PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 14 October at 10:21 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «ochrony»:


Total: 70 results - 0.04 seconds

Prawo ochrony środowiska 100%

Prawo ochrony środowiska Wykład 11.10.2014 Gospodarka wodna.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 94%

"PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W PODMIOTACH SFERY OCHRONY ZDROWIA'' PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Obwieszczenie+ 89%

Obwieszczenie+ Krasnopol, 27 czerwca 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/31/obwieszczenie/

31/07/2014 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 86%

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody czytamy: Pomnikami przyrody są pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska  o  szczególnej  wartości  przyrodniczej,  naukowej,  kulturowej,  historycznej  lub  krajobrazowej  oraz  odznaczające  się  indywidualnymi  cechami,  wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub  obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  Ochrona pomnikowa uznawana jest za najstarszą formę ochrony przyrody. Pomniki ustanawiane są na mocy uchwały  rady gminy. Akt ten zawiera, zgodne z ustawą o ochronie przyrody, zakazy dotyczące chronionych obiektów (np. zakaz ich  niszczenia, uszkadzania lub przekształcania). W przypadku drzew, wszystkie prace (m.in. przycięcie suchych konarów)  wymagają  zezwoleń,  a  o  zniesieniu  ochrony  mogą  decydować  jedynie  względy  bezpieczeństwa.  Argumentem  za 

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

protekt 85%

Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad środkami ochrony osobistej (indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości).

https://www.pdf-archive.com/2016/08/17/protekt-1/

17/08/2016 www.pdf-archive.com

Ochroniarz marzec2014 84%

Ochroniarz marzec2014 Biuletyn Naukowego Koła Studentów Ochrony Środowiska UJ – nr 1 (33) W tym numerze:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/ochroniarz-marzec2014/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

Ochroniarz marzec2014 84%

Ochroniarz marzec2014 Biuletyn Naukowego Koła Studentów Ochrony Środowiska UJ – nr 1 (33) W tym numerze:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/ochroniarz-marzec2014-1/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 83%

szkoda w środowisku lub samo zagrożenie jej powstania, albo tylko naruszenie wymagań ochrony środowiska, zasada, na podstawie której przypisuje się to zdarzenie lub stan rzeczy podmiotowi ponoszącemu odpowiedzialność np.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 83%

SPIS TREŚCI Rozdział I – Postanowienia wprowadzające Postanowienia ogólne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Definicje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Rozdział II – Przedmiot i zakres ubezpieczenia Czas ochrony  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Przedmiot i zakres ubezpieczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .   Świadczenia podstawowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej  .  .  .   Świadczenia dodatkowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń podstawowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące usług assistance – zakres podstawowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych specjalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  5 str.  5 str.  5 str.  6 str.  6 str.  7 str.  8 str.  10 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności  .  .  .  .   str.  14 Wyłączenia odpowiedzialności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  14 Rozdział III – Zawarcie umowy ubezpieczenia Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania  .  .  .   str.  15 Składka za ubezpieczenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  16 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia i ustanie odpowiedzialności.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 78%

17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji z zastrzeżeniem ochrony wizerunku.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 73%

Członek – Przemysław Doboszewski dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie monitoringu ornitologicznego w rezerwacie przyrody Bagno Głusza i obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00362/12.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

D20010747Lj (1) 72%

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com

fakhir ballair 66%

fakhir ballair Fakhir Ballair Data urodzenia:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/fakhir-ballair/

19/06/2011 www.pdf-archive.com

chuckcasey 66%

chuckcasey Curriculum Vitae Dane personalne Chuck Casey Adres:

https://www.pdf-archive.com/2011/08/10/chuckcasey/

10/08/2011 www.pdf-archive.com

MIB 66%

60000100, 43 PLN · · · · · · · · dodatkowy zacisk stopień ochrony:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/mib/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Dec Konie 205x297 prevka 66%

Do ochrony głowy przed upadkami.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/dec-konie-205x297-prevka/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

palenie 66%

https://www.pdf-archive.com/2014/06/09/palenie/

09/06/2014 www.pdf-archive.com

wydruk 66%

OKULICKIEGO 37/3 Rodzaj nieruchomości Powierzchnia użytkowa mieszkania Liczba szkód w ciągu ostatnich 3 lat Nieruchomość z kontrolą dostępu osób lub Alarm z powiadomieniem w agencji ochrony Mieszkanie 52 m2 0 Budynek / Dom o konstrukcji palnej Powódź w ciągu ostatnich 3 lat Opcja 30 za 15 Nie Nie Nie Nie WARIANT PODSTAWOWY -- WARIANT INDYWIDUALNY 150 000 zł

https://www.pdf-archive.com/2016/06/09/wydruk/

09/06/2016 www.pdf-archive.com

Wniosek 66%

Wniosek Wnioskodawca Łódź dn.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/29/wniosek/

29/02/2016 www.pdf-archive.com

kartaZgłoszenia 66%

kartaZgłoszenia Nr startowy:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/kartazg-oszenia/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

cv-michael-kraighet 66%

cv michael kraighet Michael Kraighet E-mail:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/30/cv-michael-kraighet/

30/04/2016 www.pdf-archive.com

cv-seth-ferrero 66%

cv seth ferrero Seth Ferrero E-mail:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/02/cv-seth-ferrero/

02/05/2016 www.pdf-archive.com