Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 December at 09:18 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kredytowej»:


Total: 31 results - 0.072 seconds

arkusz informacyjny 100%

Opis głównych cech kredytowego Rodzaj kredytu (pożyczki) Szybka pożyczka przez Internet Całkowita kwota kredytu Maksymalna kwota pożyczki udostępniona na postawie umowy kredytowej 600,00 zł Warunki dokonywania wypłat W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan pieniądze Po zawarciu umowy kredytowej przyznana kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek klienta w ciągu jednego dnia roboczego.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 91%

Powodowie zakwestionowali ponadto ważność aneksu do umowy kredytowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 79%

(2) wskazali, że kwota dochodzona pozwem stanowić miała odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy kredytowej na podstawie treści art.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 78%

Z kolei niski wkład określony został jako kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością udzielonego kredytu a iloczynem wartości nieruchomości i maksymalnym LTV obowiązującym w MultiBanku na dzień podjęcia decyzji kredytowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 77%

Powodowie nie otrzymali projektu umowy kredytowej, uzyskując informację, iż nie ma takiej praktyki.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 75%

5) po wypłacie sumy kredytowej miernikiem zadłużenia stawała się waluta obca w postaci franka szwajcarskiego, zaś podmiotem wyłącznie uprawnionym do ustalenia wartości tego miernika jest pozwany bank.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 74%

Nie otrzymywali również wypowiedzenia umowy kredytowej, nigdy też nie zostały wobec nich podjęte żadne działania upominawcze /uzasadnienie pozwu – k.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1) 71%

(…...............) to instytucja gromadząca informacje o przeszłości kredytowej osób starających się o kredyt w banku.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/24/pieni-dz-i-bankowo-wersja-a-1/

24/12/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 67%

Zdaniem powódki pozwany bezpodstawnie naliczał jej zbyt wysokie raty, stosując niedozwolone (abuzywne) klauzule zawarte w postanowieniach § 2, § 4 pkt 1 a, § 9 pkt 2, § 11 pkt 7, § 11 a pkt 3 i 4 umowy kredytowej zawartej przez strony w dniu 11 lipca 2008 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 67%

Strona powodowa wniosła także roszczenie ewentualne, w przypadku nie uznania wyżej wskazanego, o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty 37.183,33 zł wskutek uznania niektórych zapisów umowy kredytowej za bezskuteczne wobec powodów wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty wyrządzonej szkody za każdy dzień do dnia zapłaty.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 65%

nie wiążą powoda, a także wniósł o zasądzenie kwoty 7.127,28 zł jako równowartości 1.800 CHF tytułem nienależnego pozwanemu świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, jako różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytu określonym w klauzuli niedozwolonej i faktycznie pobranym przez pozwany bank, a oprocentowaniem kredytu wskazanym wprost w umowie kredytowej;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 61%

wraz z żoną nie posiadali zdolności kredytowej pozwalającej im uzyskać kredyt złotówkowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 61%

2 umowy kredytowej powódka musiała ponieść wyższe koszty kredytu, niż gdyby umowa kredytowa została sformułowana inaczej.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 60%

że nie mają oni wystarczającej zdolności kredytowej, aby bank udzielił im kredytu hipotecznego w złotych polskich.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 58%

(„Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim”) żaden przepis ustawy nie zezwalał na wyrażenie sumy kredytowej w walucie obcej.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 57%

Z kolei zgodnie z § 9 pkt 9 umowy kredytowej strony ustaliły, ze spłata kredytu następować będzie w złotówkach, po przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w banku w dniu dokonywania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut banku.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

CLIO f.2 LIMITED 1.2 16V 75 f.2 (1) 52%

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/17/clio-f-2-limited-1-2-16v-75-f-2-1/

17/07/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 48%

Według pozwanego wpisanie podobnych klauzul do tych zastosowanych w przedmiotowej umowie kredytowej (§ 1 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 47%

W przypadku nieuznania powyższego żądania, powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego kwoty 71.467,29 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania każdej nienależnej części raty kredytu do dnia zapłaty zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10, na skutek uznania niektórych zapisów umowy kredytowej za bezskuteczne wobec powódki.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 47%

Ocena zdolności kredytowej klienta oraz wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania kredytu należały do Banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 44%

położonego w Oprocentowanie kredytu na dzień wydanie decyzji kredytowej wyniosło 5,93%, marża banku podwyższone do 7,43 3,00% (oprocentowanie % w okresie ubezpieczenia kredytu).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 41%

Pozwany zaznaczał, że przedstawione w odpowiedzi na pozew zasady kształtowania tabelowego kursu kupna i sprzedaży były tożsame zarówno w przypadku, gdy w umowie kredytowej zawarto postanowienia w tym zakresie, jak również w przypadku gdy takich postanowieo nie było.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 41%

Argumentowali, że w umowie kredytowej funkcję waloryzacyjną pełnią odsetki kapitałowe (oprócz funkcji wynagrodzenia za udzielenie kredytu), zwłaszcza, gdy zostają one ustalone i określone ( tak jak w przedmiotowej umowie) jako zmienne.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 40%

Zgodnie z § 11 pkt 1 umowy strony ustaliły, że umowa może zostać rozwiązana przez bank w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy przez bank mogło nastąpić w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków umowy albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 40%

Powódka obawiała się kredytu w obcej walucie jednak w ogóle nie miała zdolności kredytowej, by otrzymać kredyt w złotych polskich.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com