Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ochrony»:


Total: 200 results - 0.052 seconds

Prawo ochrony środowiska 100%

korzystania z wód, ochrony tych wód, a także zarządzania nimi.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

UBÓJ RYTUALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY K 52 13 (1) 98%

1 Konstytucji wolność sumienia i religii ma charakter osobisty, a jej poszanowanie przez społeczeństwo i państwo wynika z obowiązku ochrony godności ludzkiej.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/20/ub-j-rytualny-trybuna-konstytucyjny-k-52-13-1/

20/02/2015 www.pdf-archive.com

Program całość 97%

a) blok podstawowy – przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, b) blok praktyk zawodowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej (JRG), c) blok zasadniczy.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 94%

szkoda w środowisku lub samo zagrożenie jej powstania, albo tylko naruszenie wymagań ochrony środowiska, zasada, na podstawie której przypisuje się to zdarzenie lub stan rzeczy podmiotowi ponoszącemu odpowiedzialność np.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 93%

"PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W PODMIOTACH SFERY OCHRONY ZDROWIA'' PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Ochroniarz marzec2014 92%

Biuletyn Naukowego Koła Studentów Ochrony Środowiska UJ – nr 1 (33) W tym numerze:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/ochroniarz-marzec2014/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

0000 YPLON PIANKA DO DYWANÓW CLP PL 91%

Dla osób poza ratownikami Dla ratowników Osoby przeprowadzające interwencję mają być wyposażone w odpowiednie środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/09/0000-yplon-pianka-do-dywan-w-clp-pl/

09/02/2017 www.pdf-archive.com

Obwieszczenie+ 91%

Krasnopol, 27 czerwca 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/31/obwieszczenie/

31/07/2014 www.pdf-archive.com

SDS - inox 91%

Ratownicy medyczni są wyposażeni żeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (patrz rozdział 8) 6.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-inox/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

SDS - professional 89%

Ratownicy medyczni są wyposażeni eni w odpowiednie środki ochrony osobistej (patrz rozdział 8) 6.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-professional/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

SDS - classic 89%

Ratownicy medyczni są wyposażeni żeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (patrz rozdział 8) 6.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-classic/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 89%

3.​​ Ograniczenia​​w​​zakresie​​korzystania​​z​​konstytucyjnych​​wolności​​i​​praw​​mogą​​być ustanawiane​​tylko​​w​​ustawie​​i​​tylko​​wtedy,​​gdy​​są​​konieczne​​w​​demokratycznym państwie​​dla​​jego​​bezpieczeństwa​​lub​​porządku​​publicznego,​​bądź​​dla​​ochrony środowiska,​​zdrowia​​i​​moralności​​ publicznej,​​albo​​wolności​​i​​praw​​innych​​osób.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Ustawa 86%

6) ochrony i promocji zdrowia;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

cv 86%

Janusz Zając ur.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/08/cv/

08/05/2015 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 86%

Zorganizowanie odwiedzin ubezpieczonego przez osobę bliską Zorganizowanie opieki nad nieletnimi dziećmi Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48h bez dodatkowych kosztów „Pomożemy Ci w wyborze polisy najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 86%

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody czytamy: Pomnikami przyrody są pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska  o  szczególnej  wartości  przyrodniczej,  naukowej,  kulturowej,  historycznej  lub  krajobrazowej  oraz  odznaczające  się  indywidualnymi  cechami,  wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub  obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  Ochrona pomnikowa uznawana jest za najstarszą formę ochrony przyrody. Pomniki ustanawiane są na mocy uchwały  rady gminy. Akt ten zawiera, zgodne z ustawą o ochronie przyrody, zakazy dotyczące chronionych obiektów (np. zakaz ich  niszczenia, uszkadzania lub przekształcania). W przypadku drzew, wszystkie prace (m.in. przycięcie suchych konarów)  wymagają  zezwoleń,  a  o  zniesieniu  ochrony  mogą  decydować  jedynie  względy  bezpieczeństwa.  Argumentem  za  tworzeniem takich obiektów jest też fakt, że stanowią one często lokalne atrakcje turystyczne. Twory te, to nie tylko cenne  elementy przyrody. Pomniki mają również wpływ na estetykę krajobrazu, zwiększając jego różnorodność, a niekiedy są  ważnymi pamiątkami historii i kultury.  Obecnie ochroną pomnikową najczęściej obejmowane są pojedyncze drzewa, rzadziej ich grupy i aleje (w skali całego  kraju drzewa stanowią około 95% pomników przyrody). Decyduje o tym przede wszystkim ich wiek, ponadprzeciętny  obwód  lub  wysokość  czy  osobliwe  kształty.  Z  takimi  drzewami  kojarzą  się  głównie  dęby  i  to  właśnie  one  należą  do  najczęściej obejmowanych ochroną gatunków. Dęby symbolizują też siłę i szlachetność, dlatego drzewa te od zawsze były  darzone szacunkiem. Ochroną pomnikową obejmowane są jednak nie tylko rodzime gatunki drzew, niekiedy także obce –  sprowadzone z innych części świata. Takie okazy możemy najczęściej podziwiać w starych parkach. Przy ustanawianiu  pomników przyrody ogromną rolę odgrywają leśnicy i organizacje pozarządowe, a także lokalni miłośnicy przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

CLP ulotka informacyjna 85%

Celem jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez harmonizację kryteriów klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/clp-ulotka-informacyjna/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 84%

SPIS TREŚCI Rozdział I – Postanowienia wprowadzające Postanowienia ogólne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Definicje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Rozdział II – Przedmiot i zakres ubezpieczenia Czas ochrony  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Przedmiot i zakres ubezpieczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .   Świadczenia podstawowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej  .  .  .   Świadczenia dodatkowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń podstawowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące usług assistance – zakres podstawowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych specjalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  5 str.  5 str.  5 str.  6 str.  6 str.  7 str.  8 str.  10 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności  .  .  .  .   str.  14 Wyłączenia odpowiedzialności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  14 Rozdział III – Zawarcie umowy ubezpieczenia Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania  .  .  .   str.  15 Składka za ubezpieczenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  16 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia i ustanie odpowiedzialności.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

Jakub Żołnierek CV2 PL 82%

CURRICULUM VITAE Informacje osobowe Imię, nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2013/12/20/jakub-o-nierek-cv2-pl/

20/12/2013 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 82%

o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 września 2013 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 80%

Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, nie korzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu Promocji Twórczości wpłaty wynoszącej:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Lexus IS200t cennik wyposazenie 2016 80%

      Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)       Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX       Centralny zamek z podwójną blokadą       System antykradzieżowy (alarm z czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu)       Elektroniczny system ochrony pojazdu z dodatkowym zabezpieczeniem złącza OBD       Immobilizer       System ochrony przedzderzeniowej (PCS)* 2 BEZPIECZEŃSTWO BIERNE ZABEZPIECZENIA  *1 *2 *3 *4 wyposażenie standardowe   opcja niezależna  – opcja niedostępna Opcja Inteligentna Karta występuje tylko łącznie z systemem Inteligentny Kluczyk Pakiet PCS i opcja tempomatu nie mogą być ze sobą łączone.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/lexus-is200t-cennik-wyposazenie-2016/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 80%

Toruń, dnia 19.12.2018 r.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com