Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kredytu»:


Total: 47 results - 0.033 seconds

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 100%

kwoty 78.779.97 zł tytułem nadpłaty rat kredytu w okresie od września 2011 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 99%

ustawowymi za opóźnienie) od dnia pobrania każdej nienależnej z rat kredytu do dnia zapłaty liczonych od kwot i dat wskazanych w petitum pozwu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 99%

17 marca 2016 roku do dnia zapłaty tytułem spłaty kapitału kredytu;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 99%

Na podstawie powyższej umowy udzielono jej kredytu w wysokości 283.500,00 złotych na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i koszty dodatkowe związane z udzieleniem kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 99%

W uzasadnieniu wskazano, że powodowie zawarli z poprzednikiem prawnym pozwanego umowę kredytu hipotecznego, która to umowa zawierała abuzywne postanowienia w zakresie waloryzacji wysokości zadłużenia powodów oraz wysokości rat kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 98%

Pełnomocnik powodów wskazywał, iż Bank przyznał sobie między innymi prawo do jednostronnego i wiążącego dla konsumenta ustalenia wysokości długu, który nie miał nic wspólnego z kwotą udzielonego i wypłaconego konsumentowi kredytu, a na decyzje pozwanej spółki w tym zakresie konsument nie miał i nie ma żadnego wpływu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 98%

21) wnieśli o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty 38.099,85 zł wskutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania każdej z rat kredytu do dnia zapłaty.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 98%

nie wiążą powoda, a także wniósł o zasądzenie kwoty 7.127,28 zł jako równowartości 1.800 CHF tytułem nienależnego pozwanemu świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, jako różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytu określonym w klauzuli niedozwolonej i faktycznie pobranym przez pozwany bank, a oprocentowaniem kredytu wskazanym wprost w umowie kredytowej;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 98%

zawarł z pozwanym umowę kredytu hipotecznego nr (...)(...), a pozwany nie uregulował zobowiązań z tej umowy, co skutkowało jej wypowiedzeniem przez bank.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 98%

w W., którego następcą prawnym jest strona pozwana, umowę kredytu mieszkaniowego (...) nr (...).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 98%

372 – 382) W dalszej kolejności pełnomocnik powodów złożył wniosek o przeprowadzenie dowodu z kolejnych dokumentów na okoliczność, że kredyty oprocentowane są stawką WIBOR, a konstrukcja kredytu indeksowanego wykracza poza naturę instytucji kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 98%

Celem kredytu był zakup mieszkania od dewelopera, refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe i koszty wliczone w kredyt.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 98%

Pozwany bank nie miał podstaw, aby wypowiedzieć jej umowę kredytu, gdyż nigdy nie zalegała ona z płatnościami rat.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 98%

Powodowie w niniejszym postępowaniu dochodzili zwrotu nadpłaty powstałej przy dokonywaniu przez nich spłat rat kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 97%

na swoją rzecz kwoty 72.694,01 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania każdej raty kredytu do dnia zapłaty, zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 8 dołączonym do pozwu, na skutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 97%

W ocenie powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 97%

Zdaniem powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 97%

(poprzednikiem prawnym strony pozwanej) umowę kredytu hipotecznego nominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) o numerze (…).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 97%

W §3 umowy zawarty został katalog możliwych sposobów prawnego zabezpieczenia kredytu, w tym (§3 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 97%

W ocenie powoda w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 97%

z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy kredytu z dnia 23 kwietnia 2008 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 95%

(poprzednikiem prawnym strony pozwanej) umowę kredytu hipotecznego nominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) o numerze (…).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 95%

Wskazano ponadto, że Bank nie poinformował o innych możliwościach zabezpieczenia kredytu, powód nie miał wpływu na wysokość składki, negocjacji co do zasad jej uiszczania, nie został poinformowany w jakim stopniu wysokość składki ubezpieczeniowej będzie zależała od zmiany kursu, nie uzgodniono z powodem indywidualnie okresu ochrony, a który został wskazany w umowie, ani wyboru chociażby innego ubezpieczyciela.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

kredyty konsolidacyjne 95%

Połączenie kilku zobowiązań Pomysł o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego pojawia się, gdy raty naszych zobowiązań stają się męczące w wielu aspektach.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 94%

Na uzasadnienie podali, że zawarli ze stroną pozwaną umowę kredytu hipotecznego na kwotę 76.923 CHF.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com