Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «oduct»:


Total: 26 results - 0.017 seconds

Matthew Greiner Resume Stage Manager 100%

com SKI LLS Musi cComposi t i on/ Audi oPr oduct i on,SoundDesi gn/ Subt r act i veSynt hesi s, Recor di ng,Vi deoPr oduct i on/ Edi t i ng,Di gi t alCi nemat ogr aphy ,Phot ogr aphy/ Edi t i ng, St udi o/ Of f i ce,Management ,Budget i ng,Equi pmentCoor di nat i on,andCl i entSer vi ces.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/11/matthew-greiner-resume-stage-manager/

11/10/2017 www.pdf-archive.com

Nik Pash Resume 89%

edu 14084990066 I ʼ m apr oductdev el operanddes i gnerl ook i ngt obui l dmagi cal pr oduct swi t hi ns pi r i ngpeopl e.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/28/nik-pash-resume/

28/11/2017 www.pdf-archive.com

Scott-CV 85%

COM +447894512658 /SCOTTFRANKLI NRECORDI NGS RELEVANTEXPERI ENCE + FREELANCE London, UK ( 201 4-PRESENT) Var i ousmus i cpr oduct i onwor kwi t h mul t i pl ear t i s t sandgr oups , bot hr ecor di ng andcont r i but i ngs uppor t i ngaudi oand PROFI LE + Musi cTechnol ogygr aduat ecur r ent l y act i vei nr ecor di ngbot hper sonaland col l abor at i vepr oj ect sl ooki ngf or exper i encewor ki ngi napr of essi onal st udi oenvi r onmentt of ur t herdevel op ski l l si naudi opr oduct i onandengi neer i ng.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/08/scott-cv/

08/08/2016 www.pdf-archive.com

cv 83%

Ihadaf ew“ busi nesses” :Iwassel l i ngsoci almedi aser vi ces( l i kes,f ol l ower s,et c) ,Ir anacur r ency exchangeshopwher eyoucoul dbuybi t coi nandot heronl i necur r enci es,ist ar t edmyf i r steCommer ce shopwher eiboughtwhol esal epr oduct sf r om chi naandr esol dt hem onmyownsi t eandonl i ne mar ket pl aces.Iwor kedf oranSEO companyf oracoupl emont hs,cr eat i ngar t i cl esanddoi ngbasi c SEO.Dur i ngt hi st i meiwasal sor unni ngmyownf or um andwebsi t esaswel lassel l i nggr aphi cs.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/cv/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Jade Rabie Photography Portfolio 80%

J ADERABI EPORTFOLI O-Phot ogr aphy:Dar kerf as hi on J ADERABI EPORTFOLI O-Phot ogr aphy:Musi c i ans/St r eetWear J ADERABI EPORTFOLI O-Phot ogr aphy:Var i ouspr oducts hot soff ur ni t ur e,andf oodpr oduct s .

https://www.pdf-archive.com/2017/08/02/jade-rabie-photography-portfolio/

02/08/2017 www.pdf-archive.com

CV Final ENG 78%

com 1 7r ueValdeGr âce,Par i s ,75005 • Weekl y&mont hl ybenchmar ki ng&compet i t i onanal ys i s • Pl anni ng&pr oduct i onofADs • Cl i ent-CompanyI nt er communi cat i on • Edi t i onanddel i ver yofweekl y&mont hl ynews l et t er s hs 201 5- THEOTHERSTORE-6mont Es t or eManagerAs si s t ant( Mer ci&Si néquanone) SKI LLS CREATI VI TY STRATEGY BRANDI NG DI GI TAL • As s i s t ancei ndevel opi ngonl i nemar ket i ngs t r at egi es • Devel opment&managementofnew pr oj ect s • Weekl y&mont hl yanal yt i calr epor t i ngs • Br andact i onpl anni ngands t r at egy hs 201 3- PEPELA -3Mont Mar ket i ngManagerAs si s t ant • As s i s t ancei nPRdeci s i ons&adver t i s i ngs t r at egi es • As s i s t ancei ndevel opmentofs oci almedi as t r at egi es • Cr eat i onofcompany’ swebpage STORE.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/16/cv-final-eng/

