Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przedmiotu»:


Total: 51 results - 0.021 seconds

pm w1 prezentacja 100%

Wprowadzenie I II III Karta opisu przedmiotu ECTS Wprowadzenie w tematykę Odpowiedzialny za przedmiot dr inż.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w1-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 92%

Wynajmujący oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód prawnych dotyczących w/w przedmiotu najmu, które uniemożliwiałyby zawarcie i wykonanie niniejszej umowy.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 88%

Podział ze wzgledu na charakter przedmiotu badania i uzyskiwanych wyników:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 87%

Obowiązek podatkowy – moment powstania i wygasania • istnienie przedmiotu opodatkowania • rozpoczęcie użytkowania przedmiotu opodatkowania • likwidacja przedmiotu opodatkowania 5.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 85%

Przedmiot badań Sformułowany w pracy naukowej problem badawczy swoją treścią merytoryczną i logiczną musi przede wszystkim zapewnić możliwości określenia przedmiotu badań i wyłonienia ciągu tez (pytań problemowych, pytań szczegółowych) w obranym (założonym) do opracowania (wyjaśnienia, rozwiązania) zadaniu (problemie).

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 84%

187 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a ponadto zawierać dokładnie określone żądanie, oznaczenie wartości przedmiotu sporu oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

Kupię Sprzedam Zamienię Regulamin Grupy 79%

- dokładny (minimum jedno zdanie) opis oferowanego przedmiotu/ usługi;

https://www.pdf-archive.com/2015/04/21/kupi-sprzedam-zamieni-regulamin-grupy/

21/04/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 79%

§2 Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 78%

Zasady ogólne           Projekt jest realizowany w grupach jedno (studia stacjonarne) lub dwuosobowych (studia niestacjonarne), Projekt jest pracą własną autora/ów, wykryty plagiat skutkuje brakiem zaliczenia z przedmiotu , Temat projektu jest przydzielany grupom w drodze losowania , Istnieje możliwość realizacji własnego tematu projektu – do uzgodnienia z prowadzącym , Ustalony temat nie może zostać zmieniony , Integralną częścią projektu jest raport , Raport powinien zostać dostarczony w postaci plików formacie programów MS Word, OpenOffice lub PDF oraz .sql zawierających elementy projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 77%

DZIERŻAWCA POWINIEN WYKONYWAĆ S WOJE PRAWO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI I NIE MOŻE ZMIENIAĆ PRZEZNACZENIA PRZEDMIOTU DZIE RŻAWY BEZ ZGODY WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z DIAGNOZĄ 76%

