 0 0 9 57 SƏHV 2 3 2 2 2 2 2 0 0 1 16 XALİS 7,5 6,25 7,5 0,5 7,5 7,5 7,5 0 0 8,75 53 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/31/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

31/10/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

BAL 318,75 YER 1 Kimya ABCADDCEAE Biologiya ++++-++-++ ++++--++-- ABCABCBDAB EEAEACABAA ABCABCBDAB Tarix EEEEACABAA ++++++++++ ++-+++++++ CADEEBABDC BDCABEDBCD CADEDBABCC Coğrafiya ABBACEDDCD ++++-+++-+ ---+-++-++ AADBADDDBD CDECDBCCBD ADDBADDDBD Xarici dil +-++++++++ EEBCDDBABD ---++---++ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili CCBABADBAA Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 8 10 8 9 6 9 5 0 0 4 59 SƏHV 2 0 2 1 4 1 5 0 0 6 21 XALİS 7,5 10 7,5 8,75 5 8,75 3,75 0 0 2,5 53,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

26/02/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

A BAL 331,25 YER 1 Kimya DBDDCCBDBA Biologiya ++-+-+++++ +++-+-++-+ DBABADADDA AEABAADBDC DBABADAADA Tarix EAAACEDACC +++++++-++ --+---+--+ ADAADBBAEA BCCDECCAED ADAADBBAEA Coğrafiya BCCDECDAED ++++++++++ ++++++-+++ AADDDCCDEE BECDACACBC AADCECCDEE Xarici dil +++--+++++ BECBACECBC +++-++-+++ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili CBCBAACADC Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 8 9 10 8 7 3 9 0 0 8 62 SƏHV 2 1 0 2 3 7 1 0 0 2 18 XALİS 7,5 8,75 10 7,5 6,25 1,25 8,75 0 0 7,5 57,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/19/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

19/03/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

7 DDAAADCBCB --+-+--++- BCBCDECAAC BAACEAADDE BCBCDEBAAD YER 1 Kimya Tarix +++++++++- BDCEDCACCB CEEDCBCEEB DCCB Coğrafiya AEDDABCEDA -+++ -+-+-+++-- ACCDEACBEA BBBCCCDDAB ACCBEABADB Xarici dil +++-++---- CBBCECCDEB -+++-+-+-+ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili BAACEAADDC ++++++-++Fizika 232,5 ADCBDAEAAA +--+--++++ Variant:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

A BAL 300 YER 1 Kimya BECDEBEBDC Biologiya +++--++-++ +++--++-++ DEBDDDAEDE CACEECCCBE DEBEDCAEDE Tarix CACEECEBAD +++-+-++++ ++++++---- CDADDCEBDA EEDCEDABEA CDADEBEBDA Coğrafiya EBDCEDDEEA ++++--++++ +-++++--++ ECDCECCBCD DAADBAAEBC ECCCEDCBBE Xarici dil ++-++-++-- DBADBAAEBC +-++++++++ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili CBCBBDCEAB Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 7 8 8 6 7 6 7 0 0 9 58 SƏHV 3 2 2 4 3 4 3 0 0 1 22 XALİS 6,25 7,5 7,5 5 6,25 5 6,25 0 0 8,75 52,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

29/01/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

BAL 156,25 YER 1 Kimya ABBBBDEBEE Biologiya --+-+-++-+ --+---+++- CABEDBCEBA AADBDACACB CADBEBAECA Tarix BEABDDCCDB ++---+-+-+ ---++-+--+ AACEDCABEA ECDBCEBCEC DDCBDCCCEC Coğrafiya ECDBCDACCC --+-++--+- +++++--+-+ CEADEBCADB ABCDCDCEAB DBBDECCEBE Xarici dil ---++-+--- ADCDABCEAA +-++--+++- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili ABCECECCAB Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 5 5 4 3 4 4 7 0 0 6 38 SƏHV 5 5 6 7 6 6 3 0 0 4 42 XALİS 3,75 3,75 2,5 1,25 2,5 2,5 6,25 0 0 5 27,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

