Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poniewa»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

Metody prob 2 100%

Poka¿emy, ¿e lim F x   F xO  , Poniewa¿ F niemalej¹ca wiêc x  xO granica lim F x  istnieje i mo¿emy wzi¹ã dowolny rosn¹cy ci¹g x n zbie¿ny x  xO lewostronnie do xO i zbadaã czy granica lim F x n   F xO  .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-2/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 49%

khkRk (9) Poniewa» f 0 (x0 ) jest odzworowaniem liniowym i ci¡gªym dziaªaj¡cym z Rk do Rm , wi¦c (10) kf 0 (x0 )(h)kRm ≤ c1 khkRk .

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com