Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 July at 11:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kwoty»:


Total: 80 results - 0.118 seconds

pit28 100%

Od kwoty z poz.66 należy odjąć kwotę z poz.67.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 96%

- kwoty 81 140,55 zł z umownymi odsetkami w wysokości 6,52 % rocznie (nie więcej jednak niż czterokrotność stopy lombardowej NBP) od dn.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 91%

-od kwoty 16.175,08 zł od dnia 2 marca 2016r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 90%

o zapłatę kwoty 72.694,01 złotych ewentualnie o zapłatę kwoty 71.467,29 złotych I.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 90%

21) wnieśli o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty 38.099,85 zł wskutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania każdej z rat kredytu do dnia zapłaty.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 90%

rzecz powodów spółki akcyjnej z siedzibą w na kwoty po 410,03 zł (czterysta dziesięć 03/100) złotych z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 18 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zaś z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 85%

- kwoty w wysokości 20686,62 zł (PLN) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienie pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych;

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 84%

o zapłatę kwoty 23.953,88 CHF (franki szwajcarskie) z umownymi odsetkami w wysokości 1,8 razy stopa odsetek ustawowych, jednak nie wyższymi od odsetek maksymalnych za opóźnienie, za okres od 16 marca 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 84%

kwoty 78.779.97 zł tytułem nadpłaty rat kredytu w okresie od września 2011 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 83%

od kwoty 51.054,42 zł od dnia 23 czerwca 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 80%

----------------------- Bank S.A.) kwoty 10026,18 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 80%

z siedzibą w Warszawie o zapłatę solidarnie kwoty XXX zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 21 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty oraz ustalenie, iż postanowienie zawarte w § 3 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 80%

0,00 % kwoty udzielonego Produktu hipotecznego w całym okresie kredytowania- Klient korzysta z Ubezpieczenia b.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 80%

do kwoty 554.729,99 (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć 99/100) złotych;

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 78%

– reprezentowani przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego – wnieśli o zasądzenie na ich rzecz kwoty 492,56 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 06 sierpnia 2015 roku.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 78%

kwoty 8.507,04 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 19 czerwca 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 77%

solidarnie na rzecz powodów kwoty 76 825,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 74 976,14 zł od dnia 11 czerwca 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

wezwanie-do-zaplaty 77%

……………….….., dnia ………….……  (miejscowość, data)  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………          (dane wierzyciela)      …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………            (dane dłużnika)      W E Z W A N I E   D O   Z A P Ł A T Y    W  związku   z  nieuregulowaniem  przez  Państwa  płatności  wynikających   z  ……………..  …………………………………………………………………………………………....…………..  (okoliczności powodujące powstanie zobowiązania po stronie kontrahenta)    wzywam  do  zapłaty  kwoty  wynikającej  z  w/w  dokumentu/ów  tj. …………….. zł w terminie …..…  dni od otrzymania wezwania.    Proszę  o  przelanie  powyższej  kwoty  na  rachunek  bankowy  o  numerze:  …………………………………………………………………………………………………....………..    W  przypadku  nieuregulowania  długu  w  wyznaczonym  terminie  zostaną  naliczone  odsetki,  a  sprawa  zostanie  skierowana  do  sądu,  jednocześnie  narażając  Państwa  na  dodatkowe  koszty  związane z postępowaniem procesowym.    Z poważaniem    ……………………..………………..  (imię i nazwisko wysyłającego wezwanie)    ………………………  (podpis) 

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/wezwanie-do-zaplaty/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

odszkodowanie 77%

W przypadku niewypłacenia tej kwoty sprawa zostanie przekierowana do sądu okręgowego gdzie (wraz ze świadkiem zdarzenia) dodatkowo będę żądał wypłacenia mi powyższej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz obciążeniem Pana kosztami sądowymi, a ponadto do ponoszenia kosztów leczenia rehabilitacyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/10/odszkodowanie/

10/06/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 76%

o zapłatę na ich rzecz łącznie kwoty 436,20 zł, tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 76%

Wartość wypłaconych Nagród danemu Uczestnikowi Promocji nie może przekroczyć kwoty 5 000 złotych w trakcie trwania Promocji.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 75%

Powódka argumentowała, że skuteczność podniesionych wyżej zarzutów musi prowadzić do konkluzji, że na mocy umowy (oraz w wyniku ewentualnego wypowiedzenia) nie była ona zobowiązana do zwrotu na rzecz pozwanego takiej kwoty, jaka wynika z treści wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 75%

Zgodnie z § 7 pkt 6 umowy kwoty raty spłaty pożyczki indeksowanej do waluty obcej miały być określone w walucie obcej, a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty raty określonym w umowie.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 73%

kwoty 68.619,99 zł oraz 18.917,55 CHF wskutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną wraz z odsetkami ustawowymi (od 1 stycznia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com