Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kupna»:


Total: 39 results - 0.045 seconds

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 100%

O abuzywności kwestionowanych w pozwie postanowień decyduje fakt, że uprawnienie pozwanej spółki do określenia wysokości najpierw kupna (przy pierwotnym przeliczaniu salda kredytu na (...)), a następnie kursu sprzedaży franka szwajcarskiego nie doznaje żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 99%

„Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli MS/C Wyr.4 Wyrok Sądu odwoławczego 1 Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Odstąpienie 97%

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny pozostawić pole niewypełnione) W związku z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży oświadczam, że:

https://www.pdf-archive.com/2014/08/06/odst-pienie/

06/08/2014 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 96%

1 umowy kredytu, zawarto postanowienie umowne, zgodnie z którym xxxxxxxxxx udzielił kredytobiorcy, na jego wniosek, kredytu xxxxxxx waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej xxxxxxx S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 93%

Powodowie podnieśli, że postanowień dotyczących kursu kupna i sprzedaży CHF nie ustalono z nimi indywidualnie, postanowienia te nie określają jasnych reguł przeliczania wysokości zobowiązań - sposobu przeliczeń walutowych przy uruchomieniu kredytu jak i przy jego spłacie.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 87%

2 umowy zapisano, że kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF wg Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 86%

Ustalany jest w oparciu o kurs rynkowy, to jest uwzględniający transakcje między instytucjami finansowymi oraz spread, różnicę procentową między kursem sprzedaży a kupna waluty, który w spornym okresie nie przekraczał 7% i uwzględniał bieżącą sytuacje na rynku walutowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 84%

75), powód podtrzymał stanowisko, wskazując w odniesieniu do nieważności, że umowa została zawarta w walucie obcej, a ustalenie przez strony dyspozytywnych postanowień nie zmienia jej obligatoryjnych elementów (chodzi o ustalenie, że wykonanie zobowiązania nastąpi w PLN po przeliczeniu wg kursu kupna waluty obowiązującego w banku).

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 83%

Zgodnie z postanowieniami umowy, nieuzgodnionymi indywidualnie z powodami, kwota kredytu miała być wypłacana w zotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredyty obowiązującego w banku w dniu wypłaty kwoty kredytu (Ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 81%

Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec 2008-10-31 według kursu kupna waluty z tabeli kursowej wyniosła 135.790,90 CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 79%

2 umowy wskazano, że kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z,,Tabe1ą kursów"

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1) 78%

b) Makler jest osobą zajmującą się zawodowo pośredniczeniem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/24/pieni-dz-i-bankowo-wersja-a-1/

24/12/2016 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 77%

- w § 2 pkt 1 umowy, zgodnie z którym Bank udziela kredytu w kwocie 61 187,03 PLN nominowanej do waluty CHF wg kursu kupna waluty dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz, albowiem jest ono nieweryfikowalne, jednostronnie korzystne dla powodowego banku i przyznaje mu dowolność w zakresie kształtowania kursu CHF w celu wyliczenia i wypłaty kwoty kredytu i kwoty odsetek kapitałowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza ich interesy jako konsumentów;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 75%

W ocenie powódki kurs kupna i sprzedaży waluty obcej ustalany był arbitralnie przez (...) Bank Polska S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 74%

Powódka podkreśliła, że przyznanie przez pozwanego prawa do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem CHF poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu kupna oraz sprzedaży CHF i wysokości tzw.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 74%

Powódka wyjaśniła, że w postanowieniach § 2, § 4 pkt 1 a, § 9 pkt 2 umowy pozwany przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości salda kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczanie w tabelach kursów kupna i sprzedaży tej waluty.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Barcelona M.Misiura (1) 69%

Palau Reial, Maria Cristina, Collblanc, Les Cortes - bilety (zachęcam również do kupna online z powodu ogromnych kolejek) http://www.fcbarcelona.com/camp-nou 8.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/barcelona-m-misiura-1/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 69%

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY Zawarta w dniu ..................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 69%

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO Zawarta w ...............................................................

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

08/04/2018 www.pdf-archive.com

Odstapienie od umowy 68%

o prawach konsumenta oświadczam, że odstępuję od umowy kupna :

https://www.pdf-archive.com/2016/02/12/odstapienie-od-umowy/

12/02/2016 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 66%

Powodowie wyjaśniali, że kurs kupna i sprzedaży CHF ustalał wyłącznie pozwany w sposób dowolny, publikując go w tabelach kursów.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 65%

W § 1 pkt 4 umowy postanowiono, że kwota pożyczki wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia umowy wynosi 91244,87 CHF, przy czym kwota ta ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania banku, zaś wartość pożyczki wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia pożyczki lub pierwszej transzy może być różna od podanej w tym punkcie.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 65%

Kwota kredytu została nominowana do waluty CHF według kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 65%

Strona powodowa wskazała, iż nieokreślona umownie różnica pomiędzy stosowanym przez pozwanego kursem kupna i sprzedaży franków szwajcarskich używanych do celów indeksacji zobowiązania powoda nie może być traktowana jako element wynagrodzenia nie podlegający kontroli sądowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 64%

4 regulaminu, w przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następowała w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com