A BAL 287,5 YER 1 Kimya ADDBAECBBE Biologiya ++++++++++ --+--+--++ EDDDEACBAB CAADCBADCC ECDDEACBAB Tarix CDCACBCDEC +-++++++++ +---++-+-+ CDBDEEEBEE CECDEBDECB CDBDEEEBEE Coğrafiya CECDBADDDB ++++++++++ ++++--+--+ CAABAABBBD CBDBAABCCE CBABBEABDD Xarici dil +-++---+-+ CBDAEEBCCC +++---+++- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili EECAACAAEC Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 10 9 10 5 4 5 6 0 0 6 55 SƏHV 0 1 0 5 6 5 4 0 0 4 25 XALİS 10 8,75 10 3,75 2,5 3,75 5 0 0 5 48,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

29/05/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

BAL 362,5 YER 1 Kimya ACDDC BAAD Biologiya +++++ ++-+ +++++++- + BAADEAECED DCCEEAECCC BAADCAECED Tarix DCCEEAACCC ++++-+++++ ++++++-+++ BAEDBACBAB ECEAEDCBCA EAEDBBCEAB Coğrafiya ECEAEDCBCB -++++-+-++ +++++++++- EBCDAECEAD ABBDBEEACE EBCDAECEAD Xarici dil ++++++++++ A DDB E CE + -++ + ++ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili BBACBACC B Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 8 9 7 10 8 9 9 0 0 6 66 SƏHV 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 9 XALİS 7,75 8,75 6,25 10 7,75 8,75 8,75 0 0 5,75 63,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

A BAL 322,5 YER 1 Kimya BADDCDAACC Biologiya ++-++++-++ +-++-+++++ CBD*CCBDCB BEADAEAABA CBEACCBDCB Tarix BCADAEAABA ++-+++++++ +-++++++++ BACDEDADEA DECBDEABDA BACDEDADEB Coğrafiya DEBBDDEBCA +++++++++- ++-++--+-+ ABCADEACAC DBCDBCDBCC ABCADEAB Xarici dil +++++++- DABCB DACD +---+ +-+- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili BAAEABCADB Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 8 9 9 7 8 9 6 0 0 4 60 SƏHV 2 1 1 1 2 1 4 0 0 5 17 XALİS 7,5 8,75 8,75 6,75 7,5 8,75 5 0 0 2,75 55,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

BAL 355 YER 1 Kimya A CEADEBCD Biologiya + ++++++++ ++++++++++ BABDEADBBB DACDBBDDEC BDADC DBBB Tarix BACDBB DEC +--+- ++++ -+++++ +++ BACCEBABDE EDCDACDABE BACCEBABDE Coğrafiya EDCCACDABE ++++++++++ +++-++++++ DBDCBBDAED CCECBDCBAB DEDCBBDAED Xarici dil +-++++++++ CCECBDCABD +++++++--- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili ACDDAAACCD Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 9 6 10 9 10 8 9 0 0 7 68 SƏHV 0 3 0 1 0 1 1 0 0 3 9 XALİS 9 5,25 10 8,75 10 7,75 8,75 0 0 6,25 65,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/28/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r-1/

28/11/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

BAL 300 YER 1 Kimya C DB +-+ + ++ BEADAEAABA CDAABBACDB Tarix BCACAEAA +++++-++++ +-+-++++ BACDEDADEA DECBDEDBBA B CDEDADEB Coğrafiya DECBDD B A + +++++++- +++++- + + ABCADEACAC DBCDBCDBCC ABCAD ACE Xarici dil +++++ ++- DE DBE C +- ++- + Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili CEE Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 8 9 8 7 5 6 7 0 0 4 54 SƏHV 2 1 1 1 1 2 1 0 0 2 11 XALİS 7,5 8,75 7,75 6,75 4,75 5,5 6,75 0 0 3,5 51,25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/31/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

