PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 August at 03:14 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «omogu»:


Total: 3 results - 0.023 seconds

MedijiSRB2 100%

Do tog alarmantnog stanja stigla je preko sna"nih perfidnih i direktnih pritisaka dr"ave, koja je omogu!ila da politi#ki krugovi i vladaju!e strukture uspostave potpunu kontrolu nad njima.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/27/medijisrb2/

27/10/2011 www.pdf-archive.com

02 43%

"Milioni maraka iz kreditnog programa RS, osnovanog s ciljem da omogu}i razvoj privrede RS i otvaranje novih radnih mjesta, zavr{ili su na of{or ra~unima kompanija kojima je imovina ~esto samo na papiru, a pravi vlasnici su skriveni od o~iju javnosti", tvrdi Gruji~i}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

28.10.2007 41%

Me|utim, ni Joli}evi, ni povratnici srpske nacionalnosti vi{e ne vjeruju niti jednoj dr`avnoj instituciji u Bosni i Hercegovini koje su zadu`ene da za{tite njihov integritet, imovinu i omogu}e bolji `ivot.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com