Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nicheshenas»:


Total: 3 results - 0.034 seconds

nicheshenas 100%

‫گفتارهای نیچه شناس‬ ‫برگرفته از برگهی نیچه شناس در فیس بوک‬ ‫‪www.facebook.com/nicheshenas‬‬ ‫نیچه شناس‬ ‫‪2‬‬ ‫[‪]1‬‬ ‫پیشگفتار‬ ‫امروزه دنیای فیس بوک‪ ،‬سرشار است از انبوه کلمات و جمالت پراکنده و آواره ای که از پریشاا گاوی‬ ‫و سطح گری کاربرا ب شماری‪ ،‬نشا دارد که زبا را نه ساحت برای اندیشید و خویشتن خاوی‬ ‫را‬ ‫برکشید ‪ ،‬که ابزاری برای بازی و سرگرم و کشتن زما م دانند (زمان که ایان هماه گرانبساساتدر در‬ ‫میانه ی این غوغا‪ ،‬بر آ شدم که برگ دیگرگونه به برگسای فیس بوک بیافزایم تا جایگااه باشاد بارای‬ ‫خردورزی و ژرف اندیش ‪ ،‬و آسمان باشد برای بلندپروازی جانسای آزادهر‬ ‫در این انجمن با یاری همدیگر باه واکااوی نسفات نوشاته هاای نیچاه ما پاردازیم و باه دنیاای با پایاا‬ ‫اندیشههای‬ ‫راه م یابیمر روش کار ما چنین نیست که بر پایه ی آنچه که دیگرا میکنند‪ ،‬هار باار کتااب‬ ‫از نیچه را بگشاییم و گزین گویه ای از او را بازگو کنیم و سپس خود واپس بنشاینیم و فاردای آ باه فکار‬ ‫نقل قول دیگر و در واقع‪ :‬تفأل دیگر باشیمر ما در این انجمن به دنبال جمع آوری شمار الیکساا نیساتیم و‬ ‫هرگز نمیخواهیم کیفیت (چون د را فدای کمیت (چندید کنیمر چه سود از تأیید و تشکری که زمینه سااز‬ ‫و انگیختاری برای برپای گفتگو نباشد؟‬ ‫سخنا نیچه‪ ،‬بی‬ ‫از آنچه که در باور بگنجد‪ ،‬سخت به هم پیوسته اند و زنجیروار اسایر ششای یکدیگرنادر‬ ‫بنابراین انتخاب یک گزین گویه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند باشد و پیرامو آ سخنا بسیار دیگاری‬ ‫نیز گفته شود‪ ،‬وگرنه به میا انداختن یک جمله از نیچه‪ ،‬جز اینکه مایه های گمراه و کژفسم را فاراهم‬ ‫بیاورد‪ ،‬سودی در بر نخواهد داشتر تنسا کس میتواند از گزین گویه های تک افتاده ی نیچاه‪ ،‬باه درسات‬ ‫بسره مند شود که سرتاسر نوشته های او را خوانده و به درست دریافته و شمری باا آ سار کارده و از هماه‬ ‫مسمتر‪ :‬آ را زیسته باشدر‬ ‫نیچه با خو م نویسدر زرتشت (شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد میگوید‪« :‬با خو بناویس تاا بادان کاه‬ ‫خو ‪ ،‬جا استر» و هشدار میدهد که‪« :‬دریافتن خو بیگانه‪ ،‬آسا نیستر از سرسری خوانا بیزارمر» پاس‬ ‫چگونه میتوا سخن کس را که با خو م نویسد‪ ،‬سرسری خواند و فسمید؟!

