Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «potwierdzam»:


Total: 15 results - 0.008 seconds

List przewozowy 100%

ARMII KRAJOWEJ 61 50-541 WROCŁAW OPŁATA NETTO MPK zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania zł gr Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń zł gr zł gr zł gr Elektronika POBRANIE ZA TOWAR Kwota:

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/list-przewozowy/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

16027477010 95%

357513-06-737532-0 U W A G I OPŁATA NETTO Umowa zł gr MPK Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/16027477010/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

List przewozowy 95%

Opakowanie niedostateczne / wadliwe Towar posiada uszkodzenia połamanie stłuczenie wgniecenie zabrudzenie ( opis ) Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/list-przewozowy/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

lp 16365996083 93%

725466856 PAKIET TERMIOWY SOBOTA OPŁATA BRUTTO zł gr II zł gr Deklaracja wartości zł gr Nr kuriera 1500.00 zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania zł gr Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń zł gr zł gr zł gr POBRANIE ZA TOWAR Kwota:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/lp-16365996083/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa 1 83%

zm.) Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-1/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania 83%

……………………………………… /podpis/ Potwierdzam odbiór zaświadczenia ……………………………………… /data i podpis/

https://www.pdf-archive.com/2015/05/06/pro-ba-o-wydanie-za-wiadczenia-o-prawie-do-g-osowania/

06/05/2015 www.pdf-archive.com

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83%

/numer zaświadczenia w rejestrze/ ZAŚWIADCZENIE Potwierdzam, że………………………………………………………………………………………… /imię i nazwisko ucznia/ będzie uczniem* / będzie kontynuował edukację* w ……………………………………………………… /podać pełną nazwę szkoły/ prowadzonej przez ……………………………………………………………………………………….

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-2-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 83%

…………………………………… /numer zaświadczenia w rejestrze/ ZAŚWIADCZENIE Potwierdzam, że…………………………………………………………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-3-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 83%

w banku ………………………………………………………………………………… Zgodność z prawdą powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA AVIORNIS 82%

Podpis nowego właściciela/ podpis noveho majitela/Unterschrift dem neuer bestizer/ Signature of new owner W kraju hodowcy gatunek / v kraju chovatela druh /in dem Zuchters Land der Art / in the country of breeder TAK podlega rejestracji / podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht nicht / to be subject to responsibility of registration NIE nie podlega rejestracji / ne podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht / to be not to responsibility of registration Potwierdzam, że następujące zwierzęta pochodzą z mojej hodowli i stanowią moją własność.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/18/potwierdzenie-pochodzenia-zwierz-cia-aviornis/

18/02/2016 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 79%

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji (w postaci symulacji wysokości rat) o kosztach obsługi kredytu/pożyczki w przypadku niekorzystnej dla mnie zmiany stopy procentowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Niżnik 78%

Niżnik Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam (w imieniu swoim oraz innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności), że zapoznałem się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa oraz pozostałymi istotnymi informacjami wymaganymi ustawą "O usługach turystycznych", znajdującymi się w katalogu z przedmiotową ofertą, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

Biwak-Azymut na przygode.PDF 76%

Znajomość powyższych regulaminów potwierdzam własnoręcznym podpisem.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/biwak-azymut-na-przygode/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

r4 68%

Rozumiem, że gdybym cierpiał na jakiekolwiek dolegliwości stałe lub czasowe mogące mieć wpływ na sposób kontroli nad pojazdem w momencie rozpoczęcia treningu, nie będę uczestniczył w treningu i zgłoszę ten fakt kierownikowi treningów, co potwierdzam własnym podpisem.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r4/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

umowa 31%

3.Potwierdzam odbiór WU (kod:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com