Search


PDF Archive search engine
Last database update: 10 April at 10:44 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «krugu»:


Total: 5 results - 0.015 seconds

IPPON KUP 2013 100%

Propozicije takmičenja Takmičari se takmiče u tri nivoa, takmičari prvog nivoa mogu ponavljati istu katu u svakom krugu,takmičari drugog nivoa mogu ponavljati istu katu u svakom trećem krugu (dve kate) ali u finalu može majstorska kata po izboru,takmičari trećeg nivoa izvode novu katu u svakom krugu po izboru.

https://www.pdf-archive.com/2013/02/05/ippon-kup-2013/

05/02/2013 www.pdf-archive.com

PravilaCR 78%

1.5 Ako ste u nepotrebnom krugu, a sustiže vas brzi auto, morate mu se maknuti.

https://www.pdf-archive.com/2011/11/01/pravilacr/

01/11/2011 www.pdf-archive.com

4.1.2006 58%

podsjetio je da je u pro{loj godini primljeno 278 novih radnika, izvr{ena je rekonstrukcija odmarali{ta za radnike u Bao{i}u, opremljen je novi restoran u krugu ove fabrike, te da je pove}ana plata zaposlenima za 30 odsto.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

3523nap05 38%

U krugu od najmawe 20 kilometara od `ari{nog gazdinstva zabraweno je kretawe `ivotiwa koje mogu biti zara`ene (ovaca, koza i goveda) sa gazdinstava, osim ukoliko su vakcinisane.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

plur 3 23%

Kod primjene LSD-a, dugo zaboravljeni i traumatski dogaðaji mogu se ponovo pojaviti u svijesti, èime se Kada je sintetizitan meskalin, njegova je primjena bila ogranièena na uzak krug znanstvenih institucija i povremene primjene u krugu umjetnika;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com