31/10/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

BAL YER Kimya 346,25 ACCDCCBAED Biologiya BBACBACCDB ++-+++++++ +++++++-++ BAADEAECED DCCEEAECCC BAADCAECED Tarix DD BEAACCC ++++-+++++ +- -++-+++ BAEDBACBAB ECEAEDCBCA BAEDBACBDB Coğrafiya EBEADDCBCB ++++++++-+ +-++-++++- EBCDAECEAD ABBDBEEACE E BDA CEA Xarici dil + -++ +++ ABAEAE BA ++---+ -- CAABADCDCB 1 İnformatika CA CADCDCA Həyat bilgisi ++ -+++++Azərbaycan Riyaziyyat dili Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 DOĞRU 9 9 9 6 9 6 7 7 0 3 65 SƏHV 1 1 1 1 1 3 3 2 0 5 18 XALİS 8,75 8,75 8,75 5,75 8,75 5,25 6,25 6,5 0 1,75 60,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

BAL 321,25 YER 1 Kimya DCDA ECEBC Biologiya ++++ -++++ -+-++ ++++ BDADDACAEE ABAEBDCAEC ADDDDACAEE Tarix ABAEBDCCEC -+-+++++++ +++++++-++ ABAADABCCE AADB*BACAD CBAADBBCCE Coğrafiya ACDBBBACAD -++++-++++ +-++++++++ ADDABCAAEC BAABEACCED ADDABCDACD Xarici dil ++++++-+-- DAABBECCAB -+++--++-- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili DAEBA EDBA Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 8 8 8 7 7 9 9 0 0 5 61 SƏHV 1 2 2 3 2 1 1 0 0 5 17 XALİS 7,75 7,5 7,5 6,25 6,5 8,75 8,75 0 0 3,75 56,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

29/01/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

BAL 348,75 YER 1 Kimya BCBDBD BD Biologiya +++++- ++ ++++--++++ CABEDBCEBA AADBDACACB CABEDBCEBA Tarix DADBDACACB ++++++++++ -+++++++++ AACEDCABEA ECDBCEBCEC AACEDCABEA Coğrafiya EAABCEBCEC ++++++++++ +--+++++++ CEADEBCADB ABCDCDCEAB CBBDE CA C Xarici dil +--++ ++ - AACDCABEAE +-+++--++- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili BDCBCBCCAC Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 7 10 10 5 8 9 8 0 0 6 63 SƏHV 1 0 0 3 2 1 2 0 0 4 13 XALİS 6,75 10 10 4,25 7,5 8,75 7,5 0 0 5 59,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

BAL YER Kimya 446,25 1 İnformatika CABEDBACBA Biologiya ++++++-+++ ++++++-+++ ACEAEEAEDA BABADECAAD ACEAEEAEDA Tarix BABADCCAAB ++++++++++ +++++-+++- AEDAECDBEA BECAEDBCED AEBAECDAEA Coğrafiya DCADD BED ++-++++-++ -++-+ -++ BADCDABBAD CDECDBCCBD BADCDABAEC Xarici dil CAECDBCCBD +++++++--- +-++++++++ ADBBCCEBCB ADBDACABDC ADBACCEBCB Həyat bilgisi ADBDCCABDC ++++-+++++ +++-++++++ Azərbaycan Riyaziyyat dili CABAECDCAE Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 DOĞRU 9 10 8 7 9 8 5 9 9 9 83 SƏHV 1 0 2 3 1 2 3 1 1 1 15 XALİS 8,75 10 7,5 6,25 8,75 7,5 4,25 8,75 8,75 8,75 79,25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

