Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 December at 10:39 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obiekty»:


Total: 30 results - 0.056 seconds

rsdb 100%

-Łączniki baz danych - obiekty, które umożliwiają dostęp z lokalnej bazy danych do zdalnej SCHEMAT:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

pm w5 prezentacja 96%

Sensory II I Czujniki pojemnościowe Czujniki magnetyczne Budowa Czujniki pojemnościowe w odróżnieniu od czujników indukcyjnych mogą, oprócz obiektów metalowych wykrywać, obiekty nieprzewodzące np.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w5-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

Karolina Babińska portfolio 88%

Wzajemne relacje przestrzenne pomiędzy całością i elementami maja tworzyć pewną fabułę, opowiadanie, ponieważ obiekty są cytatami wizualnymi oraz cytatami funkcji danych przedmiotów i wizerunków (afordancja jest inspirującą mnie kategorią z dziedziny psychologi poznawczej).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/karolina-babin-ska-portfolio/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kompozycja i kadrowanie 86%

 umieszczaj obiekty w tzw.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/19/kompozycja-i-kadrowanie/

19/05/2012 www.pdf-archive.com

wyklad cz 1 85%

Obiekty bazy danych Oracle Baza danych Oracle jest zbiorem danych pamiętanych w plikach.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

MS All - oferta ICG Sp. z o.o. 83%

101 - 500 MultiSport Plus MultiSport Classic Multi Active 8 MultiSport Plus MultiSport Classic Multi Active 8 132 zł 109 zł 67 zł 116 zł 96 zł 61 zł KARTY DODATKOWE Osoba towarzysząca 179 zł 160 zł 120 zł 179 zł 160 zł 120 zł Dziecko (karta basenowa) 40 zł 37 zł 37 zł 40 zł 37 zł 37 zł Kids 89 zł 67 zł 59 zł 89 zł 67 zł 59 zł Kwoty brutto za konkretny program sportowy z powyżej opisanej oferty cenowej, zawierająca w sobie Pakiet Zajęcia i Pakiet Obiekty, wyliczana jest według poniższych stawek VAT:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/22/ms-all-oferta-icg-sp-z-o-o/

22/07/2015 www.pdf-archive.com

a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95 79%

Na mapie zaznaczono obiekty wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

Projekt nowego przejścia podziemnego 79%

100 1 9 Klatka schodowa przy peronie nr 3 8 11 PRZEJŚCIE PODZIEMNE CZĘŚĆ 5 OBIEKTY INŻYNIERYJNE Rozdział 5.3- PRZEJŚCIE PODZIEMNE w km 125,800 5.3.2 - ARCHITEKTURA 2 10 Tytuł rysunku:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/23/projekt-nowego-przej-cia-podziemnego/

23/07/2017 www.pdf-archive.com

HISWOS 2012 78%

Obiekty przedstawione na ilustracjach 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/16/hiswos-2012/

16/03/2013 www.pdf-archive.com

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 75%

 budynki mieszkalne jednorodzinne - 1110  budynki o dwóch mieszkaniach - 1121  budynki o trzech i więcej mieszkaniach - 1122  budynki zbiorowego zamieszkania - 1130  budynki hoteli - 1211  budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe - 1212  budynki biurowe - 1220  budynki handlowo-usługowe - 1230  budynki łączności, dworców i terminali - 1241  budynki garaży - 1242  budynki przemysłowe - 1251  zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - 1252  ogólnodostępne obiekty kulturalne - 1261  budynki muzeów i bibliotek - 1262  budynki szkół i instytucji badawczych - 1263  budynki szpitali i zakładów opieki medycznej - 1264  budynki kultury fizycznej - 1265  budynki gospodarstw rolnych - 1271  budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych - 1272  obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte  indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome,  archeologiczne dobra kultury - 1273  pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione - 1274 Główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku(FSB)lub(IFS):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

Radzionków - wycieczka 69%

( Podczas wycieczki, pilot będzie prowadził opowiadania i omawiał zwiedzane, obiekty) Cena zawiera:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/25/radzionk-w-wycieczka/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 67%

zespoły komputerowe, pojazdy samochodowe, obiekty budowlane, 5.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

Kładka na stacji Bonarka 67%

3 Branża obiekty inżynierskie Budowa kładki pieszo-rowerowej w km 3+032 Projektowany obiekt jest kładką dla pieszych i rowerzystów.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/k-adka-na-stacji-bonarka/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

