Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podpis»:


Total: 170 results - 0.015 seconds

Deklaracja gry amatora 100%

(Podpis zawodnika) ………………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-gry-amatora/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa 1 97%

Miejscowość, data Podpis 3 Zawodnik I:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-1/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

ptsf deklracja 92%

…………………………………………………………… (MIEJSCOWOŚĆ I DATA) ………………………………………………………… (PODPIS) Deklaracja Członkowska nr __________ WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU LOKALNEGO ODDZIAŁU PTSF Członek opłacił składkę na rok …………………………………….

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/ptsf-deklracja/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego - wymiary MSE(1) 89%

Materia³ nazwisko podpis podpis nazwisko data Materia³ Jl.szt.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/21/00-tabelka-do-rys-wyk-i-zlozeniowego-wymiary-mse-1/

21/01/2015 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 89%

Oświadczenie Data i czytelny podpis rodzica Data i czytelny podpis ucznia Załączniki:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Formularz zgłoszeniowy drużyny do Ligi 89%

…...……………………………………...……………………………………...............……………………… LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Imię i Nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania Podpis* Biuro Organizacyjne Miejskiej Ligi Piłki Halowej ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/formularz-zg-oszeniowy-dru-yny-do-ligi/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA AVIORNIS 88%

Podpis nowego właściciela/ podpis noveho majitela/Unterschrift dem neuer bestizer/ Signature of new owner W kraju hodowcy gatunek / v kraju chovatela druh /in dem Zuchters Land der Art / in the country of breeder TAK podlega rejestracji / podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht nicht / to be subject to responsibility of registration NIE nie podlega rejestracji / ne podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht / to be not to responsibility of registration Potwierdzam, że następujące zwierzęta pochodzą z mojej hodowli i stanowią moją własność.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/18/potwierdzenie-pochodzenia-zwierz-cia-aviornis/

18/02/2016 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 88%

tel.…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… podpis ojca-matki-opiekuna prawnego ………………………………………………………………….

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

16027477010 87%

Opakowanie niedostateczne / wadliwe Towar posiada uszkodzenia połamanie stłuczenie wgniecenie zabrudzenie ( opis ) Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania Umowa zł gr MPK Nr Checked:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/16027477010/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

List przewozowy 87%

0 0 gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Towar posiada uszkodzenia połamanie stłuczenie wgniecenie zabrudzenie ( opis ) Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Zawartość 5000.00 Elektronika (XC) POBRANIE ZA TOWAR Kwota:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/list-przewozowy/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

List przewozowy 86%

ARMII KRAJOWEJ 61 50-541 WROCŁAW OPŁATA NETTO MPK zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania zł gr Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń zł gr zł gr zł gr Elektronika POBRANIE ZA TOWAR Kwota:

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/list-przewozowy/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

WNIOSEK O NADANIE LOGINU marek 86%

CEL ZŁOŻENIA1) X Znak sprawy Data przyjęcia i podpis nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR odblokowanie dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR II.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/wniosek-o-nadanie-loginu-marek/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 85%

Data i podpis rodzica................................................................................................................... ... Data i podpis rodzica...................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 85%

miejscowość, data podpis wolontariusza / podpis opiekuna (Ankieta pozostaje w archiwum Sztabu, w celu uzyskania identyfikatora należy złożyć podpis na OŚWIADCZENIU wolontariusza wygenerowanym z systemu).

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

PCM - Zgłoszenie 85%

data i podpis kandydata Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 85%

data i podpis kandydata Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

lp 16365996083 82%

725466856 PAKIET TERMIOWY SOBOTA OPŁATA BRUTTO zł gr II zł gr Deklaracja wartości zł gr Nr kuriera 1500.00 zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania zł gr Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń zł gr zł gr zł gr POBRANIE ZA TOWAR Kwota:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/lp-16365996083/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

Niżnik 82%

Niżnik Paulina 27.09.2000 Podpis sprzedawcy:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 78%

631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.* Data Czytelny podpis Opiekuna / Rodzica • Ja niżej podpisany oświadczam że wiem o udziale Harcerza którego jestem zwierzchnikiem w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez Hufiec ZHP Sochaczew, na zasadach opisanych w regulaminie kursu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 77%

(Data i podpis) Pieczątka serwisu Kto i kiedy stwierdził usterkę:

https://www.pdf-archive.com/2013/03/26/formularz-reklamacyjny/

26/03/2013 www.pdf-archive.com

druk 77%

opłata pieczęć, data i podpis zleceniodawcy nazwa odbiorcy Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa Dan-Pro.pl Daniel Chudziński nazwa odbiorcy cd.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/10/druk/

10/02/2015 www.pdf-archive.com

West-Cork-Daffodils-Brian-Perrott 77%

Wiesław Boksz imię, nazw isko i podpis osoby upow ażnionej do odebrania dokumentu imię, nazw isko i podpis osoby upow ażnionej do w ystaw ienia dokumentu

https://www.pdf-archive.com/2015/04/21/west-cork-daffodils-brian-perrott/

21/04/2015 www.pdf-archive.com

PODANIE-Studio 77%

(podpis) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA do Studia Wokalno - Instrumentalnego 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/02/podanie-studio/

02/05/2015 www.pdf-archive.com

Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania 77%

……………………………………… /podpis/ Potwierdzam odbiór zaświadczenia ……………………………………… /data i podpis/

https://www.pdf-archive.com/2015/05/06/pro-ba-o-wydanie-za-wiadczenia-o-prawie-do-g-osowania/

06/05/2015 www.pdf-archive.com