Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «povinen»:


Total: 11 results - 0.053 seconds

AAA auto Smlouva a Podminky2 100%

V případě, že kupující uplatní nárok na slevu z kupni ceny, je prodávající povinen uhradit kupujícímu požadovanou částku slevy do 15 (patnácti) dnů ode dne doručeni žádosti o její proplaceni, jinak bude kupujicimu povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1°/o dlužné částky za každý den prodlení.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/05/aaa-auto-smlouva-a-podminky2/

05/02/2012 www.pdf-archive.com

eet-cedulka 94%

Informační povinnost o EET v provozovně Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/eet-cedulka/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

signdate 92%

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46   Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeno zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození Klienta a identifikace Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je­li odstoupení odesláno ČSOB v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo­li k odstoupení od Smlouvy, je Klient povinen ČSOB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úrok ve výši sjednané ve Smlouvě, na kterou by ČSOB vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Pomahat a chranit 76%

„Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy"), není povinen dodržovat § 4 písm.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/11/pomahat-a-chranit/

11/04/2012 www.pdf-archive.com

8To 185 2017 9 ANONYM 67%

1 trestního řádu) - nejvyšší státní zástupce, který je povinen v dovolání uvést, zda je podává ve prospěch či v neprospěch obviněného (§ 265d odst.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/8to-185-2017-9-anonym/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

cc vypoved 63%

přeplatek nižší než 100 Kč se nevrací, je použit k úhradě nezbytně vynaložených nákladů na uzavření kartového účtu) • jste povinen(a) neprodleně uhradit aktuální zůstatek v plné výši • je generován měsíční výpis (dokud není zůstatek plně uhrazen nebo vrácen přeplatek) Po úplném splacení zůstatku (příp.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/cc-vypoved/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

Akciove trhy a investovani 60%

Upisovatel je povinen splatit případné emisní ážio a alespoň 10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/akciove-trhy-a-investovani/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-cs 54%

Pokud návštěvník o takovéto zdravotní indispozici ví, nebo byl v kontaktu s infekčními osobami, je povinen toto nahlásit před započetím samotné exkurze na recepci Návštěvnického centra.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-cs/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 54%

Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 8.228 Kč, a to do 3 dnů do právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátky JUDr.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

Scan0010.PDF 45%

Dodavatel je povinen sd6lit pii vy26dAni zadlvaci dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasil6ny piipadne dodatedn6 informace kzadlvacim podminkdm.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/15/scan0010/

15/08/2017 www.pdf-archive.com

7ukoly 36%

Dle této smlouvy je věřitel povinen odložit své právo na vyvlastnění, pokud bude dlužník schopen v určitém čase dohnat svůj splátkový kalendář.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com