Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poddajnost»:


Total: 7 results - 0.02 seconds

mereni 3 100%

Zmˇeˇrte ekvivalentn´ı hmotnost mm , poddajnost cm , ˇcinitel jakosti Q a odpor kmit´an´ı membr´any rm .

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-3/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 2 89%

a) modul elektrické impedance, rezonanční kmitočet b) hmotnost a poddajnost membrány c) činitel jakosti a mechanický odpor d) konstantu Bl Náhradní obvod reproduktoru v ozvučnici i L R m u r cm p F Zvyz S K=Bl cak V = κ .p0 cak -S Určení modulu elektrické impedance a rezonančního kmitočtu K měření rezonančního kmitočtu a modulu elektrické impedance použijeme zapojení podle obrázku.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-2/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

111936-312892777 63%

Hmotnost a poddajnost kmitacího systému .....................................................

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 45%

Jak jsme si øekli již døíve, z mechanického hlediska tvoøí pohyblivý systém reproduktoru rezonanèní obvod, jehož hlavními prvky jsou hmotnost membrány a k ní pøipojených èástí, pružnost, pøípadnì poddajnost závìsu a mechanické ztráty v závìsu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 44%

Jak jsme si øekli již døíve, z mechanického hlediska tvoøí pohyblivý systém reproduktoru rezonanèní obvod, jehož hlavními prvky jsou hmotnost membrány a k ní pøipojených èástí, pružnost, pøípadnì poddajnost závìsu a mechanické ztráty v závìsu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 38%

Označíme-li poddajnost c, pak platí:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 17%

Skøíò se opatøí pøídavným otvorem, popøípadì ještì olemovaným nátrubkem, a ten pak s vnitøním objemem skøínì tvoøí rezonátor (poddajnost objemu - hmotnost vzduchu v nátrubku).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com