Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 March at 22:23 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «onlara»:


Total: 13 results - 0.039 seconds

Adam Gibi Adam Anıl Erdoğan 100%

Bunu netleştirirken de yeteneklerimizi çok iyi bir şekilde bilmemiz ve onlara göre seçim yapmalıyız.

https://www.pdf-archive.com/2018/09/19/adam-gibi-adam-anl-erdoan/

19/09/2018 www.pdf-archive.com

Mehmet Yüksek 85%

Avrupa Ehlibeyt Gençliği Şu anda imamın mirasçıları olan müçtehidlerimizi ve ӧzellikle “Velayet-i Fakih” makamını iyi okumalı onlara uymalıdırlar.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/mehmet-y-ksek/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

ibrahimin milleti (1) 85%

o müşriklerden değildi.»” (2:135) Yahudi ve Hıristiyanlar, İbrahim (aleyhisselam)’ın kendilerinden olduğunu ileri sürdüklerinde –ki O (aleyhisselam) onlardan beridir- Allahu Tealâ onlara şöyle hitap etti:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/10/ibrahimin-milleti-1/

10/12/2016 www.pdf-archive.com

MEYA fotolu bir bolum 79%

Onlara bu işleri yapmanın benim için ne hoş bir anlamı olduğunu anlatmaya çalıştım saatlerce.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/meya-fotolu-bir-bolum/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

treatman 74%

Sinem’in evinde Kenan,Pelin ve Burcu oturur.Burcu,onlara Selahattin’i sevdiğini söyler.Ailesinin doğulu olduklarını ve hayvanları olduğunu söyleyince annesi bayılır.Onların halay çektiğini,sanattan anlamadığını söyleyince kız üzülür.Kızın istekli olduğunu gören ailesi Selahattin’i yarın yemeğe davet etmesini söyler.Burcu akşam bir arkadaşıyla görüşeceğini söyler.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/01/treatman/

01/10/2017 www.pdf-archive.com

ijgkm4 71%

“Onlara “Lâ ilâhe illallâh” denildiğinde kibirlenerek büyüklük taslarlar.” (Saffat/35) Bu gün de Allah’ın egemenliğini, hâkimiyetini ve kanun koyuculuğunu insanlardan kimisine hatırlatınca, kibirlenir ve kalbinde yer etmiş olan kin ve nefreti, senin iman nuruyla aydınlanmış yüzüne kusar;

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/ijgkm4/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

Dinlerarasi Diyalog Tuzagi 68%

Hiç şüphe yok ki, Cenâb-ı Hakk’ın kullarına olan nimetlerinin en büyüğü, “Peygamber”ler ve “Kitap”lar göndererek onlara sırât-ı müstakîmi, doğru yolu, Cennet yolunu göstermesidir.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/dinlerarasi-diyalog-tuzagi/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

SONZİYA15 60%

Onlara fırsat verildiğinde harika işler çıkarabileceğini göstermek istedik.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/sonz-ya15/

09/06/2015 www.pdf-archive.com

Present Perfect Tense 57%

ِ ‫ِبسِم‬ ِ ‫الر ْح‬ ‫الر ِحيم‬ َّ ‫من‬ َّ ‫اهلل‬ ْ ِ ِ ‫ون بِ ِه َع ْد َّو المّ ِه َو َع ُد َّو ُك ْم‬ َ ‫استَطَ ْعتُم ِّمن قُ َّوٍة َو ِمن ِّرَباط اْل َخْي ِل تُْرِه ُب‬ ْ ‫َوأَع ُّدوْا لَهُم َّما‬ ِ ِ‫ونهم المّه يعمَمهم وما تُ ِنفقُوْا ِمن َشي ٍء ِفي سب‬ ِ ِ‫ين ِمن ُدون‬ ‫يللمّ ِه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ه‬ َ َ َ َ ‫َو‬ َ َ ُ َ ‫آخ ِر‬ ْ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ َّ ‫ُيو‬ ‫ون‬ ْ ُ‫ف إِلَْي ُك ْم َوأَنتُ ْم الَ ت‬ َ ‫ظمَ ُم‬ َ “Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/11/present-perfect-tense/

11/12/2017 www.pdf-archive.com

Suriye'de Yaşam Savaşı 57%

Önemli olan bizim onlara karşı ve Ehl-i Sünnet tarafında ümmet için yaptıklarımızdır.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/suriye-de-ya-am-sava-1/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 50%

Geleneksel yaşam sürdüren toplulukların bugünkü yaşamlarını izleyerek onlara ait daha eski maddi kültürleri anlamlandırmaya çalışır.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com

Christian Jacq-Ramses İşığın Oğlu 43%

Toplumun herhangi bir bölümünde olduğu gibi sarayda da, yaĢan tıları güvenlik altına alınan sıradan insanlar, değersizliklerini daha çok belirginleĢtiren güçlü kiĢiliklerden hoĢlanmıyorlar, hatta onlara düĢman kesiliyorlardı.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/christian-jacq-ramses-n-o-lu/

27/04/2017 www.pdf-archive.com

TÜRK ANAYASA HUKUKU -final özet - 1.yarıyıl (1) 33%

Buna karşılık, padişah da bu sözleşmeyle âyanların varlığını tanımış ve onlara güvence vermiştir.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/t-rk-anayasa-hukuku-final-ozet-1-yar-y-l-1/

24/08/2016 www.pdf-archive.com