Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podniku»:


Total: 7 results - 0.025 seconds

Akciove trhy a investovani 100%

Podnikový závoj-chrání osobní majetek jak akcionářů, tak osob ve vedení (není možné žalovat osoby ve vedení podniku za závazky společnosti).

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/akciove-trhy-a-investovani/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

ŠVP - Management obchodu a služeb - Tisk 68%

- komunikuje v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného i pracovního života, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata efektivně pracuje s cizojazyčným textem včetně odborného, zpracuje ho a využívá jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností využívá jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřuje se srozumitelně a souvisle orientuje se v činnosti živností, obchodních společností včetně bank, pojišťoven a penzijních fondů prakticky aplikuje poznatky z ekonomiky, práva a marketingu při řešení ekonomických problémů zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců efektivně hospodaří s finančními prostředky 3 SOŠ a SOU, Poděbradská 94, Pardubice - ŠVP - Management obchodu a služeb provádí finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty) provádí základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběžným majetkem (nákup, evidence, prodej) provádí základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepsání, využití kapacity dlouhodobého majetku) provádí základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, zákonného pojištění, daně z příjmů) účtuje běžné účetní a hospodářské operace (pohledávky, závazky, náklady a výnosy), zjistí daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmů provádí účetní závěrku a uzávěrku pracuje se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledá potřebné informace, pracuje s nimi, správně je interpretuje a využívá pro svoji práci pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením je schopen posuzovat a prakticky využívat informace komunikačních technologií komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace ovládá klávesnici počítače a vyhotovuje základní druhy písemností v normalizované úpravě řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti pracuje v týmu, upevňuje interpersonální vztahy a adekvátně jedná s lidmi má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ekonomické oblasti sleduje aktuální dění v národní, unijní a světové ekonomice, odhadne dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii uplatňuje mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů jedná odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný myslí kriticky – tj.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/09/vp-management-obchodu-a-slu-eb-tisk/

09/12/2012 www.pdf-archive.com

KMM 59%

Ak riadim budúcnosť podniku, znamená pracovať s informáciami.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/kmm/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

mt-mm 56%

Štátny podnik, konzorcium, tichá spoločnosť, neziskové organizácie Personalistika - spôsoby vzniku a zániku pracovného pomeru, pracovná zmluva Personalistika - zákonník práce, mzdy Marketing - nástroje, etapy, mix Zásobovacie činnosti podniku Inflácia, nezamestnanosť, HDP, HNP Banková sústava na Slovensku a v EU Finančná gramotnosť, úver, úrok, nebankové inštitúcie, platobné karty, poistenie, sociálna podpora a pomoc, zmluvy, životné minimum, dane

https://www.pdf-archive.com/2017/06/09/mt-mm/

09/06/2017 www.pdf-archive.com

4Akciovy-trh 51%

pro sloučení více emisí jednoho podniku o různých jmenovitých hodnotách – pro zpřehlednění - psychologický důvod:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/4akciovy-trh/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Financi trhy 38%

1.1.5 Mateřská společnost - jednotka, která má jeden nebo více dceřiných společností Dceřiná společnost – jednotka, včetně jednoty typu osobní společnosti, jako je partnerství, která je ovládána jinou jednotkou (mateřskou) Ovládání – moc ovládat finančně a provozně jinou jednotku a mít z její činnosti užitek Skupina- mateřská společnost a všechny dceřiné společnosti Menšinový podíl – taková část zisku nebo ztráty a čistých aktiv dceřiné společnosti přiřaditelná podílům na kapitálu, které nejsou vlastněny mateřskou společností přímo nebo nepřímo přes jiné dceřiné společnosti Přidružená společnost – jednotka, na níž má investor podstatný vliv, není dceřinou společností ani účastí ve společném podniku Podstatný vliv – je moc účastnit se rozhodování o finančních a provozních politikách, není to ovládání ani spoluovládání Spoluovládání – smluvně dohodnuté sdílení ovládání ekonomické aktivity (vyžaduje jednomyslný souhlas stran sdílejících ovládání) Společné podnikání – 2 či více stran provozují ekonomickou aktivitu, která je předmětem spouovládání Spoluovládající – ten kdo spoluovládá společné podnikání Metoda pořizovacích nákladů – investice je zachycena v pořizovacích nákladech (zisky se zachycjí jako snižování pořizovacích nákladů) Ekvivalenční metoda – nejdříve zachycena v pořizovacích nákladech, pak upravena v poakviziční změny podílu investora na čistých aktivech Konsolidovaná účetní závěrka – závěrka za skupinu preprezentovaná jako závěrka jediné společnosti Individuální účetní závěrka – zveřejněna mateřskou společností, investorem nebo spolukládajícím.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 37%

1.1.5 Mateřská společnost - jednotka, která má jeden nebo více dceřiných společností Dceřiná společnost – jednotka, včetně jednoty typu osobní společnosti, jako je partnerství, která je ovládána jinou jednotkou (mateřskou) Ovládání – moc ovládat finančně a provozně jinou jednotku a mít z její činnosti užitek Skupina- mateřská společnost a všechny dceřiné společnosti Menšinový podíl – taková část zisku nebo ztráty a čistých aktiv dceřiné společnosti přiřaditelná podílům na kapitálu, které nejsou vlastněny mateřskou společností přímo nebo nepřímo přes jiné dceřiné společnosti Přidružená společnost – jednotka, na níž má investor podstatný vliv, není dceřinou společností ani účastí ve společném podniku Podstatný vliv – je moc účastnit se rozhodování o finančních a provozních politikách, není to ovládání ani spoluovládání Spoluovládání – smluvně dohodnuté sdílení ovládání ekonomické aktivity (vyžaduje jednomyslný souhlas stran sdílejících ovládání) Společné podnikání – 2 či více stran provozují ekonomickou aktivitu, která je předmětem spouovládání Spoluovládající – ten kdo spoluovládá společné podnikání Metoda pořizovacích nákladů – investice je zachycena v pořizovacích nákladech (zisky se zachycjí jako snižování pořizovacích nákladů) Ekvivalenční metoda – investice nejdříve zachycena v pořizovacích nákladech, pak upravena v poakviziční změny podílu investora na čistých aktivech Konsolidovaná účetní závěrka – závěrka za skupinu preprezentovaná jako závěrka jediné společnosti Individuální účetní závěrka – zveřejněna mateřskou společností, investorem nebo spoluovládajícím.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

24/01/2013 www.pdf-archive.com