Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «postanowienie»:


Total: 34 results - 0.028 seconds

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 100%

Powód zakwestionował również postanowienie zawarte w § 7 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 96%

By określone postanowienie umowy mogło zostać uznane za niedozwolone postanowienie umowne spełnione muszą zostać cztery warunki:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

IMG 0001 83%

4.Zwolnićzobowią7kuzachowaniatajemnicysfuzbowejpracownikawykonującegonieniejsze określonym postanowienie w zakresie w nim - niezwłocznie, 5.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img-0001/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 82%

W uzasadnieniu pozwany wskazał, że kwestionowane przez powoda postanowienie nie jest klauzulą niedozwoloną, co świadczy o niezasadności powództwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 80%

Powodowie podnieśli, że postanowienie nr (…) spełnia przesłanki z art.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

katechizm-bierzmowanych1 76%

Mocne postanowienie poprawy 4.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/08/katechizm-bierzmowanych1/

08/01/2018 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 74%

akt II CZ 59/17 POSTANOWIENIE Dnia 8 września 2017 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

III C 170 16 72%

akt III C 170/16 POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

IMG 65%

31I,8I-22,3]1-81-23 Fax 1071).3?1_81-21 Wrocław, dnia 6/13 l0 czerwęażDl3r, POSTANOWIENIE ożądaniuwydaniawykazupołączeńtelekomunikacyjnychlubinnychdanych związanych z połączeniem Tomasz kozioł _ prokurator Okręgowej, po zapoznaniu się z prokuratury prokuratury Rejonowej delegowany do al<tamipostępowania przygotowawcz_ego V Ds 6/13 portalu chomikuj,plbezzęzwolenia cudzego w sprawie rozpowszechniania w Internecie na tj, czyn autorstwa Lynn Raven i innych utworów utworu w postaci ksią.zki "Pocałunek demona"

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 62%

Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 62%

Wskazane postanowienie należy uznać za niedozwolone (w rozumieniu art.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 62%

z siedzibą w Warszawie o zapłatę solidarnie kwoty XXX zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 21 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty oraz ustalenie, iż postanowienie zawarte w § 3 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 61%

Jak wynika z pisma pozwanego, warunki umowy nie były indywidualnie uzgadniane, zakwestionowane postanowienie załącznika do umowy jest sprzeczne z dobrymi obyczajami jako niewyrażone prostym, zrozumiałym językiem pozwalającym konsumentowi na zrozumienie mechanizmu przeliczania waluty obcej i na przewidzenie konsekwencji ekonomicznych umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 61%

W przypadku pojawienia się na polu gry osoby łamiącej postanowienie tego punktu regulaminu, należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 60%

§ 5 POSTANOWIENIE KOŃCOWE W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

SO Wawa XXIV C 109 16 Pozew zbiorowy postanowienie PKO BP 59%

akt XXIV C 109/16 POSTANOWIENIE Dnia 9 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie następującym:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/so-wawa-xxiv-c-109-16-pozew-zbiorowy-postanowienie-pko-bp/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 56%

1 umowy kredytu, zawarto postanowienie umowne, zgodnie z którym xxxxxxxxxx udzielił kredytobiorcy, na jego wniosek, kredytu xxxxxxx waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej xxxxxxx S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 55%

Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jego postanowień.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 54%

Uznanie klauzuli umownej za abuzywną prowadzi do przyjęcia, że postanowienie jest bezskuteczne w stosunku do stron umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 50%

1 w/w umowy zawarto postanowienie, zgodnie z którym pozwany bank udzielił kredytu w złotych indeksowanego kursem (...) w wysokości 150.000,00 złotych, a równowartość wskazanej kwoty w walucie (...) zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna (...) Banku z dnia wypłaty pierwszej transzy (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 49%

1 umowy zawarte było postanowienie, iż kredyt był indeksowany do waluty obcej, to jest franka szwajcarskiego ( (...)).

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 47%

Sąd Rejonowy w Skierniewicach nadał (...) klauzulę wykonalności z ograniczeniem odpowiedzialności dłużników do kwoty 561.449,36 zł /postanowienie z dnia 02 października 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 46%

Postanowienie o przejęciu postępowania doręcza się stronie albo kontrolowanemu oraz organowi, który prowadził postępowanie.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 43%

Postanowienie regulaminu kredytu hipotecznego nie zostały indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcami.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 42%

Wskazali, że tego rodzaju postanowienie stanowi zaprzeczenie waloryzacji świadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com