Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 May at 10:29 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «procentowych»:


Total: 16 results - 0.038 seconds

makro-sciaga 100%

Wpływa to na spadek stóp procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/makro-sciaga/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

odpowiedzi-ani 83%

Czy podniesienie stóp procentowych zwiększy inwestycje?

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/odpowiedzi-ani/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15 67%

obniżenie stóp procentowych. ... podniesienie stóp procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15/

16/12/2013 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 66%

Pozwany oświadczył, że powodowie świadomie zaakceptowali ryzyko kursowe, dane dotyczące kursów walut były powszechnie dostępne, ponadto jednocześnie występowały obniżki stóp procentowych, a naturalnych wahań gospodarczych nie można kwalifikować jako nadzwyczajnej zmiany stosunków czy siły nabywczej pieniądza.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 52%

W § 8 umowy strony przewidziały, że oprocentowanie (stopa procentowa) kredytu w całym okresie kredytowania jest zmienne i stanowi sumę zmiennej stawki odniesienia oraz stałej marży Banku w wysokości 2,40 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ustępu 6 oraz z zastrzeżeniem zmiany marży Banku na podstawie § 11 a umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 50%

W przypadku zmiany stóp procentowych w (...)u, zmiana oprocentowania dla uruchomionego kredytu miała nastąpić w dniu spłaty najbliższej raty wynikającej z harmonogramu spłat, której płatność wypadała po dniu, od którego obowiązywało zmienione oprocentowanie w (...)u (ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 44%

Zmienna stopa procentowa ustalana miała być jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M (CHF) oraz stałej marży banku w wysokości 1,50 punktów procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 44%

W § 14 pkt 5 umowy bank zastrzegł sobie prawo do zmiany stawek procentowych i kwotowych ujętych w tabeli w okresie obowiązywania umowy, wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności gdy nastąpi zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, zmiana stopy inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych, zmiana zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług, lub zmiana wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 41%

Zmienna stopa procentowana ustalana była jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M (CHF) oraz stałej marży Banku w wysokości 1,20 punktów procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 39%

jest uprawniony do wprowadzenia podobnych, tożsamych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji „MoneyBack - Wysokie Loty z mBankiem 2018” o nowych parametrach cenowych, uzależnionych od aktualnych stóp procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 38%

podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, płynności rynku walutowego oraz stanu bilansu płatniczego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

pit28 34%

OBLICZENIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK PROCENTOWYCH, ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTU - PO ODLICZENIACH OD PRZYCHODÓW 3,0% kwoty z poz.80 88.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 33%

Zmienna stopa procentowa ustalana była jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M ( (...)) oraz stałej marży Banku w wysokości 1,35 punktów procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 32%

Zmienna stopa procentowa miała być ustalana jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M ( (...)) oraz stałej marży banku w wysokości 2,00 punktów procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 32%

Oprocentowanie (stopa procentowa) kredytu w całym okresie kredytowania miało być zmienne i stanowiło sumę zmiennej stawki odniesienia oraz stałej marży Banku w wysokości 2,25 punktów procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 32%

W przypadku zmiany stóp procentowych w (...)u, zmiana oprocentowania dla uruchomionego Kredytu nastąpić miała w dniu spłaty najbliższej raty wynikającej z harmonogramu spłat, której płatność wypada po dniu, od którego obowiązuje zmienne oprocentowanie w (...)u (ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com