PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 September at 19:34 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «prawem»:


Total: 110 results - 0.047 seconds

referat-informatyka 100%

Jeżeli już mowa o kserowaniu, jest to zgodnie z prawem legalne, jednak pod jednym, niezwykle ważnym względem, że materiał będzie kserowany jedynie we fragmentach.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

wymagania-na-stopnie-harc. 89%

Postawa ta jest zawsze zgodna z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim:

https://www.pdf-archive.com/2013/08/11/wymagania-na-stopnie-harc/

11/08/2013 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 86%

powodowie złożyli pismo, w którym podnieśli, że w dacie zawierania umowy nie było prawnych podstaw do udzielania kredytów w walucie polskiej indeksowanych do waluty obcej, wysokość zobowiązania nie była prawidłowo sprecyzowana, a bank dysponował arbitralnie możliwością manipulacji kursu waluty obcej, kluczowe postanowienia umowy są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, co czyni ją nieważną.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

raport wsi 83%

49) nałożyła na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek podania do publicznej wiadomości sporządzonego przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Raportu o działalności żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego wykraczających poza określony prawem obszar działań tych służb.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 81%

Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora tylko w razie stwierdzenia jego niezgodności z polskim prawem.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 81%

W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Swod zakonow Rossijskoj Imperii 80%

Sąd dysponował pełnym prawem zbierania materiału dowodowego z własnej inicjatywy47.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/swod-zakonow-rossijskoj-imperii/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 80%

Treść publikowanych usług - domena - Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia treści - hosting - - - - dostarczonych przez Klienta jeśli uzna, że nie spełniają wymogów technicznych, są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Stanowiska+PTS+(2007+i+2010) 78%

Czyn pedofilny rozumiany jest jako zabronione prawem seksualne wykorzystanie dziecka poniżej lat 15 przez osobę pełnoletnią.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/18/stanowiska-pts-2007-i-2010/

18/08/2014 www.pdf-archive.com

DAWID KOKOT PRAWNIK 75%

w sprawach klientów indywidualnych zajmuje się w szczególności prawem rodzinnym (rozwód, alimenty, opieka nad dziećmi), spadkowym (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku) oraz prawem karnym .

https://www.pdf-archive.com/2014/01/18/dawid-kokot-prawnik/

18/01/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 72%

Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 71%

Facebook – działający zgodnie z prawem międzynarodowy darmowy portal społecznościowy.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 71%

Facebook – działający zgodnie z prawem międzynarodowy darmowy portal społecznościowy.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

konferencja zadanie 2 (1) 70%

są niewspółmiernie leczenia chorób i Motywacja do podjęcia realizacji Zadania 2 Edukacja zdrowotna jest niezbywalnym prawem kaŜdego dziecka, gdyŜ to w dzieciństwie kształtują się nawyki Ŝywieniowe i związane z aktywnością fizyczną.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/konferencja-zadanie-2-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

KOD rolnicy2 - do druku 70%

Te nowe zasady, dotyczące obrotu ziemią, są sprzeczne z polską Konstytucją oraz prawem Unii Europejskiej i łamią Wasze podstawowe prawa:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/kod-rolnicy2-do-druku/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

ShardTeam Aktualizacja 1.3.3 70%

ShardTeam Kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez podania autora tłumaczenia jest niezgodne z prawem.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/09/shardteam-aktualizacja-1-3-3/

09/09/2016 www.pdf-archive.com

Konstytucja-WPA-PNG 70%

Jesteśmy wspólnotą obywateli, społeczeństwem wolnych ludzi.      ● Najwyższym prawem na terenie całego obszaru jest nienaruszalne prawo  własności.    ● Każdy człowiek ma pewną dowolność do dysponowania swoją uczciwie  nabytą własnością wedle własnych potrzeb.    ● Jako prawo własności należy rozumieć też prawo do wolności i  samostanowienia.    ● Żaden organ państwa nie posiada monopolu na sprawowanie władzy i każdy  obywatel może zrezygnować z jego usług, dokonując secesji wraz z całą  swoją własnością.  Secesja odbiera możliwość korzystania z wszelkich usług rządu i nie wiąże  się z żadnymi innymi wykluczeniami.    ● Każdy obywatel ma prawo do stanowienia prawa w obszarze swojej  własności.    ● Rząd nie posiada żadnych terytoriów prócz tych, które są jego własnością.    ● Rząd funkcjonuje na zasadach takich jak każda inna działalność  gospodarcza.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/konstytucja-wpa-png/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa 70%

Relacje między prawem a moralnością 25.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/02/pytania-na-sprawdzian-z-prawoznawstwa/

02/01/2020 www.pdf-archive.com

r1 68%

punktów niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu imprezy, a w przypadkach przewidzianych prawem zostaną przekazane policji.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r1/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

Pius IX - Syllabus Errorum 68%

jest on sam sobie prawem, a jego naturalne możliwości wystarczają do zapewnienia dobra ludziom i ludom.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/06/pius-ix-syllabus-errorum/

06/01/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 67%

Zakazane jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń Konkursowych o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 67%

Ze względu na brak prywatnego interesu celem działania oskarżyciela nie jest ukaranie sprawcy za wszelką cenę, naprawienie szkody itp., lecz uzyskanie sprawiedliwego i zgodnego z prawem rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 67%

Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

regulamin-II-biegu-kanteckiego 66%

Zastrzega sobie także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/regulamin-ii-biegu-kanteckiego/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 66%

Organizator ma prawo usunąć odpowiedzi konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora lub Wykonawcy, lub prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub inne niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com