E E h E/ ʹ d Z W/ W 'K'/ E / 'EK ϮϬϭϳͬϮϬϭϴ >W ϭ͘ Ϯ͘ ϯ͘ ϰ͘ ϱ͘ ϲ͘ ϳ͘ ϴ͘ ϵ͘ ϭϬ͘ ϭϭ͘ ϭϮ͘ ϭϯ͘ ϭϰ͘ ϭϱ͘ ϭϲ͘ ϭϳ͘ ϭϴ͘ ϭϵ͘ ϮϬ͘ Ϯϭ͘ WZ D/Kd dƌƵĚŶŽƑĐŝ ĚLJĚĂŬƚLJĐnjŶŽͲ ǁLJĐŚŽǁĂǁĐnjĞ ǁŝĞŬƵ ƐnjŬŽůŶĞŐŽ tLJďƌĂŶĞ njĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂ nj ƉƐLJĐŚŽůŽŐŝŝ ƌŽnjǁŽũŽǁĞũ͕ ǁLJĐŚŽǁĂǁĐnjĞũ ŝ ŬůŝŶŝĐnjŶĞũ tLJďƌĂŶĞ njĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂ nj ƉĞĚĂŐŽŐŝŬŝ ƐƉĞĐũĂůŶĞũ ĂďƵƌnjĞŶŝĂ ƐƉŽųĞĐnjŶŽͲ ĞŵŽĐũŽŶĂůŶĞ tLJďƌĂŶĞ ƉƌŽďůĞŵLJ ƉĂƚŽůŽŐŝŝ ƐƉŽųĞĐnjŶĞũ tLJďƌĂŶĞ njĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂ nj ůŽŐŽƉĞĚŝŝ ŝ njĂďƵƌnjĞŷ ŵŽǁLJ ^ŽĐũŽŬƵůƚƵƌŽǁĞ ƉŽĚƐƚĂǁLJ ǁLJĐŚŽǁĂŶŝĂ ŝĂŐŶŽnjĂ ǁ ƚĞƌĂƉŝŝ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐnjŶĞũ /ŶƐƚLJƚƵĐũŽŶĂůŶĞ ǁLJŵŝĂƌ ƚĞƌĂƉŝŝ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐnjŶĞũ LJƐůĞŬƐũĂ ƌŽnjǁŽũŽǁĂ nj ƉƌĂĐČ ƚĞƌĂƉĞƵƚLJĐnjŶČ DĞƚŽĚLJŬĂ njĂũħđ ĚůĂ ĚnjŝĞĐŝ ĚLJƐůĞŬƚLJĐnjŶLJĐŚ dĞƌĂƉŝĂ ŶŝĞƉŽǁŽĚnjĞŷ ƐnjŬŽůŶLJĐŚ ǁ njĂŬƌĞƐŝĞ ƵĐnjĞŶŝĂ Ɛŝħ ŵĂƚĞŵĂƚLJŬŝ DĞƚŽĚLJŬĂ njĂũħđ ĚůĂ ĚnjŝĞĐŝ nj njĂďƵƌnjĞŶŝĂŵŝ ƐƉŽųĞĐnjŶŽͲ ĞŵŽĐũŽŶĂůŶLJŵŝ <ŽŶƐƚƌƵŽǁĂŶŝĞ ŝ ƌĞĂůŝnjŽǁĂŶŝĞ ŝŶĚLJǁŝĚƵĂůŶLJĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵſǁ ĚůĂ ŽƐſď nj njĂďƵƌnjĞŶŝĂŵŝ njųŽǏŽŶLJŵŝ tĂƌƐnjƚĂƚ ƌƵĐŚƵ ƌŽnjǁŝũĂũČĐĞŐŽ t͘ ^ŚĞƌďŽƌŶĞ tĂƌƐnjƚĂƚ ŬŝŶĞnjũŽůŽŐŝŝ ĞĚƵŬĂĐLJũŶĞũ W͘ ĞŶŝƐŽŶĂ ůĞŵĞŶƚLJ ŵƵnjLJŬŽƚĞƌĂƉŝŝ ŝ ĂƌƚĞƚĞƌĂƉŝŝ WƌĂŬƚLJŬĂ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ďĂĚĂŷ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐnjŶLJĐŚ ^ĞŵŝŶĂƌŝƵŵ ĚLJƉůŽŵŽǁĞ Z D >/ 'K /E t t ϭϱ Ͳ ^WK^M >/ E/ WhE<dz d^ Ϯ ^ D ^dZ / ϭϱ Ͳ Ϯ / ϭϬ Ͳ K ϭ / ϭϬ Ͳ K ϭ // ϭϬ Ͳ ϭ /ͬ// ϱ ϭϬ K Ϯ / ϲ Ͳ ϭ / ϱ ϭϱ K ϯ / ϭϬ Ͳ ϭ / ϱ ϭϬ K Ϯ // Ͳ ϯϬ K ϯ // Ͳ ϭϱ K Ϯ // Ͳ ϮϬ K Ϯ // Ͳ ϭϱ K Ϯ // Ͳ ϭϱ ϭ /// Ͳ ϭϱ ϭ /// Ͳ ϭϱ ϭ /// Ͳ ϭϬ ϲϬ Ͳ K ϯ ϭ /ͬ// Ͳ ϯϬ ϲ /͕ // ŝ /// ϵϱ ϮϱϬ / ŝ // ƐĞŵ͘ Ăů // ƐĞŵ͘ Ăů nj ŽĐĞŶČ ϯϴ ZajĊcia realizowane poza harmonogramem zajĊü Praca własna – 55 godzin dydaktycznych , dokumentowana esejem/referatem/studium z kaĪdego przedmiotu , ocenianym przez wykładowcĊ .

