Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pokud»:


Total: 60 results - 0.077 seconds

Votočvohoz.cz - podmínky 100%

Oblečení pochází z nekuřáckého prostředí, a pokud má nějaké vady, upozorňuji na ně dopředu.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/01/voto-vohoz-cz-podm-nky/

01/05/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 97%

Pokud soustavy naleznete doma, lze většinou veleopatrným dotazem na rodiče zjistit důvod jejich odložení – málokdy to bývá špatná funkce, nebo porucha-spíše to byl nevyhovující vzhled, jejich velikost, případně přímá příslušnost k určitému typu přístroje, který rodiče odložili společně se soustavami po zakoupení přístroje nového a nových soustav, většinou tzv.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

01 Desatero 97%

– Například svícení, pokud něco (třeba průchod, nebo občerstvení) nesvítí, je třeba neprodleně požádat barmany, nebo tzv.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/13/01-desatero/

13/11/2015 www.pdf-archive.com

Auxíkova kuchařka na průběh funkce 94%

Jako první si určíme definiční obor D(f), a ten nás zajímá, akorát pokud je to lomená funkce (x ve jmenovateli), nebo nějaká píčovina typu tangens/kotangens, prostě nespojitá funkce.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/aux-kova-kucha-ka-na-pr-b-h-funkce-1/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

SRS40-48 92%

Základním parametrem, který popisuje reakci materiálu na mechanické namáhání, pokud jde o pružnou, tedy vratnou deformaci, je modul pružnosti v tahu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

signdate 92%

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46   Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeno zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození Klienta a identifikace Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je­li odstoupení odesláno ČSOB v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo­li k odstoupení od Smlouvy, je Klient povinen ČSOB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úrok ve výši sjednané ve Smlouvě, na kterou by ČSOB vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SRS20-29 88%

Konstrukce totiž musí být „tuhá“ nejen pokud jde o samotný materiál, ale i o skříň jako celek.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 88%

Pokud se nìkde hovoøí o „ladìní“ reproduktorových soustav, rozumí se tím zpravidla nastavování výhybek tak, aby výsledek splòoval požadavky nebo pøedstavy konstruktéra a, což je možná ještì dùležitìjší, jeho spolupracovníkù, pøátel, pøíbuzných, a ovšem kritikù.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Sazebnik CaW-08G-03-01-14 88%

Pokud Banka úrokovou sazbu pro takové vkladové období neuveřejňuje, použije se úroková sazba,která odpovídá nejbližšímu kratšímu vkladovému období, pro které Banka Uveřejňuje příslušnou sazbu, ponížena o 1%.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/27/sazebnik-caw-08g-03-01-14/

27/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 88%

Èasy stavby tunerù se soustøedìnou selektivitou asi nenávratnì minuly, analogové gramofony již také nejsou ve støedu zájmu a do samovýroby pøehrávaèe CD se duševnì zdravý èlovìk tìžko pustí, pokud by nemìl v úmyslu èasem pøejít na malosériovou výrobu nìjakého toho highendového úletu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

5Derivátový trh 87%

1) má jednu či více podkladových proměnných (IR, cena CP, cena komodity, měnový kurs apod.) a jednu či více jmenovitých hodnot (počet určitých jednotek) či platebních ustanovení (vypořádací částka) 2) nevyžaduje počáteční čistou investici a pokud vyžaduje, pak je nižší než kolik by se požadovalo u jiných kontraktů s podobnými reakcemi na změny tržních faktorů 3) podmínky derivátu požadují či umožňují čisté vypořádání, a to i mimo kontrakt – vypořádání proběhne v budoucnu Druhy derivátů Pevné termínové operace - forwardy – OTC derivát s vypořádáním dvou pokladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti (déle než na spotovém trhu) – vypořádání proběhne až na konci - futures – standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burse, probíhá denní vypořádání - swapy – OTC derivát s vypořádáním ve více okamžicích v budoucnosti, tzn.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/5deriv-tov-trh/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

am-777 86%

Napájecí zdroj je samostatným prvkem rozvodu a není součástí balení anténního zesilovače , je tedy nutno je zakoupit samostatně - doporučujeme zdroj PS-101 anténa1 anténa2 VKV radio DAB radio připojení k nap.zdroji a výstup signálu Zisk jednotlivých antén lze regulovat - a největší zesílení nemusí být tou nejlepší volbou pokud tedy některé kanály kostkují zkuste zesílení dané antény snížit a znovu naskenovat problematický kanál .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-777/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

am-797 86%

Napájecí zdroj je samostatným prvkem rozvodu a není součástí balení anténního zesilovače , je tedy nutno je zakoupit samostatně - doporučujeme zdroj PSU-212 nebo PS-101 anténa1 anténa2 VKV radio připojení k nap.zdroji DAB radio a výstup signálu Zisk jednotlivých antén lze regulovat - a největší zesílení nemusí být tou nejlepší volbou - pokud tedy některé kanály kostkují zkuste zesílení dané antény snížit a znovu naskenovat problematický kanál .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-797/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