16/11/2016 www.pdf-archive.com

CV-2017 73%

Sk i l s Pr oduct i on Ot her -Levelbui l di ngandcompos i t i on -Hi ghandl ow pol ymodel i ng -Text ur i ngwor kf l ows -Li ght i ngandpostpr oces s -Opt i mi s at i on -Fastadapat i ont onew wor kf l ows -Fastadapat i ont onew wor kf l ows -Team management -Soci almedi aknowl edge -Pr obl em s ol ver So f t w a r e s Pr oduct i on Engi nes -3ds Max/Maya -Zbr us h -Phot os hop -Subst ancePai nt er -Qui xelSui t e -Wor l dMachi ne -Uni t y -Unr eal -Pr opr i et ar yEngi nes ( Anvi l ,Ace,Si l k) Lear ni ng Ot her -Modo -Subst anceDes i gner -AdobePr emi er e Wo r ke x p e r i e n c e s I ndi eDevel opperatManuf act ur e43wor ki ngonPawar umi Januar y201 6-Now Gamear t ,gameandl eveldes i gn,s cr i pt ,communi cat i on,management (PC,XboxOne,PS4) 3Dar t i statAs oboSt udi owor ki ngonHol ol ens:Fr agment s August201 4-Oct ober201 5 As s et sCr eat i onandi nt egr at i on (Hol ol ens) Envi r onmentar t i statCl i maxSt udi owor ki ngonAs s as s i nsCr eed:Chr oni cl es Mar ch201 4-August201 4 As s etcr eat i on,l evelbui l di ng,l i ght i ng (PC ,PS4,XboxOne,PSVi t a) Fr eel ancear tal lr ounderatTor nadoTwi nswor ki ngonTheGameBi bl e November201 3-November201 5 Envi r onmentar t ,l eveldes i gn (Unr el eas ed) Envi r onmentAr t i statAr kal i sI nt er act i vewor ki ngonSt ar gat eSG1-Unl eas hed May201 3-Oct ober201 3 As s et sCr eat i on,l evelbui l di ng,FX,Li ght i ng,Ci nemat i cs (i OS,Andr oi d) Envi r onmentAr t i statUbi s of t:Sof i awor ki ngonAs s as s i n’ sCr eed:Li ber at i on Mar ch201 2-August201 2 As s et scr eat i on,Levelbui l di ng,Opt i mi s at i on (PSVi t a) Tr ai neegameAr t i statSpi der sSt udi owor ki ngonOfOr csandMen Jul y201 1-December201 1 (PC,Xbox360,PS3) E d u c a t i o n Mast er s Degr ee i n game ar t:ENJMI N (Nat i onalSchoolofGame Des i gnandEnt er t ai nment) 3yearPr of es s i onaldegr ee:Gamagor a,r ealt i me3dgr aphi cdes i gn 2yearPr of es s i onaldegr ee:Gr aphi cdes i gnf orcommuni cat i on L a n g u a g e Engl i s h:Fl uent Fr ench:Nat i veSpeaker H o b b i e sa n di n t e r e s t gami ng,phot ogr aphy,ar chi t ect ur e,f ant asyandSciFimedi a,cl i mbi ng, s nowboar di ng,nat ur e,cooki ng.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/18/cv-2017/

18/06/2017 www.pdf-archive.com

cv 63%

Hi !Mynamei sAgneandIam Gr aphi candPr oduct Des i gner .Ihaveext r emepas s i ont owor kwi t h ever yt hi ngwhati svi s ual ,f r om phot ogr aphyt o di gi t alar tandmanyot her el ds .Mymai ngoal sar e t or ec ei vet hebes tf eedbac kf orwhatIdo,anddo i ti nt hebes tway .

https://www.pdf-archive.com/2013/05/21/cv-1/

21/05/2013 www.pdf-archive.com

K NEMA RESUME MESH ENG 63%

SKI LLS GOALS HOBBY Toi mpl ementmyowni deas andi mpr ovemyski l l s Musi cPr oduct i on, SoundDesi gn, andknowl edge.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/18/k-nema-resume-mesh-eng/

18/10/2014 www.pdf-archive.com

Product Catalogue Tanosa Printing and Signs 63%

Signage oduct Catalogue 084 256 4554 43 Hiemstra Street, Brandwag www.tanosaprintingandsigns.co.za Tanosa Printing &

https://www.pdf-archive.com/2017/05/23/product-catalogue-tanosa-printing-and-signs/

23/05/2017 www.pdf-archive.com

FDA food label requiremens in a nutshell 61%

Youcer t ai nl ywantpot en alcus t omer st obei nf or med asaccur at el yaspos s i bl eaboutyourpr oduct .

