Search


PDF Archive search engine
Last database update: 02 March at 01:32 - Around 75000 files indexed.


Show results per page

Results for «niniejszej»:


Total: 70 results - 0.058 seconds

umowa Najmu sklep 100%

stycznie 2015 roku i oświadcza, że stan z niego wynikający do momentu podpisania niniejszej umowy nie uległ zmianie.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 97%

§1 Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

07/04/2018 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 95%

Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i prowadzenie przez Klub treningów piłki nożnej dla zawodników Klubu.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 94%

§4 Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

Eula bentley 93%

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego na oprogramowanie firmy Bentley („Umowa”) jest umową między Państwem (jako osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną) a Bentley Systems International Limited, jeżeli znajdują się Państwo poza granicami geograficznymi Stanów Zjednoczonych lub Kanady, lub Bentley Systems Incorporated, jeżeli znajdują się Państwo w granicach geograficznych Stanów Zjednoczonych lub Kanady („Bentley”), dotyczącą oprogramowania Bentley oraz powiązanej z nim dokumentacji dołączonej do niniejszej Umowy, włączając w to powiązany z nim nośnik oraz usługi firmy Bentley oparte na sieci Internet („Oprogramowanie”).

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/eula-bentley/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka 90%

Dostawca usług świadczy usługi na warunkach promocyjnych określonych w niniejszej Promocji:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/canal-platinum-0-zl-12-m-dla-abonentow-nowa-stopka/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

D 007 0014015 0001 89%

do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednak nie dłużej niż do dnia 29.12.2016 r., T-Mobile Polska S.A.(zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość otrzymania gadżetów z filmu „Łotr 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014015-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014016 0001 89%

do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednak nie dłużej niż do dnia 29.12.2016 r., T-Mobile Polska S.A.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014016-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 87%

do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednak nie dłużej niż do dnia 29.12.2016 r., T-Mobile Polska S.A.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 87%

Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy, podczas animacji, określony jest w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Universe+ 49 zl 12 m dla Abonentow 85%

Dostawca usług świadczy usługi na warunkach promocyjnych określonych w niniejszej Promocji:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/universe-49-zl-12-m-dla-abonentow/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 82%

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Mariusz BRANIA 81%

Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy nie ma zastosowania do jakiegokolwiek powodu pozostałej części niniejszej Umowy pozostają w mocy i jest prowadzone w sposób zgodny z obu stron (pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy).

https://www.pdf-archive.com/2017/12/28/mariusz-brania/

28/12/2017 www.pdf-archive.com

stanowka 2015 80%

W wypadku padnięcia konia pozostającego na mocy niniejszej Umowy w pensjonacie, niezależnie od przyczyny upadku, Strony ustalają co następuje:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/stanowka-2015/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 71%

1.2 Składając zamówienie na niniejszej stronie internetowej („Strona internetowa“) Klient zgadza się na poniższe Warunki.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 69%

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie załączonych do akt niniejszej sprawy, a wskazanych wyżej dokumentów, których autentyczność nie była kwestionowana przez strony i nie budziła wątpliwości Sądu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 67%

20-29) Zgodnie z §1 umowy, bank udzielił kredytobiorcy kredytu w kwocie, na cel i na warunkach określonych w niniejszej umowie, zaś kredytobiorca zobowiązał się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie i regulaminie oraz zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami w terminach spłaty określonych w umowie.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

umowa 64%

pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą na odległość, które Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zawierają pomiędzy sobą na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa 1 64%

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji do celów organizacyjnych turnieju zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-1/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

Info o produkcie na stronę 64%

Przed użyciem liquidu należy zapoznać się z treścią niniejszej ulotki.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/22/info-o-produkcie-na-stron/

22/02/2014 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-oferty redakcja-www MICHALSKA 64%

(osoba fizyczna ) z Torunia, która zaproponowała usługę w cenie brutto 9600zł Umowa na realizację przedmiotowego zadania zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu niniejszej informacji.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-oferty-redakcja-www-michalska/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

UMOWA 64%

Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota zaliczki zostaje uiszczona gotówką w dniu zawarcia umowy, natomiast pozostała kwota zostanie wpłacona gotówką przed rozpoczęciem imprezy §4 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/umowa/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 64%

Potwierdza się dane z niniejszej deklaracji i posiadanie do uzyskania uprawnień członkowskich Nadbużańskiego Stowarzyszenia ''Przyjazne Mierzwice''.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

Faber - MEBLE HOTELOWE 64%

23 Wszelkie prawa zastrzeżone Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia i inne informacje opublikowane w niniejszej prezentacji podlegają prawom autorskim firmy Faber Sp.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/faber-meble-hotelowe/

14/06/2016 www.pdf-archive.com

ptsf deklracja 64%

Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej deklaracji dane są prawdziwe.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/ptsf-deklracja/

23/10/2016 www.pdf-archive.com