Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «povinnosti»:


Total: 12 results - 0.047 seconds

stanovisko ZMOS HSR SR 18.8. 2014 - kópia 100%

Najväčšou zmenou je návrh na zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/stanovisko-zmos-hsr-sr-18-8-2014-k-pia/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA AVIORNIS 87%

Podpis nowego właściciela/ podpis noveho majitela/Unterschrift dem neuer bestizer/ Signature of new owner W kraju hodowcy gatunek / v kraju chovatela druh /in dem Zuchters Land der Art / in the country of breeder TAK podlega rejestracji / podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht nicht / to be subject to responsibility of registration NIE nie podlega rejestracji / ne podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht / to be not to responsibility of registration Potwierdzam, że następujące zwierzęta pochodzą z mojej hodowli i stanowią moją własność.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/18/potwierdzenie-pochodzenia-zwierz-cia-aviornis/

18/02/2016 www.pdf-archive.com

diplomova prace andrea pekarkova 69%

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu.li licednci k jejímu užití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/11/diplomova-prace-andrea-pekarkova/

11/12/2014 www.pdf-archive.com

signdate 63%

  Část I ­ Smlouva o ČSOB spotřebitelském úvěru   I.1. Obchodní podmínky Součástí Smlouvy o spotřebitelském úvěru jsou Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry v platném znění, se kterými se Klient seznámil, a podpisem Smlouvy s nimi vyslovuje svůj souhlas. To znamená, že jsou smluvní strany vázány nejen Smlouvou o spotřebitelském úvěru, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v Obchodních podmínkách pro ČSOB Spotřebitelské úvěry a že nesplnění povinnosti vyplývající z těchto podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Odchylná ujednání ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru mají přednost před zněním Obchodních podmínek pro ČSOB Spotřebitelské úvěry.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Akciove trhy a investovani 56%

-Je méně transparentní než akciová spol.t, neboť má menší povinnosti při zveřejňování svých finančních ukazatelů -Není předepsána struktura řízení (Ltd.) akciová společnost- její kapitál se skládá z příspěvků akcionářů, za příspěvky akcionáři dostávají akcie- mohou je kdykoli prodat.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/akciove-trhy-a-investovani/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

AAA auto Smlouva a Podminky2 52%

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti, na kterou se tato smluvní pokuta vztahuje.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/05/aaa-auto-smlouva-a-podminky2/

05/02/2012 www.pdf-archive.com

vypr otazky 48%

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v rámci životního prostředí (technologie-is-odpady_isicte.ppt str 97) Úvod:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/vypr-otazky/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

ŠVP - Management obchodu a služeb - Tisk 48%

- komunikuje v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného i pracovního života, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata efektivně pracuje s cizojazyčným textem včetně odborného, zpracuje ho a využívá jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností využívá jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřuje se srozumitelně a souvisle orientuje se v činnosti živností, obchodních společností včetně bank, pojišťoven a penzijních fondů prakticky aplikuje poznatky z ekonomiky, práva a marketingu při řešení ekonomických problémů zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců efektivně hospodaří s finančními prostředky 3 SOŠ a SOU, Poděbradská 94, Pardubice - ŠVP - Management obchodu a služeb provádí finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty) provádí základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběžným majetkem (nákup, evidence, prodej) provádí základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepsání, využití kapacity dlouhodobého majetku) provádí základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, zákonného pojištění, daně z příjmů) účtuje běžné účetní a hospodářské operace (pohledávky, závazky, náklady a výnosy), zjistí daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmů provádí účetní závěrku a uzávěrku pracuje se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledá potřebné informace, pracuje s nimi, správně je interpretuje a využívá pro svoji práci pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením je schopen posuzovat a prakticky využívat informace komunikačních technologií komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace ovládá klávesnici počítače a vyhotovuje základní druhy písemností v normalizované úpravě řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti pracuje v týmu, upevňuje interpersonální vztahy a adekvátně jedná s lidmi má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ekonomické oblasti sleduje aktuální dění v národní, unijní a světové ekonomice, odhadne dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii uplatňuje mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů jedná odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný myslí kriticky – tj.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/09/vp-management-obchodu-a-slu-eb-tisk/

09/12/2012 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 42%

za účelem zajištění této povinnosti se účastník zavazuje, že zajistí, aby bezpečnost byla chráněna osobami v dostatečném počtu a s dostatečným poučením a aby tyto osoby oddělovaly vozidlo od ostatních účastníků průvodu a přihlížejících osob provazem či jinou vhodnou zábranou;

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 41%

Pri rezervácii zo strany Klienta, Klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

7ukoly 34%

FATCA - Nový daňový zákon Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), který Spojené státy přijaly, s cílem zabránit daňovým únikům amerických občanů, přináší povinnosti také pro české finanční ústavy.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 32%

Dále pak žalobu zamítl v rozsahu žalobního návrhu, kterým se žalobce domáhal uložení povinnosti omluvit se žalobci na stránkách týdeníku Reflex omluvou ve výroku uvedeného znění, týkající se uveřejnění fotografie s přimalovaným klaunským líčením žalobce a zmínkou o zkrachování cestovky pro plyšáky, kde mělo být uvedeno, že tyto informace nebyly pravdivé (výrok III.), zamítl také žalobu, pokud se jí žalobce domáhal, aby žalovaný byl povinen uveřejnit na webových stránkách Reflex.cz omluvu v tomto výroku uvedeného znění (výrok IV.).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com