Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «objekta»:


Total: 7 results - 0.007 seconds

CENOVNIK 100%

Situaciono rešenje Osnove etaža planiranog objekta sa ucrtanim nameštajem i opremom, opisom namene, površinama prostorija i načinom obrade površina Karakteristične izglede fasada Karakteristične preseke kroz objekat Tekstualni deo sa tehničkim opisom Kategorija objekta Trenutni raspon cena na tržištu 2 objekti do 100m 2 2 3 EUR/m 4 - 12 EUR/m 2 2 EUR/m 3 - 7% 2% 5 - 15 EUR/m 2 objekti od 101m do 800m Moj predlog cene 2 2 2 objekti površine veće od 800m koji zahtevaju veće investicije (cena se odredjuje procentualno u odnosu na visinu investicije) IDEJNI PROJEKAT obuhvata:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/23/cenovnik/

23/08/2016 www.pdf-archive.com

Kolokvijum II - Teoretska pitanja.docx 71%

pretvaranje 2D objekta (kvadrat) u 3D objekat (kvadar).

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/kolokvijum-ii-teoretska-pitanja-docx/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

26.07.2005 66%

Sa tog skupa, od nadle`nih organa u BiH zatra`eno je da se naredbodavci i po~inioci tog zlo~ina {to prije procesuiraju, jer su njihova imena, kako je istaknuto, svima dobro poznata.Biskup Komarica je, obra}aju}i se prisutnima, istakao da Nakon skrnavljenja pravoslavne crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu Sve{tenik Mladen Majki} osudio kamenovanje vjerskog objekta D.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ER kupoprodaja specifikacija 1 azurirano 66%

• Nekretnina se klasifikuje prema kategorijama, kategorije nekretnina sadrze LOKACIJA, CENA, Stanje Objekta (STOB).

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/er-kupoprodaja-specifikacija-1-azurirano/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

26.07.2011 62%

Sva|a je, navodno, nastupila jo{ u diskoteci, da bi fatalno bila okon~ana ispred ovog objekta u subotu u ranim jutarnjim ~asovima.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 51%

3 PU „CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH“ GRAČANICA U sklopu objekta Centra izgraĎeno je dvorište sa klupama kao mjesto za odmor.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

3D Studio MAX 48%

Postoji, međutim, komanda Clone, koja pravi duplikat odabranog objekta.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/23/3d-studio-max/

23/10/2015 www.pdf-archive.com