https://www.pdf-archive.com/2014/04/25/nicheshenas/

25/04/2014 www.pdf-archive.com

nicheshenas goftarha 99%

‫گفتارهای نیچه شناس‬ ‫برگرفته از برگهی نیچه شناس در فیس بوک‬ ‫‪www.facebook.com/nicheshenas‬‬ ‫نیچه شناس‬ ‫‪2‬‬ ‫[‪]1‬‬ ‫پیشگفتار‬ ‫امروزه دنیای فیس بوک‪ ،‬سرشار است از انبوه کلمات و جمالت پراکنده و آواره ای که از پریشاا گاوی‬ ‫و سطح گری کاربرا ب شماری‪ ،‬نشا دارد که زبا را نه ساحت برای اندیشید و خویشتن خاوی‬ ‫را‬ ‫برکشید ‪ ،‬که ابزاری برای بازی و سرگرم و کشتن زما م دانند (زمان که ایان هماه گرانبساساتدر در‬ ‫میانه ی این غوغا‪ ،‬بر آ شدم که برگ دیگرگونه به برگسای فیس بوک بیافزایم تا جایگااه باشاد بارای‬ ‫خردورزی و ژرف اندیش ‪ ،‬و آسمان باشد برای بلندپروازی جانسای آزادهر‬ ‫در این انجمن با یاری همدیگر باه واکااوی نسفات نوشاته هاای نیچاه ما پاردازیم و باه دنیاای با پایاا‬ ‫اندیشه های‬ ‫راه م یابیمر روش کار ما چنین نیست که بر پایه ی آنچه که دیگرا میکنند‪ ،‬هار باار کتااب‬ ‫از نیچه را بگشاییم و گزین گویه ای از او را بازگو کنیم و سپس خود واپس بنشاینیم و فاردای آ باه فکار‬ ‫نقل قول دیگر و در واقع‪ :‬تفأل دیگر باشیمر ما در این انجمن به دنبال جمع آوری شمار الیکساا نیساتیم و‬ ‫هرگز نمیخواهیم کیفیت (چون د را فدای کمیت (چندید کنیمر چه سود از تأیید و تشکری که زمینه سااز‬ ‫و انگیختاری برای برپای گفتگو نباشد؟‬ ‫سخنا نیچه‪ ،‬بی‬ ‫از آنچه که در باور بگنجد‪ ،‬سخت به هم پیوسته اند و زنجیروار اسایر ششای یکدیگرنادر‬ ‫بنابراین انتخاب یک گزین گویه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند باشد و پیرامو آ سخنا بسیار دیگاری‬ ‫نیز گفته شود‪ ،‬وگرنه به میا انداختن یک جمله از نیچه‪ ،‬جز اینکه مایه های گمراه و کژفسم را فاراهم‬ ‫بیاورد‪ ،‬سودی در بر نخواهد داشتر تنسا کس میتواند از گزین گویه های تک افتاده ی نیچاه‪ ،‬باه درسات‬ ‫بسره مند شود که سرتاسر نوشته های او را خوانده و به درست دریافته و شمری باا آ سار کارده و از هماه‬ ‫مسمتر‪ :‬آ را زیسته باشدر‬ ‫نیچه با خو م نویسدر زرتشت (شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد میگوید‪« :‬با خو بناویس تاا بادان کاه‬ ‫خو ‪ ،‬جا استر» و هشدار میدهد که‪« :‬دریافتن خو بیگانه‪ ،‬آسا نیستر از سرسری خوانا بیزارمر» پاس‬ ‫چگونه میتوا سخن کس را که با خو م نویسد‪ ،‬سرسری خواند و فسمید؟!

https://www.pdf-archive.com/2014/04/27/nicheshenas-goftarha/

27/04/2014 www.pdf-archive.com

zartoshtt 94%

‫چنین گفت زرتشت‬ ‫کتايب برای مهه کس و هیچ کس‬ ‫فریدریش نیچه‬ ‫ترمجهی داریوش آشوری‬ ‫هتیهی نسخهی اینرتنتی و دیباچه از برگهی نیچه‬ ‫شناس در فیسبوک‬ ‫‪www.facebook.com/nicheshenas‬‬ ‫چنین گفت زرتشت‬ ‫دیباچه‬ ‫زرتشت نیچه‬ ‫«این منام‪ ،‬زرتشت بیخدا‪ ،‬مهان که میگوید‪ :‬کیست بیخداتر از من تا من از‬ ‫آموزشهایش ل ّذت برم!»‬ ‫پیش از هر سخين باید دانست که زرتشت‪ ،‬شخصیت منادین فلسفهی نیچه‪ ،‬از‬ ‫زرتشت ایرانی جداست‪ .‬زرتشت‪ ،‬این پیامرب ایران باستان را آفریننده و‬ ‫برپادارندهی اخالق میتوان شناخت‪ّ ،‬اما زرتشيت که با زبان نیچه سخن میگوید‪،‬‬ ‫بزرگرتین اخالقناباور است؛ بیخداترین انسان روی زمنی است!

https://www.pdf-archive.com/2014/05/03/zartoshtt/

03/05/2014 www.pdf-archive.com