Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «najve»:


Total: 10 results - 0.005 seconds

11.09.2008 100%

Mi smo ga na{li u istra`ivanju i otkrili da je u tom selu ubijen najve}i broj Hrvata na jednom mjestu tokom rata.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

4.1.2006 86%

Prema rije~ima Arlovi}a, u selu danas mahom `ive osobe u starijoj `ivotnoj dobi, dok je najve}i broj mladih `ivotnu egzistenciju zasnovao u Republici Hrvatskoj ili inostranstvu.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

ČLANAK 85%

Iz federalnog dijela, preko Sanskog Mosta, pred crkvu sti`e kolona tamnih, slu`benih auta dr`ave BiH, uz ISPRED CRKVE U BRI[EVU Puno dvori{te, prazno selo Pokolj u Bri{evu je, po broju `rtava, pojedina~no najve}i ratni zlo~in nad Hrvatima u BiH 30 DANI 31.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

komšić 74%

godine u Sarajevu je odr`an sastanak ekspertnih timova dvaju ministarstava, sa ciljem realizacije navede- SAGLASNOST U najve}em dijelu ekspertne grupe su postigle saglasnost, te su kao klju~ni elementi za vo|enje krivi~nih postupaka u predmetima ratnih zlo~ina navedeni dr`avljanstvo i prebivali{te lica koja se procesuiraju nih zaklju~aka, ali i ugovornog regulisanja izbjegavanja dvostrukog procesuiranja.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 68%

Ka`e, najve}u pomo} dobijaju od sestre, njene familije i "Karitasa"

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

KRST ili HLEB 67%

Sveti oci nam govore i savetu nas da slu{amo takve koji su opitom pro{li isku{ewa, stekli smirewe, trpqewe, rasu|ivawe i qubav, jer da bi neko imao navedene vrline i dobar duhovni vid i rasu|ivawe kao jednu od najve}ih vrlina potreban je podvig Boga radi.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/krst-ili-hleb/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

26.07.2006 54%

U tom selu u ratu su stradale i kompletne porodice, me|u kojima je najve}i broj `rtava iz porodica Matanovi}, Atlija, Dima~ i Bari{i}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 52%

sjednica za koju je predlo`en dne- se vrlo mali broj Hrvata vratio u svoja predratna prebivali{ta na podru~ju RS za {ta, kako je rekao, najve}u odgovornost snose vlasti u tom entitetu.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.06.2009 49%

"Mislim da je najve}i propust novinarske profesije {to se nije napravio otklon od onih koji su u~estvovali u ratnom hu{kanju.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

3523nap05 42%

Porodi~no nasiqe trpi 40 odsto LGBT osoba i ono je jedan od najve}ih problema ove populacije.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com