Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «oceny»:


Total: 130 results - 0.025 seconds

Oceny i tytuły psów 100%

OCENY I TYTUŁY PSÓW WYSTAWOWYCH 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/12/oceny-i-tytuy-psow/

12/10/2019 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 97%

W piśmie procesowym z dnia 27 października 2015 roku pełnomocnik powódki podtrzymał żądanie pozwu i wskazał, że okoliczności przytaczane przez pozwanego w odpowiedzi na pozew nie usuwają abuzywności kwestionowanych zapisów regulaminu, zaś oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Pływanie próba oceny Radom 2010 97%

PRÓBA OCENY SZKOLENIA SPORTOWEGO W PŁYWANIU W Radomiu na podstawie wdrożonego i kontynuowanego programu powszechnej nauki pływania zgodnego ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, zadanie 1.1.4.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/p-ywanie-pr-ba-oceny-radom-2010/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 95%

Przedmiotem oceny Sądu Najwyższego w takim postępowaniu nie mogą być inne kwestie, w szczególności dotyczące oceny merytorycznego stanowiska prawnego sądu drugiej instancji, czy prawidłowości zastosowania przez ten sąd przepisów prawa procesowego, o ile nie odnoszą się ściśle do wskazanych przezeń podstaw uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 90%

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie wskazanie) Uczestnika, który – według subiektywnej oceny Komisji Konkursowej – udzielił najciekawszej odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe oraz 2 (dwóch) Laureatów, którzy udzielili następnych najciekawszych odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

III C 170 16 90%

oceny skutku zastosowanych przez pozwanego klauzul uznanych za niedozwolone, w świetle art.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 88%

oceny wpływu propozycji przewalutowania kredytów, wydruków kursów walut (k.83-91v, k.132-135), wykresów notowań (k.92-94, k.136-137), pisma z dnia 21.11.2005r.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 88%

W stosunkach z konsumentami szczególne znaczenie mają te oceny zachowań podmiotów w świetle dobrych obyczajów, które odwołują się do takich wartości jak:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

kryteria zdefiniowane 85%

Kryteria oceny projektów z plików zdefiniowanych:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/06/kryteria-zdefiniowane/

06/05/2011 www.pdf-archive.com

Wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esejów 85%

Wymagania formalne i kryteria oceny prac pisemnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/05/wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esej-w/

05/03/2017 www.pdf-archive.com

UBÓJ RYTUALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY K 52 13 (1) 84%

Poszanowanie tradycji i zwyczajów religijnych przez znakomitą część europejskich społeczeństw stanowi właściwy miernik oceny tego, co większość społeczeństwa uważa za cenne i przez to zgodne z osądami moralnymi.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/20/ub-j-rytualny-trybuna-konstytucyjny-k-52-13-1/

20/02/2015 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 83%

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, b) jeżeli ponadto przystąpili odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 82%

Do oceny prac KO powołuje jury (złożone z członków KO).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

biol odp 81%

F, P, F, P P, F, P, F za dwie prawidłowe oceny – 1 p.;

https://www.pdf-archive.com/2014/11/17/biol-odp/

17/11/2014 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 80%

która obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku  kryteriów oceny ofert w robotach budowlanych – zmiana ustawy Pzp, która obowiązuje od 19.10.2014 r  rażąco niska cena – zmiana ustawy Pzp, która obowiązuje od 19.10.2014 r  uprawnień budowlanych – zmiana ustawy P.b.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 77%

Powód miał przy tym, w oparciu o powszechnie publikowane dane, możliwość realnej oceny zmienności kursów.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

110711 biul ad 76%

Spółki zamieszczone w analizie zostały wyselekcjonowane na podstawie subiektywnej oceny autora, bazując na następujących kryteriach:

https://www.pdf-archive.com/2011/07/12/110711-biul-ad/

12/07/2011 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 71%

można dokonać jedynie oceny prawidłowości zastosowanych przez bank kursów.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 71%

Powodowie mieli przy tym, w oparciu o powszechnie publikowane dane, możliwość realnej oceny zmienności kursów.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 71%

Sąd I instancji wskazał, że w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone sąd dokonuje abstrakcyjnej oceny wzorca celem 5

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 69%

jest więc podstawą do oceny przez Sąd czy dane postanowienie umowne ma charakter niedozwolony.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com