SoilMod 85%

Pouze pokud je stroj/zařízené v blízkosti zásobní nádrže(musí být v triggeru pro hnojivo) Překlady;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 84%

Dále pak žalobu zamítl v rozsahu žalobního návrhu, kterým se žalobce domáhal uložení povinnosti omluvit se žalobci na stránkách týdeníku Reflex omluvou ve výroku uvedeného znění, týkající se uveřejnění fotografie s přimalovaným klaunským líčením žalobce a zmínkou o zkrachování cestovky pro plyšáky, kde mělo být uvedeno, že tyto informace nebyly pravdivé (výrok III.), zamítl také žalobu, pokud se jí žalobce domáhal, aby žalovaný byl povinen uveřejnit na webových stránkách Reflex.cz omluvu v tomto výroku uvedeného znění (výrok IV.).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

SRS30-39 83%

Pokud chceme, aby soustava v oblasti dìlicí frekvence mìla co nejmenší index smìrovosti a nemùžeme dosáhnout toho, aby vzdálenost záøièù byla podstatnì menší než polovina vlnové délky na dìlicí frekvenci, musíme vhodnì zvolit kombinaci vzdálenosti záøièù a dìlicí frekvence tak, abychom se „strefili“ do minima indexu smìrovosti.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

tin-ukol3 81%

Pokud je na druh´em z´ asobn´ıku pouze symbol # (dno z´asobn´ıku) a vstup dvojp´askov´eho z´asobn´ıku obsahuje jeˇstˇe nepr´ azdn´ y ˇretˇezec, pˇreˇcteme symbol z p´asky a uloˇz´ıme jej na vrchol prvn´ıho z´asobn´ıku.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/13/tin-ukol3/

13/12/2011 www.pdf-archive.com

4Akciovy-trh 80%

akce na jméno, akcie na majitele Zvýšení základního kapitálu - upsáním nových akcií nebo z kapitálu (z vlastních zdrojů) Upsáním nových akcií - nové akcie musí být přednostně nabídnuty stávajícím akcionářům - emisní kurs akcie nesmí být nižší než jeho jmenovitá hodnota – pokud je, pak musí být jmenovitá hodnota snížena (a tím i základní kapitál) - při tržní hodnotě nižší než je jmenovitá hodnota akcie lze také stávající společnost přetransformovat na nový subjekt, do kterého akcionáři vloží své akcie - stávající akcionáři mají právo na nákup akcií s určitým diskontem, proto i v praxi toto právo prodávají na trhu - nová emise probíhá většinou prostřednictvím finanční instituce - způsoby nové emise:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/4akciovy-trh/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

Podmínky va 79%

  Pokud   tak   vítězové   neučiní,   vyhrazují   si   společnosti   Student   Agency   a   Busbud   právo   vybrat   náhradního   vítěze   s   použitím   postupu,  který  je  podrobně  popsán  níže.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/podm-nky-va/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky StudentAgency 79%

  Pokud   tak   vítězové   neučiní,   vyhrazují   si   společnosti   Student   Agency   a   Busbud   právo   vybrat   náhradního   vítěze   s   použitím   postupu,  který  je  podrobně  popsán  níže.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/podm-nky-studentagency/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky studentagency 79%

  Pokud   tak   vítězové   neučiní,   vyhrazují   si   společnosti   Student   Agency   a   Busbud   právo   vybrat   náhradního   vítěze   s   použitím   postupu,  který  je  podrobně  popsán  níže.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/16/podm-nky-studentagency/

16/10/2015 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 79%

Beneše – po schodech a cestách na Letenské sady – Letenské sady, případně jiná trasa, pokud dojde k její změně (dále též jen „průvod“).

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

DU-zadani0302 78%

Pokud L je regul´arn´ı, uved’te regul´arn´ı gramatiku generuj´ıc´ı anebo koneˇcn´ y deterministick´ y automat akceptuj´ıc´ı dan´ y jazyk.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/07/du-zadani0302/

07/10/2012 www.pdf-archive.com

am-787 78%

Napájecí zdroj je samostatným prvkem rozvodu a není součástí balení anténního zesilovače , je tedy nutno jej zakoupit samostatně - doporučujeme zdroj PSU-212 nebo PS-101 anténa1 anténa2 VKV radio připojení k nap.zdroji DAB radio a výstupy signálu Zisk jednotlivých antén lze regulovat - největší zesílení nemusí být tou nejlepší volbou - pokud tedy některé kanály kostkují zkuste zesílení dané antény snížit a znovu naskenovat problematický kanál .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-787/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

modage finalkonecne 75%

LIFT// Jáchym Bouzek Anežka Bauer Hájková Ľubica Skalská MOD.AGE “ svět mezi prsty Letní vánek vám příjemně hladí sluncem zalité linie těla, které jste ještě před pár dny mořili posledními cviky břišních svalů, pokud patříte k těm svědomitějším.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/14/modage-finalkonecne/

14/08/2016 www.pdf-archive.com