Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kursu»:


Total: 54 results - 0.046 seconds

wkpp regulamin 2017 100%

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3B http://zhpsochaczew.pl/ Regulamin Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy 1.Organizatorem Sochaczewskiego WKPP jest Hufiec ZHP Sochaczew im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

raport R PPS PLAN STUD 99%

Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w 1 2 3 4 5 FZP001061C FZP001061W INZ001518C INZ001518W INZ001519L Fizyka 1.1B Fizyka 1.1B Logika dla informatyków Logika dla informatyków Podstawy programowania ć 1 l p s 15 30 30 30 15 120 2 2 2 Razem:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/raport-r-pps-plan-stud/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 95%

O abuzywności kwestionowanych w pozwie postanowień decyduje fakt, że uprawnienie pozwanej spółki do określenia wysokości najpierw kupna (przy pierwotnym przeliczaniu salda kredytu na (...)), a następnie kursu sprzedaży franka szwajcarskiego nie doznaje żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 94%

Powodowie podnieśli, że postanowień dotyczących kursu kupna i sprzedaży CHF nie ustalono z nimi indywidualnie, postanowienia te nie określają jasnych reguł przeliczania wysokości zobowiązań - sposobu przeliczeń walutowych przy uruchomieniu kredytu jak i przy jego spłacie.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 92%

Zgodnie z postanowieniami umowy, nieuzgodnionymi indywidualnie z powodami, kwota kredytu miała być wypłacana w zotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredyty obowiązującego w banku w dniu wypłaty kwoty kredytu (Ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 92%

W § 1 pkt 4 umowy postanowiono, że kwota pożyczki wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia umowy wynosi 91244,87 CHF, przy czym kwota ta ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania banku, zaś wartość pożyczki wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia pożyczki lub pierwszej transzy może być różna od podanej w tym punkcie.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 91%

Pracownicy banku mieli poinformowad powodów, że waluta CHF jest stabilna, w związku z czym mogą się spodziewad wzrostu kursu CHF w stosunku do PLN w granicach do 30%.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 91%

Jednakże podkreśliła, że stosowanie klauzuli walutowej do umów kredytowych musi uwzględniać sposób i termin ustalania kursu waluty w sposób szczegółowy w umowie.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 89%

Kwota kredytu wyrażona w CHF jest określona na podstawie kursu kupna waluty w CHF z tabeli kursowej xxxxxxxxxu S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 88%

Z tych względów zdaniem powódki należna jest jej różnica między spłaconymi ratami ustalanymi według kursu stosowanego przez stronę pozwaną a ratami ustalanymi według kursu NBP, za okres od sierpnia 2008 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 88%

- zarzut zastosowania w w/w umowie kredytu klauzul niedozwolonych dotyczących możliwości jednostronnego ustalania przez bank kursu CHF w celu wyliczenia i wypłaty kwoty kredytu i kwoty odsetek kapitałowych ( postanowienia zawarte w § 2 pkt 1 i 2 umowy), a także możliwości jednostronnego dokonywania przez bank zmiany oprocentowania kredytu i dowolnego podejmowania w tym przedmiocie decyzji (§ 4 umowy);

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 87%

„Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli MS/C Wyr.4 Wyrok Sądu odwoławczego 1 Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 85%

Powód zarzucał, że zawarta umowa, która przewidywała indeksację udzielonego kredytu do kursu franka w tym zakresie była pozorna, gdyż kredyt został udzielony w złotówkach i tak jest spłacany, powinien być zatem traktowany jako kredyt złotowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 85%

7.318,16 zł i 2.286,03 zł tytułem nienależnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, tytułem zwrotu różnicy pomiędzy kwotą obliczoną według kursu określonego w klauzuli niedozwolonej i faktycznie pobraną przez pozwany bank a kwotą jaka pozostałaby do zapłaty w wyniku zastosowania średniego kursu waluty (...), obowiązującego na dany dzień wpłaty kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

certificate 12647GMGM1 85%

Mateusz Mielewczyk Ukończony przez Ciebie kurs Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego (ATC®) Autodesk® został opracowany, aby zaspokoić Twoje potrzeby szkoleniowe dzięki profesjonalnym instruktorom, odpowiednim treściom, autoryzowanemu oprogramowaniu używanemu podczas kursu oraz bieżącej ocenie firmy Autodesk.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/13/certificate-12647gmgm1/

13/06/2016 www.pdf-archive.com

certificate 15XUCNXX05 85%

Marzena Mikołajczyk Ukończony przez Ciebie kurs Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego (ATC®) Autodesk® został opracowany, aby zaspokoić Twoje potrzeby szkoleniowe dzięki profesjonalnym instruktorom, odpowiednim treściom, autoryzowanemu oprogramowaniu używanemu podczas kursu oraz bieżącej ocenie firmy Autodesk.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/certificate-15xucnxx05-1/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 84%

powodowie złożyli pismo, w którym podnieśli, że w dacie zawierania umowy nie było prawnych podstaw do udzielania kredytów w walucie polskiej indeksowanych do waluty obcej, wysokość zobowiązania nie była prawidłowo sprecyzowana, a bank dysponował arbitralnie możliwością manipulacji kursu waluty obcej, kluczowe postanowienia umowy są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, co czyni ją nieważną.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

Dokumentacja1.2 82%

sprawdza, czy student należy do kursu A;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/17/dokumentacja1-2/

17/12/2014 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 82%

kursu waluty, dlatego nie było podstaw do wypłaty kredytu bank powinien był dokonać wypłaty w (...), wypłacone świadczenie było nienależne, a umowa niewykonana, 3) umowa jest nieważna jako sprzeczna z art.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 82%

- kwoty (...),68 franków szwajcarskich ( (...)) według kursu z dnia zapłaty tej kwoty przez pozwanego oraz w ramach roszczenia ewentualnego wobec wskazanej kwoty w walucie obcej kwoty 24907,94 zł wraz z odsetkami od roszczenia w (...) od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty, ewentualnie od roszczenia ewentualnego wyrażonego w PLN od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty;

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 82%

Oświadczyli także, że rozumieją oni, iż z kredytem waloryzowanym związane jest ryzyko kursowe, a jego konsekwencje wynikające z niekorzystnych wahań kursu złotego wobec walut obcych mogą mieć wpływ na wzrost kosztów obsługi zaciągniętego kredytu (dowód:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 81%

W umowie nie wskazano żadnych kryteriów kształtowania kursu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 80%

Regulamin przewidywał ponadto, że (§8 pkt 3) w przypadku kredytu w walucie obcej kwota raty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w banku na podstawie obowiązującej Tabeli Kursów z dnia spłaty.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 80%

zawarła z pozwanym bankiem umowę o kredyt hipoteczny w złotówkach, indeksowany do kursu franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 79%

Kwota kredytu wyrażona w (...) walucie była określona na podstawie kursu kupna waluty (...) z tabeli kursowej (...) Banku S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com