Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pozwany»:


Total: 26 results - 0.031 seconds

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 100%

Strona powodowa twierdziła w uzasadnieniu pozwu, że umowa została zawarta przez strony według standardowego wzorca umownego stosowanego przez pozwany bank, a jej 3 Sygn.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 97%

1 w/w umowy zawarto postanowienie, zgodnie z którym pozwany bank udzielił kredytu w złotych indeksowanego kursem (...) w wysokości 150.000,00 złotych, a równowartość wskazanej kwoty w walucie (...) zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna (...) Banku z dnia wypłaty pierwszej transzy (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 94%

Zgodnie bowiem z opinią sporządzoną na jej zlecenie całkowite koszty kredytu udzielonego powódce wynoszą 335.965,71 zł, natomiast pozwany bank zapewnia ją w umowie, że całkowity koszt wynosi 305.095,61 zł, a zatem bank wprowadziła podstępnie w błąd, gdyż rzeczywisty koszt kredytu był wyższy o 30.870,10 zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 92%

Pozwany bank nie miał podstaw, aby wypowiedzieć jej umowę kredytu, gdyż nigdy nie zalegała ona z płatnościami rat.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 91%

zawarł z pozwanym umowę kredytu hipotecznego nr (...)(...), a pozwany nie uregulował zobowiązań z tej umowy, co skutkowało jej wypowiedzeniem przez bank.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 87%

Powodowie wskazali, że pozwany Bank dowolnie ustalał kurs waluty obcej do której indeksowany był kredyt, (pozew k.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 86%

wniósł pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym i domagał się tego, aby pozwany – (...) S.A z siedzibą w W.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 83%

nie wiążą powoda, a także wniósł o zasądzenie kwoty 7.127,28 zł jako równowartości 1.800 CHF tytułem nienależnego pozwanemu świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, jako różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytu określonym w klauzuli niedozwolonej i faktycznie pobranym przez pozwany bank, a oprocentowaniem kredytu wskazanym wprost w umowie kredytowej;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 81%

zawartego w załączniku nr (…) do w/w umowy, którymi posługuje się pozwany - Bank (…) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 80%

W odpowiedzi na pozew z dnia 10 sierpnia 2015 roku pozwany xxxxxxxxxx S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 79%

W ocenie powodów, w chwili podpisywania umowy kredytowej wysokość zobowiązań powodów pozostawała nieznana a kwota kredytu oraz wysokość rat spłaty kredytu oraz zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu uzależniona była od kursu franka szwajcarskiego ( (...)) obowiązującego u pozwanego, który to kurs pozwany określa w sposób arbitralny, nie będąc ograniczony żadnymi postanowieniami umownymi lub ustawowymi.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 78%

5) po wypłacie sumy kredytowej miernikiem zadłużenia stawała się waluta obca w postaci franka szwajcarskiego, zaś podmiotem wyłącznie uprawnionym do ustalenia wartości tego miernika jest pozwany bank.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 69%

Pozwany analizuje spread oferowany przez inne banki i przyjmuje spread na środkowym poziomie.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 66%

Nie zostali także poinformowani o wymaganym przez pozwany bank ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego w TU Allizanz Polska S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 56%

Pozwany wskazał, że powódka zawarła z nim w dniu 20 października 2011 roku aneks do umowy o kredyt hipoteczny decydując się na spłatę bezpośrednio w walucie CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 55%

Powodowie zakwestionowali istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym - (...), w którym pozwany stwierdził, że powodowie są dłużnikami solidarnymi na kwotę 654.805,21 zł z tytułu umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 41%

4 – 25) W odpowiedzi na pozew pozwany ----------------------- S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 41%

Pozwany wniósł o oddalenie zażalenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 36%

Pozwany wszczął przeciwko powodowi egzekucją na podstawie powołanego powyżej tytułu wykonawczego, która była prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcina Żydaka, sygn.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 29%

2 – 39) W dniu 30 grudnia 2015 roku pozwany (...) Bank (...) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com