Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «opiekuna»:


Total: 63 results - 0.011 seconds

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 100%

Punkty 10 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki 8 Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania 7 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy 6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki 4 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

yufjghm 99%

Petsitting, Dog walking Petsitting, Dog walking Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Sosnowiec, Chrzanów i okolice Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Sosnowiec, Chrzanów i okolice Troskliwa opieka na psami, kotami i małymi zwierzętami ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ opieka w domu właściciela zwierzęcia opieka w domu opiekuna spacery z psami wychowanie pielęgnacja czyszczenie zwierzęcych akcesoriów Troskliwa opieka na psami, kotami i małymi zwierzętami ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ tel.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/01/yufjghm/

01/08/2014 www.pdf-archive.com

Deklaracja gry amatora 89%

(podpis rodzica / opiekuna) ………………………….

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-gry-amatora/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 89%

/imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata lub imię i nazwisko pełnoletniego kandydata/ zamieszkały (-a) ……...………………………………………………………………………………..….

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 89%

/ imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata / zamieszkały (-a) …………………………………………………………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 82%

Telefonu Adres Email Uwagi Opiekuna/Rodzica (stan zdrowia, alergie itp.) Hufiec Nr.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 81%

Osoby poniżej 8 roku życia mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 81%

30.10-10.11.2017 + podróż  wsparcie w postaci organizacji programu społeczno-kulturowego w dni wolne od praktyk  wsparcie w postaci mentora oraz opiekuna ze strony szkoły  certyfikaty:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 81%

30.10-10.11.2017 + podróż  wsparcie w postaci organizacji programu społeczno-kulturowego w dni wolne od praktyk  wsparcie w postaci mentora oraz opiekuna ze strony szkoły  certyfikaty:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa 2 81%

Załącznik nr 2 do Regulaminu turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 21 czerwca 2011 roku Ja, ..............................................................., legitymujący (a) się dowodem osobistym imię i nazwisko opiekuna prawnego serii ................

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-2/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 81%

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA * Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 81%

nr domu nr mieszkania kod pocztowy - miejscowość Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Dane kontaktowe Nr telefonu e-mail Gdzie się uczysz lub pracujesz?

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

zgoda od rodzica grindhouse 81%

Podpis opiekuna prawnego _____________________________ Telefon kontaktowy opiekuna __________________________

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/zgoda-od-rodzica-grindhouse/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

oswiadczenie krewni 81%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych* w zapewnieniu mu należytej opieki Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-krewni/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie miejsce 81%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu zamieszkania Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-miejsce/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie praca 81%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu pracy Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-praca/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 81%

(imię nazwisko) w konkursie „Miasto Jutra” …………………………………………… Data, miejscowość, podpis rodzica/opiekuna prawnego III.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 80%

tel.…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… podpis ojca-matki-opiekuna prawnego ………………………………………………………………….

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

ppz-regulamin 77%

Domaniewskiej 37 organizuje akcję promocyjno-wizerunkową oraz administruje aplikacją konkursową pod nazwą "Poznaj Pomorze Zachodnie", Regulamin – umieszczony na stronie internetowej http://bit.ly/RegulaminPoPoZach, regulamin użytkowania aplikacji konkursowej przez Uczestników oraz uczestnictwa w promocji, Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego, na uczestniczenie w akcji promocyjnej, która skorzystała z aplikacji konkursowej lub innych możliwości dołączenia do akcji, o których mowa w punkcie IV nieniejszego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/07/ppz-regulamin/

07/10/2013 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 77%

Imię i nazwisko matki (opiekuna)............................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 73%

RODO RODO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184) 7 Początek i koniec odpowiedzialności 7 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 7 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 7 Ustalenie wysokości świadczenia 8 Wypłata świadczenia 9 Roszczenia regresowe w związku z ubezpieczeniami majątkowymi 10 Postępowanie dotyczące składania reklamacji 10 Postanowienie dotyczące składania skarg 10 Ważne informacje dla Ubezpieczających, Ubezpieczonych i Uprawnionych z umowy 11 Postanowienia końcowe 11 KLAUZULA NR 1 – ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 12 KLAUZULA NR 2 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE 12 KLAUZULA NR 3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 12 KLAUZULA NR 4 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO 12 KLAUZULA NR 5 – ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB NAUKI 14 KLAUZULA NR 6 – ZWROT KOSZTÓW REHABIILITACJI 14 KLAUZULA NR 7 – ZWROT KOSZTÓW WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH LUB USZKODZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 15 KLAUZULA NR 8 – ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO 15 KLAUZULA NR 9 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 15 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 73%

rodzica lub opiekuna) na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane przeprowadzeniem Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 70%

- pochwała ustna, pochwała ustna przy całej drużynie, - pochwała ustna w obecności rodzica/opiekuna, - list gratulacyjny, dyplom uznania, - nagroda rzeczowa, 2.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu trenerzy maja prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 67%

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość, zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej lub przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem i akceptacji koordynatora Akademii Sandecja.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com