Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 December at 09:18 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «potvr»:


Total: 4 results - 0.007 seconds

KRST ili HLEB 100%

Dati tekstovi su ono najboqe {to je do sada re~eno i potvr|eno u `ivotu, od qudi koji su svoj `ivot posvetili slu`ewu Hristu u mona{tvu dugi niz godina, qudi opitnih u duhovnom `ivotu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/krst-ili-hleb/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

26.07.2005 83%

U poru{enoj katoli~koj crkvi u ljubijskom selu Bri{evo slu`ena misa zadu{nica Nakon razbojni{tva nad pripadnikom EUFOR-a Ora{je Policajci ugasili po`ar ORA[JE - Pripadnici ora{ke Policijske stanice su u nedjelju oko pono}i u centru Ora{ja uz pomo} vatrogasnih aparata uspjeli lokalizirati po`ar na autobomilu askona, ~iji je vlasnik ~lan HDZ-a Pero Vinceti} (55) iz Donje Mahale pored Ora{ja, potvr|eno je ju~er u policiji.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2011 54%

Okru `ni sud Tre bi nje }e se o odre|ivanju pritvora dvojici mladi}a odrediti danas, potvr|eno je ju~e u ovoj pravosudnoj instituciji.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

3523nap05 47%

Sva sela gde je prisustvo virusa potvr|eno i krug oko wih polupre~ika 100 kilometara, re{ewima Uprave za veterinu Ministarstva poqoprivrede i za{tite `ivotne sredine progla{ena su zara- `enim podru~jima.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com