https://www.pdf-archive.com/2018/01/17/terapia-pedagogiczna-z-diagnoz-1/

17/01/2018 www.pdf-archive.com

Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) 75%

2018 9:00-13:00 13:00 – 16:45 Nazwa przedmiotu Prowadzący Trudności dydaktyczno-wychowawcze wieku szkolnego (5) Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej(5) Seminarium dyplomowe (5) Instytucjonalne wymiar terapii pedagogicznej (5) Metodyka zajęć dla dzieci z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi (5) Elementy muzykoterapii i arteterapii (5) Zaburzenia społeczno-emocjonalne(5) (5) dr Ewa Korzeniewska Metodyka zajęć dla dzieci dyslektycznych(5) Elementy muzykoterapii i arteterapii (5) Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy (5) Konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów dla osób z zaburzeniami złożonymi (5) Warsztat kinezjologii edukacyjnej P.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/03/harmonogram-terapia-krotoszyn-1/

03/02/2018 www.pdf-archive.com

Fizyka 75%

– odległość przedmiotu od zwierciadła hp = ?

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/fizyka/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

P II s 70%

Skowron G.200 N-3 G.5 N-4 O.4 R-4 U-5 Pp-1 O.26 Pp-2 O.26 K-3 K-7 PIĄTEK U-2 K-4 A-7 G.200 O.26 G.5 U-1 K-5 A-6 G.200 O.26 G.5 Pp-5 O.26 Pp-6 Liczba godzin Skrót P 1-10 K 1-3 K 4-6 K7 K 3,7-10 A 1-7 A 8-10 C 1-4 C 5-10 R 1-4 R 5-10 U 1-10 N 1-2 N 3-10 Pp 1-10 Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Prawo konstytucyjne Prawo karne Prawo karne Prawo karne Prawo karne Prawo karne Prawo administracyjne Prawo administracyjne Prawo administracyjne Prawo cywilne – cz.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/25/p-ii-s/

25/09/2014 www.pdf-archive.com

ciąga 66%

pojecie odnosi sie tak_e do metod, w których wykorzystywany jest aparat matematyczny (tak_e w stosunku do cech jakosciowych przedmiotu badania), - metody jakosciowe - metody badawcze, w których okresla sie parametry niemierzalne charakteryzujace badane zjawisko lub obiekt badan;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 65%

Przedmiot zamówienia w tym opis przedmiotu zamówienia, definicja roboty budowlanej, dokumentacja projektowa, przedmiary, normy, aprobaty, oferty równoważne.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

Zapożyczenia językowe 64%

przedmiotu zapożyczenia, pochodzenia, stopnia przyswojenia, drogi dostania się do języka i funkcji.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zapo-yczenia-j-zykowe/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

OFERTA LEASING OPERACYJNY 4LATA 62%

2016 nowy Cena przedmiotu: netto 45528.46;

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/oferta-leasing-operacyjny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 62%

Jednocześnie poinformuj sprzedającego o zamiarze odesłania przedmiotu.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/formularz-zwrotu-towaru/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 62%

§2 Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia §3 Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę:

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

08/04/2018 www.pdf-archive.com

1 61%

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 58%

a) ustanowieniem zabezpieczeń kredytu/pożyczki b) zarządzaniem przedmiotem zabezpieczenia, c) zwolnieniem przedmiotu zabezpieczenia, d) zaspokojeniem się z przedmiotu zabezpieczenia, e) postępowaniem windykacyjnym ponosi Kredytobiorca/Pożyczkobiorca.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

BUDOWA REPLIKATORA WEDŁUG KONCEPCJI MICHAŁA RICHTERA 58%

Proszę państwa, jeśli nadamy danemu przedmiotowi, danej materii sygnaturę telemetryczną skaningową za pomocą skanera i umieścimy ten skan w otwierającym się polu dipolarnym wiązki tachionowej , to po przetworzeniu jej w plazmę jarzeniową , ukształtuje się z niej duplikat danego przedmiotu.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/budowa-replikatora-wed-ug-koncepcji-micha-a-richtera/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

UFO JAKO MAGNOKRAFT 56%

Lub jeśli laserem podczerwonym zeskanujemy obiekt i skanowi temu nadamy wartość telemetryczną i za pomocą tachionów umieścimy w polu dipolarnym to możliwe będzie przejście najpierw w stan plamy jarzeniowej złożonej z tachionów a potem w stan skupienia cząstek elementarnych a póżniej subatomowych i materializacja przedmiotu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/24/ufo-jako-magnokraft/

24/09/2015 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 56%

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.4.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com