Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pokrycia»:


Total: 17 results - 0.016 seconds

pruc termin 2 2015 100%

Wyznacz dla niej pierwotną postać funkcji pokrycia (A,B,C,D,E), po czym rozwiąż problem pokrycia kolumn, wykonując stosowne przekształcenia.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/30/pruc-termin-2-2015/

30/06/2015 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 90%

Brak pokrycia kosztów poszukiwania i ratownictwa Koszty poszukiwania i ratownictwa bez żadnych dodatkowych opłat Brak pokrycia kosztów transportu do kraju Warta pokrywa koszty transportu bez ograniczeń kosztowych Brak usług assistance Szeroki zakres usług assistance, np.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS 78%

30-381 Kraków dokonanych z winy zawodników, cała drużyna - której członkami są Ci zawodnicy zobowiązana jest do pokrycia strat materialnych wynikłych z powyższego, zgodnie z wyceną nałożoną przez administratora obiektu.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/formularz-zg-oszeniowy-dzie-sportu-wziks/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys 78%

W przypadku spowodowania szkód, powstałych z mojej winy oraz z winy osób widniejących na liście poniżej, albo spowodowanych przez mój pojazd, zobowiązuję się do niezwłocznego ich naprawienia lub pokrycia kosztów związanych ich naprawą.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/o-wiadczenie-uczestnika-zlotu-meeting-of-japanese-toys/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 76%

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia kosztów naprawy.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 76%

Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeo w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 71%

a) Fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy – tworzony z zysku na pokrycie strat b) Organy wykonawcze JST upoważnione do zatwierdzania sprawozdań finansowych instytucji kultury, c) Zasady zmniejszania funduszu instytucji o nieumorzone środki z dotacji celowych inwestycyjnych oraz unijnych lub z innych źródeł otrzymanych na zakup lub wytworzenie majątku trwałego na rozliczenia międzyokresowe przychodów d) Zmniejszenie straty instytucji z tytułu pokrycia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z obcych źródeł pozostałymi przychodami operacyjnymi w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów już za 2014 rok.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 71%

§ 10 Podział zysków i kwestia pokrycia strat wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji Zarządu.

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

cw1 dioda 65%

W momencie pokrycia się rysowanej linii z fragmentem charakterystyki ten fragment charakterystyki staje się niewidoczny, czyli styczna tak właśnie powinna być narysowana.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/02/cw1-dioda/

02/02/2012 www.pdf-archive.com

stanowka 2015 63%

Hodowcy, którzy nie dostarczą danych klaczy do świadectwa pokrycia do 15 października 2015 będą podlegać karze finansowej!

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/stanowka-2015/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 61%

W razie braku zgłoszenia rezygnacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia kosztów niewykorzystanych obiadów.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

OFERT MOBILNY 4LATA 61%

Nie zastosowanie się Klienta / Użytkownika do powyższego zwalnia Getinfleet od obowiązku pokrycia kosztów świadczenia takiej Usługi oraz daje prawo do obciążenia Klienta kosztem usunięcia ewentualnych szkód powstałych w wyniku takiej Usługi.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 59%

* W przypadku tłumaczeń ustnych Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, jeśli takowe zaistnieją, oraz do zapewnienia niezbędnego sprzętu, gdy jego zastosowanie wiąże się z realizacją zlecenia.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 56%

przymusowa sprzedaż mienia celem pokrycia zobowiązań) i może utrudnić otrzymanie kredytu w przyszłości.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 52%

Wnioskodawca przy zawieraniu umowy kredytu był zobowiązany do pokrycia kosztów, m.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 46%

Stąd pojawiła się nazwa sum neapolitańskich oznaczająca obietnice bez pokrycia, albo niemożliwych do spłacenia pożyczek.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 37%

(2) zobowiązali się do ich pokrycia, zgodnie z postanowieniami umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com