29/02/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

A BAL 195 YER 1 BBDAEBCECA Biologiya +++-++++++ +-+--- -- ACDEAAECBD BCBAACCCED ACDEACE BC Tarix BB AACCCED +++++-+ +- +- +++++++ CCCAECAEED CCADDEBBBE CDCDEBBEEB Coğrafiya E CDBEBBD +-+-+--++- - -+-+++- BACDBCEABB CBDBEBADDD Kimya Xarici dil CAE AED +-- +-+ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili BBCCBA EC Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 9 7 5 0 2 8 4 0 0 3 38 SƏHV 1 2 5 0 6 1 4 0 0 3 22 XALİS 8,75 6,5 3,75 0 0,5 7,75 3 0 0 2,25 32,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/25/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

25/10/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

A BAL 246,25 YER 1 Kimya EEDBDAEBCB Biologiya +-+--+++++ -++++++++- DEDBEDBBAD ADBECCACAA DDD E EEAD Tarix ADAECCA AA +-+ + --++ ++-++++ ++ DECBCCACCB EBDCDBCEAE DECBCCBECB Coğrafiya BACDB B ++++++--++ +-+++ - CECCACBCBA ACBBEECEDE CCDC B +--+ + Xarici dil AC BDE ED ++ +-+ ++ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili ACCCDABDBB Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 7 5 8 3 8 8 4 0 0 6 49 SƏHV 3 3 2 2 2 1 2 0 0 1 16 XALİS 6,25 4,25 7,5 2,5 7,5 7,75 3,5 0 0 5,75 45 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

29/05/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

A BAL 288,75 YER 1 Kimya BBDDBABACB Biologiya ++++++++++ ++-+++++-+ CEDCDBDEBB EEBACADDAB AEDCDBD BB Tarix EECA ADECA -++++++ ++ ++-+ ++--- BDBAEDCBCE EDBCBACAAC BEB EDCBBE Coğrafiya ED CBB AAA +-+ ++++-+ ++ ++- ++- AEDAADDBCA CCCDCBEABA BEDADCDBAA Xarici dil -+++--++-+ CABDABEACC +--+-+++-- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili BDEDAECACA Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 10 8 7 6 8 5 6 0 0 5 55 SƏHV 0 1 2 4 2 4 2 0 0 5 20 XALİS 10 7,75 6,5 5 7,5 4 5,5 0 0 3,75 50 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/19/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

19/03/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər) 99%

A BAL 225 YER 1 Kimya ADDBAEBBBB Biologiya +++++++++- -+-+---++- EDDDEAABAB BAADCBCDCC CDDDEABBB BDD BBDCE -+++++-+- +-- +-++- CEDDEEABEE CECDEBDECB Tarix CDDDEEEBEC Coğrafiya EEDCBAADB +-++++-++- +-+-+---+ CAABACBBBD CBDBAABCCE CAABEABBBD Xarici dil ++++--++++ CCCBEABBBE +--+-++--+ Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili ECACBBADEE Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 9 6 7 8 4 4 4 0 0 5 47 SƏHV 1 3 3 2 6 4 5 0 0 5 29 XALİS 8,75 5,25 6,25 7,5 2,5 3 2,75 0 0 3,75 39,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r/

27/04/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər) 99%

BAL 248,75 YER 1 ACCEADEBCD Biologiya ++++++++++ ++++++-+-- BABDEADBBB DACDBBDDEC B AD D BB + -+ + ++ -+++++++-+ BACCEBABDE EDCDACDABE Tarix BACCEB ADE Coğrafiya BACDBBDDCC ECCEAABA E ++++++ -++ +-+-+--+ + DBDCBBDAED CCECBDCBAB Kimya CD AACEC -+ ---+- Xarici dil CC AEDCBCC ++ --+++-- Həyat bilgisi İnformatika Azərbaycan Riyaziyyat dili ACDDAADCAE Fizika Kimya Biologiya Tarix Coğrafiya İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 80 DOĞRU 10 5 8 2 7 8 5 0 0 5 50 SƏHV 0 1 1 5 3 2 4 0 0 4 20 XALİS 10 4,75 7,75 0,75 6,25 7,5 4 0 0 4 45 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r/

30/11/2016 www.pdf-archive.com