Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ochronie»:


Total: 200 results - 0.034 seconds

Prawo ochrony środowiska 100%

Ochronie podlegają wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne wraz z wodami zewnętrznymi zatoki Gdańskiej.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 94%

Ochronie środowiska jako dobra wspólnego powinno także służyć roszczenie o zwrot nakładów poczynionych w związku z naprawieniem szkody we środowisku przez podmiot, który tej szkody nie wyrządził[4].

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 93%

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT :

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Obwieszczenie+ 91%

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/31/obwieszczenie/

31/07/2014 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 89%

Art.​​ 16.​​ .​​ 1.​​Siły​​Zbrojne​​Stanu​​Lakeside​​służą​​ochronie​​niepodległości​​państwa​​i niepodzielności​​jego​​terytorium​​oraz​​zapewnieniu​​bezpieczeństwa​​i​​nienaruszalności jego​​ granic.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Ustawa 86%

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

cv 86%

o Ochronie Danych Osobowych Dz.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/08/cv/

08/05/2015 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 86%

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody czytamy: Pomnikami przyrody są pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska  o  szczególnej  wartości  przyrodniczej,  naukowej,  kulturowej,  historycznej  lub  krajobrazowej  oraz  odznaczające  się  indywidualnymi  cechami,  wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub  obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  Ochrona pomnikowa uznawana jest za najstarszą formę ochrony przyrody. Pomniki ustanawiane są na mocy uchwały  rady gminy. Akt ten zawiera, zgodne z ustawą o ochronie przyrody, zakazy dotyczące chronionych obiektów (np. zakaz ich  niszczenia, uszkadzania lub przekształcania). W przypadku drzew, wszystkie prace (m.in. przycięcie suchych konarów)  wymagają  zezwoleń,  a  o  zniesieniu  ochrony  mogą  decydować  jedynie  względy  bezpieczeństwa.  Argumentem  za  tworzeniem takich obiektów jest też fakt, że stanowią one często lokalne atrakcje turystyczne. Twory te, to nie tylko cenne  elementy przyrody. Pomniki mają również wpływ na estetykę krajobrazu, zwiększając jego różnorodność, a niekiedy są  ważnymi pamiątkami historii i kultury.  Obecnie ochroną pomnikową najczęściej obejmowane są pojedyncze drzewa, rzadziej ich grupy i aleje (w skali całego  kraju drzewa stanowią około 95% pomników przyrody). Decyduje o tym przede wszystkim ich wiek, ponadprzeciętny  obwód  lub  wysokość  czy  osobliwe  kształty.  Z  takimi  drzewami  kojarzą  się  głównie  dęby  i  to  właśnie  one  należą  do  najczęściej obejmowanych ochroną gatunków. Dęby symbolizują też siłę i szlachetność, dlatego drzewa te od zawsze były  darzone szacunkiem. Ochroną pomnikową obejmowane są jednak nie tylko rodzime gatunki drzew, niekiedy także obce –  sprowadzone z innych części świata. Takie okazy możemy najczęściej podziwiać w starych parkach. Przy ustanawianiu  pomników przyrody ogromną rolę odgrywają leśnicy i organizacje pozarządowe, a także lokalni miłośnicy przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

Jakub Żołnierek CV2 PL 82%

Runes of Magic, RaiderZ, Eligium) Przygotowywanie, organizacja i nadzór nad realizowanymi eventami Zbieranie opinii klientów w formie profesjonalnych raportów na potrzeby wydawcy, jak również twórców wydawanych produktów Przygotowywanie i publikowanie informacji dla społeczności Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;

https://www.pdf-archive.com/2013/12/20/jakub-o-nierek-cv2-pl/

20/12/2013 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 80%

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

osp zelislawiec 80%

UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI I SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelislawiec/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 80%

Dane osobowe • Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com