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/fda-food-label-requiremens-in-a-nutshell/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

DAMIAN LIVESEY CV 61%

i nf r ar edpr oduct i ons .

https://www.pdf-archive.com/2013/03/29/damian-livesey-cv/

29/03/2013 www.pdf-archive.com

x20manual 61%

1478 X20HeatPr es sMachi ne 20T onHydr aul i cJack I NST RUCT I ON MANUAL ABOUTROSI NI NDUST RI ES Ros i nI ndus t r i es manuf act ur es pr oduct ss peci al i z i ng i n s ol vent l es s ,cl ean,or gani c pur e ext r act i on pr oces s es .

https://www.pdf-archive.com/2017/06/10/x20manual/

10/06/2017 www.pdf-archive.com

merged 60%

  and  hope  r ough  t hi s   s i mpl e  i nt r oduct i on,   y ou  can  r emember   my   name  , r emember   my   f ace  and  i   bel i ev e  t hat   we  wi l l   become  f r i ends   i n  no  di s t ant   f ut ur e d,   bor n  i n  HEBEI   pr ov i nce.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/08/merged-1/

08/03/2017 www.pdf-archive.com

Vote to give MA More 59%

Vot e t ogi v emor ef unds t oMAci t i esandt owns Lot t er yconsi st sofof f er i ngcur r entl ot t er ypr oduct sonanonl i nepl at f or m, al l owi ngnew •i pl ay er saccesst ot hel ot t er yi naconv eni ent , saf eandr esponsi bl ecanmanner .

https://www.pdf-archive.com/2017/02/11/vote-to-give-ma-more/

11/02/2017 www.pdf-archive.com

resume1 (1) 58%

AdobeI ndes i gn Ax ur e Pr ov i deus eri nt er f acedes i gnf orMobi l eBackendasaSer v i cepr oduct , i ncl udi ngdas hboar ds ,component s ,s i t esandmanual s .

https://www.pdf-archive.com/2016/08/02/resume1-1/

02/08/2016 www.pdf-archive.com

ChE 433a Rev1(1) 56%

b) pr oducegr aduat ewhoar ecompet entl eader sandpr oduct i vemember soft hesoci et y;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/29/che-433a-rev1-1/

29/06/2017 www.pdf-archive.com

Resume Alex Cuciuc 54%

Res pons i bl ef ormanagi ngat eam t odev el oppr oduct sands er vi ces .

https://www.pdf-archive.com/2019/11/21/resume-alex-cuciuc/

21/11/2019 www.pdf-archive.com

csolivio resume 53%

CNSI Febr uar y201 5–Augus t201 5 Gr aphi cDes i gner Concept ual i z edanddes i gnednumer ousbr andi dent i t i esf orcompanypr oduct s .

https://www.pdf-archive.com/2015/09/21/csolivio-resume/

21/09/2015 www.pdf-archive.com

philip k dick marathon programme 47%

00 Wi t hi nt r oduct i onby T obi asSchmuecki ng I ncol l abor at i onwi t ht heNew Yor kbasedPhi l l i pK.Di ckFest i val i nt er gal act i csci f iBi zar r oFest i val OnSat ur day1 1t hofJune,t heent i r edayi s devot edt of i l msi nspi r edbyt hei deasofPhi l i p K.Di ck.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/06/philip-k-dick-marathon-programme/

06/06/2016 www.pdf-archive.com

An overview of endangered species 46%

3 I nt r oduct i on gover nmentor gani zat i ons' r ol e, whi char er esponsi bl ef orwi l d l i f econser vat i on, i st omakeat hor oughcheckedl i stof endanger edspeci esont hel ocalandt henat i onall evel al ongwi t h t hei nt er nat i onal l evel .Andt hei ref f or t si nspeci esconser vat i on t obr i ngt hem saf el y.Thei ref f or t st ost opi l l egalact i vi t i esandt o conser vesuchspeci esi nscei nt i f i cways.Themaj orr ol eof l eader sofendanger edspeci esconser vat i onor gani zat i onsi s devel oporr edevel opcapt ur edani mal sandmaket hem i nt egr at e wi t hot herani mal ssaf el y.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/11/an-overview-of-endangered-species/

11/06/2017 www.pdf-archive.com

Babu Seya's case 46%

13.Thel ear nedHi ghCour tJudgewasi ner r ori nf i ndi ng t hatt her ecor doft hepr oceedi ngsi nt het r i alcour tdi d cont ai nat r ue and subst ant i alr epr oduct i on of t he wi t nesses’ answer sgi vendur i ngcr ossexami nat i on.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/10/babu-seya-s-case/

10/04/2018 www.pdf-archive.com

maurice moynihan cv 45%

201 0201 3 Ar tDi r ect or DDBandTr i balDDBHongKong I nwhatwasper hapsmos ti nt ens eHongKongs t yl ebapt i s m offir es i nceVan Damme’ s‘ Ki ckboxer ’ ,Iwasqui ckl yover s eei ngwor kbyj uni ordes i gner sandFl as h devel oper swhi l s ts i mul t aneous l yl i ai s i ngwi t hi nt er nat i onaldi r ect or s ,pr oduct i on s t udi os ,CGIdudesi nLondonandt heoccas i onalper f umel abor at or y.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/22/maurice-moynihan-cv/

22/04/2016 www.pdf-archive.com