Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «opieki»:


Total: 40 results - 0.022 seconds

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 100%

 101 - Budynki przemysłowe  102 - Budynki transportu i łączności  103 - Budynki handlowo-usługowe  104 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe  105 - Budynki biurowe  106 - Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej  107 - Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe  108 - Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa  109 - Pozostałe budynki niemieszkalne  110 - Budynki mieszkalne Klasa budynku wg PKOB(KOB):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

plakat Zapytaj Ministra PL 99%

Szanowny Panie Marku Sawicki, Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1..Ograniczanie niechcianego rozmnaŜania zwierząt to jedno z waŜniejszych działań w zakresie opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, głównie psami i kotami, ale równieŜ w zakresie opieki nad kotami wolno Ŝyjącymi w naszych miastach i gminach.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/plakat-zapytaj-ministra-pl/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 94%

Szkoła zapewnia sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych i ciągłego nadzoru pedagogicznego i bezpieczeństwa.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 93%

za pośrednictwem Centrum Alarmowego usługi assistance polegające na zapewnieniu organizacji opieki domowej po hospitalizacji oraz organizacji i pokryciu kosztu:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 91%

Kryterium Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (punkcie przedszkolnym) danej szkoły/ dziecko realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Goleszów 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 82%

Zorganizowanie odwiedzin ubezpieczonego przez osobę bliską Zorganizowanie opieki nad nieletnimi dziećmi Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48h bez dodatkowych kosztów „Pomożemy Ci w wyborze polisy najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 78%

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej Do 5 dni po 5 godzin 6.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 78%

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej Do 5 dni po 5 godzin 6.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 78%

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej Do 5 dni po 5 godzin 6.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 71%

wymaga stałej i fachowej opieki medycznej połączonej z pobytem w ośrodkach do tego przeznaczonych.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

oswiadczenie krewni 70%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych* w zapewnieniu mu należytej opieki Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-krewni/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 70%

Czy dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy szkolnej?

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 67%

Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczonym na podstawie stawki godzinowej, która wynosi 1,00 złoty ( słownie:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 66%

Art.​​ 23.​ ​​ Podczas​​pobytu​​za​​granicą​​obywatel​​Stanu​​Lakeside​​ma​​prawo​​do​​opieki​​ze strony​​ Stanu​​Lakeside.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

welcomepack polish 63%

27 27 ZDROWIE I INFORMACJA MEDYCZNA 29 Badania Zdrowotne 29 Lekarze [lekarz pierwszego kontaktu – „GP”] Opieka położnicza Przychodnie lekarskie 29 31 31 Dentyści 31 2 Witajcie w Plymouth Szpitale Dla wypadków nie wymagających natychmiastowej opieki medycznej Dla przypadków wymagających natychmiastowego leczenia 32 32 32 NHS Direct 33 Zdrowie Seksualne i Planowanie Rodziny 33 Hiv i Aids 33 Nałogi narkotyczne, alkocholowe i palenie 34 Zdrowie psychiczne Oazy Umysłu Stowarzyszenie mieszkaniowe „Colebrook” The Samaritans (Samarytanie) 35 35 35 36 INSTYTUCJE DLA KOBIET 37 Grupy kobiece „Imara”:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/30/welcomepack-polish/

30/06/2011 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 63%

26)  OIOM/OIT – oddział intensywnej opieki medycznej lub oddział intensywnej terapii;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

System wsparcia osób starszych 63%

I tak, wszyscy zdajemy się być świadomi, że gdy posuniemy się w latach wymagać będziemy szczególnego podejścia, wsparcia a niejednokrotnie opieki.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/system-wsparcia-os-b-starszych/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 63%

okazywania wsparcia, troski, zainteresowania i opieki;

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 58%

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

podsumowanie wyboru rodziny 57%

Wraz z rozwojem choroby, mężczyzna zaczął potrzebować stałej opieki, więc pani Maria musiała również zrezygnować z pracy.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/podsumowanie-wyboru-rodziny/

21/11/2016 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 57%

O zmianie w funkcjonowaniu polskiego systemu opieki zdrowotnej po 1989r.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

stanowka 2015 56%

Pensjonatodawca zobowiązuje się na zlecenie Pensjonatobiorcy do świadczenia usług opieki nad koniem Pensjonatobiorcy, zwanych dalej pensjonatem, czyli przebywaniem klaczy w pensjonacie na okres stanówki.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/stanowka-2015/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 56%

Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie zlotu, oraz w miejscach w których odbywa się ruch pojazdów.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

OPIS strony pomagamy.dbv.pl 56%

Wielu chorych wymaga całodobowej opieki pielęgnacyjnej.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/opis-strony-pomagamy-dbv-pl/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

perma white karta techniczna 53%

PERMA-WHITE jest szczególnie przydatna w intensywnie uŜywanych pomieszczeniach w szkołach, szpitalach, domach opieki i restauracjach.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/12/perma-white-karta-techniczna/

12/10/2015 www.pdf-archive.com