Pytania na test + odpowiedzi 64%

Wymień czynniki powodujące zagrożenie pożarowe w zakładzie pracy ◦ Gaz ◦ Urządzenia i maszyny produkcyjne ◦ Technologia produkcji ◦ Budynki i ich lokalizacja ◦ Zagrożenie przez sąsiednie obiekty ◦ Instalacje elektryczne – pożary powstałe wskutek wad urządzeń elektrycznych ◦ Zaniedbania porządkowe 10.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/pytania-na-test-odpowiedzi-1/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

Beton1 60%

Wrocławską Kronikę Forteczną czyli cykl krótkich filmów emitowanych w serwisie „YouTube” prezentujących wybrane obiekty w naszym mieście.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

Kalendarium imprez w Kołobrzegu - czerwiec 59%

10.00 - 1 Międzynarodowa Nadmorska Wystawa Psów Rasowych, Obiekty MOSiR, impreza biletowana 24.06.2017, g.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/kalendarium-imprez-w-ko-obrzegu-czerwiec/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Tramwaj do Dworca PKP 59%

• naniesienia dokonane przez gestorów uzbrojenia podziemnego oraz podane przez nich warunki techniczne, • inwentaryzacje budynków kolidujących z projektowaną trasą oraz szaty roślinnej (drzew i krzewów), • wstępne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz istniejących nawierzchni torowisk, jezdni i chodników, • uzgodnienia dokonywane z Inwestorem na bieżąco w trakcie opracowywania dokumentacji, • ustalenia dokonane ze służbami zarządzającymi infrastrukturą kolejową, • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r zawarte w Dz.U Nr 63 Poz.735 w sprawie warunków technicznych jakim powinny od powiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie • Prawo Budowlane.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/16/tramwaj-do-dworca-pkp/

16/01/2012 www.pdf-archive.com

00 11 KUHKL FC Cały 58%

Mamy co prawda stadion, basen, obiekty sportowe na terenie szkół, ale to nie rozwiązuje problemu zajęć i wypoczynku małych dzieci.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/08/00-11-kuhkl-fc-ca-y/

08/11/2014 www.pdf-archive.com

NeverWet - Karta techniczna 56%

Osłonić obiekty których nie rozpylającą i wypłukać w terpentynie/rozpuszczalniku chcemy zabezpieczyć NeverWet.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/06/neverwet-karta-techniczna/

06/10/2015 www.pdf-archive.com

Opis Targowisko Koszalin 56%

2 BILANS TERENU POWIERZCHNIA DZIAŁKI 223/10 11508 m2 POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 7794 m2 100% POWIERZCHNIA ZABUDOWY 4770 m2 61% POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2296 m2 29% POWIERZCHNIA ZIELENI 728 m2 10% BRYŁA BUDYNKU – KOMPOZYCJA I ARCHITEKTURA Zadaszenia zaprojektowano jako wolnostojące obiekty o konstrukcji stalowej z łukowymi kratownicami umożliwiającymi osiągnięcie dużych rozpiętości.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/opis-targowisko-koszalin/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 53%

Nowak] DSM-II (1968) | Hasło “dewiacje seksualne” “Jest to kategoria dla jednostek, których zainteresowania seksualne są nakierowane głównie na obiekty inne niż ludzie płci przeciwnej, na akty seksualne niekoniecznie związane z zapłodnieniem lub na zapłodnienie dokonywane w dziwacznych okolicznościach, takich jak nekrofilia, pedofilia, sadyzm seksualny czy fetyszyzm.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

Opowiadanie 53%

moc odkrywania tego, co skryte, tajemnicze obiekty z Jeden z trzech leżących na ziemi odzyskał jako taką bagażnika mogły wydawać się kolorowymi workami o świadomość sytuacji, w której znalazł się wraz ze swoimi łapiących dech starców najwyraźniej sprawiał

https://www.pdf-archive.com/2014/09/30/opowiadanie-1/

30/09/2014 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 45%

Przedmiotem badań można uczynić wszystko to, co stanowi w problemie badawczym, a więc w działalności społeczno-gospodarczej, edukacyjnej, kulturowej i innej, a w niej te podmioty (osoby), obiekty, zjawiska i procesy, które kształtują organizacje, struktury, motywacje, osobowość, wiedzę, postawę i doświadczenia konkretnych ludzi i grup społecznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Wywyższona pozycja 45%

Fundamentalne pytania największych umysłów ludzkich dotyczące pochodzenia i przyczyny trwania wszechrzeczy, od struktur subatomowych, po obiekty galaktyczne znajdują odpowiedź w tym prostym stwierdzeniu:

https://www.pdf-archive.com/2013/09/17/wywy-szona-pozycja-1/

17/09/2013 www.pdf-archive.com

zalacznik 2 36%

Obiekty leżą na wysokości najbardziej atrakcyjnego fragmentu makarskiej plaży.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/zalacznik-2/

19/03/2015 www.pdf-archive.com